Предмет: Физика

Циљ предмета: Стицање знања о намени и структури........... –из гласника

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 9 из 2003. године, страна 24-25

Препоручена  литература:  Физика за први разрад четворогодишње средње школе-22086 из гласника

РазредДруги

недељни фонд часова: 2

годишњи фонд часова: 74

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Силе и вртложна физичка поља-временски променљиво магнетно поље-(8)

 

 • Силе и вртложна физичка поља-променљива електрична и магнетна поља-(5)
  • Осцилације,Таласи-(17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Физика микросвета-квантна својства електромагнетног зрачења и микрочестивца-(4)
  • Физика микросвета-структура атома-(12)
  • · Карактеристике таласа-амплитуда,,учестаност, брзина таласа,таласна дужина
   • · Електромагнетни таласи-настанак,врсте,својства, Спектар
   • · Радар и његове примене
   • · Принцп суперпозиције таласа-акустика
   • · Доплеров ефекат
   • · Интерференција,Дифракција,Поларизација таласа
   • · Таласно кретање,попречних и уздужних таласа-оглед
   • · Интерференција,Дифракција,Поларизација таласа-ласер као извор таласа
    • · Фотоефекат
    • · Структура атома
    • · Стационарна стања и нивои енергије у атому
    • · Побуђивање и зрачење атома-квантни прелаз

 

Упознавање ученика са основним законима физике

Методе физичких истраживања

Развијање научног начина мишљења и логичког закључивања

Оспособљавање за квалитетно и квантитетно решавање задатака

Развијање радних навика и умања

Упознавање улоге човека у мењању природе и развијањеоднос према заштити животне средине

Стицање основа техничке клтуре

Навикавање на енергетску ефикаснист

 

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

ОБЛИК РАДА :

Проблемски,

Фронтални

Индвидуални

Егземпларни,

Хеуристички разговори

 

 

 

 

МЕТОД  РАДА :

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • домаћи истраживачки задаци
 • листа провере вештина током процеса и на основу продукта – директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања и усмено и писмено
 • Лабораторијски експерименти

 

 

Уџбеник

 

Наставни листови

 

 

 

Модели

 

 

 

Цртежи

 

 

 

Шеме

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

Математика ,

Хемија ,

Техника.....

 

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Физика микросвета-структура атомског језгра-(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Физика мегасвета-(3)
 • · Структура језгра атома,Нуклеарн силе
 • · Дефект масе и стбилностјезгра
 • Радиоактивни распад језгра
 • Нуклеарна реакција
 • Фисија и фузија
 • Деткција радиоактивног зрачења
 • Елементарне честице
 • Принцип гасне детекције
 • Детекција ГМ Бројачем
 • Вилсонова комора
 • Астрофизика
 • Стриктура васионе
 • Космологија

Упознавање ученика са основним законима физике

Методе физичких истраживања

Развијање научног начина мишљења и логичког закључивања

Оспособљавање за квалитетно и квантитетно решавање задатака

Развијање радних навика и умања

Упознавање улоге човека у мењању природе и развијањеоднос према заштити животне средине

Стицање основа техничке клтуре

Навикавање на енергетску ефикаснист

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

 

ОБЛИК РАДА :

Проблемски,

Фронтални

Индвидуални

Егземпларни,

Хеуристички разговори

 

 

 

 

МЕТОД  РАДА :

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • домаћи истраживачки задаци
 • листа провере вештина током процеса и на основу продукта – директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања и усмено и писмено
 • Лабораторијски експерименти

 

Уџбеник

 

Наставни листови

 

 

 

Модели

 

 

 

Цртежи

 

 

 

Шеме

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

Математика ,

Хемија ,

Техника.....