Предмет:  ХЕМИЈА  

 

Циљ предмета:                                                                                                                                                                                                                                                           

Продубљивање, проширивање и повеѕивање ѕнања о хемијским појавама и ѕаконитостима, што доприноси формирању научног погледа на свет ученика и њиховом радном и политехничком васпитању:

- оспособљавање ученика да стечена ѕнања примењују у пракси и свакодневном животу.

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 6 из 1990. године, страна 65

Препоручена  литература:  С Ђукић, Р Никлајевић, М Шурјановић - Општа хемија за први разред средње школе – 21188 – из каталога

Разред:  ПРВИ

недељни фонд часова: 2 т

годишњи фонд часова: 74 теорије

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Основни хемијски појмови и законитости – (12)

 

 

 

 

 

 

 

 • Структура супстанци - (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • · Супстанца. Смеше. Једињења. Елементи. Хемијки симболи, формуле и једначине
 • · Релативна атомска и молекулса маса. Мол. Моларна запремина.
 • · Основи хемијског рачунања.

 

 

 • · Структура атома. Енергетски нивои, поднивои и атомске орбитале s и p.
 • · Принцип минимума енергије
 • · Периодичност промене структуре и својства елемената у периодном систему.
 • · Ковалентна веза. Поларност молекула и водончна веза.
 • · Јонска веза.
 • · Молекулски, атомски и јонски кистали.
 • · Демонстрациони огледи.

 

 

- Проширивње и  продубљивљње знања уеника на основу одабраних научних садржаја о структури супстанци и зависности својства супстанци од структуре;

- Повезивање раније стечених знања из хемије и упознавање ученика са хемијским основама индустријске производње најважнијих материла и њиховом применом;

- Развијање  способности за техничке и научне  активности као предуслов за постизање трајног,системтичког и широко применљивог знања,на основу којег се стиче способност да се појаве могу самостало и критички разматрати

- Повезивање теоријских садржаја са практичним радом који се одвија у склопу производних процеса у материјалној производњи

-Развијање навика ученика  које ће доприносити унапређивању и заштити природе, животне и радне средине ;

-Развијање стваралачке маште и аналитичког мишљења, потенцирање позитивног карактера и вољних особина  и формирње правилног односа према раду.

Програм  

се реализује часовима теорије

 

Настава се реализује  у

специјализованом

кабинету-

 

Оцењивање се

врши усменом

провером знања

и тестовима  знања

 

Облик рада-

Фронтални,

Индивидални,

Егземпларни

 

Метод рада-

Усмено излагање,

ратговор,тематска

дискусија,лабораторијско-експериментална

 

 

 

 

Уџбеник

 

Збирка задатака

 

Наставни материјал

у виду

презентација

 

Узорци

материјала

 

Макете

 

Шеме

 

Зидне слике

 

Периодни

систем елемената

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

 

- Физика

- Математика

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Хемијске реакције (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Раствори и електрична својства водених раствора (26)

 

 • · Кретање честица као услов за хемијски процес.
 • · Типови хемијских реакција.
 • · Енеретске промене при хемијским реакцијама (егзотермне и ендотермне реакције).
 • · Брзина хемијске реакције. Утицај природе реактаната, концентрације (ЗДМ), темературе и катализатора на брзину хемијске реакције.
 • · Хемијска равнотежа.
 • · Демонстрациони огледи.

 

 • · Раствори.Растворљивост Састав ратвора (масени  удео и количинска концентрација).
 • · Раствори електролита. Електролитичка дисоцијација.
 • · Степен дисоцијацје.
 • · Јаки и слаби електролити. Киселине и базе.
 • · Јонски производ воде. pH.
 • · Кисело базне реакције.
 • · Оксидо редукциони процси-електрохемијски низ елемената
 • · Хемијски извори електричне енергије. Корозија. Еектролиза. Практични знчај електролизе.
 • · Демонстрациони огледи.

 

- Проширивње и  продубљивљње знања уеника на основу одабраних научних садржаја о структури супстанци и зависности својства супстанци од структуре;

- Повезивање раније стечених знања из хемије и упознавање ученика са хемијским основама индустријске производње најважнијих материла и њиховом применом;

- Развијање  способности за техничке и научне  активности као предуслов за постизање трајног,системтичког и широко применљивог знања,на основу којег се стиче способност да се појаве могу самостало и критички разматрати

- Повезивање теоријских садржаја са практичним радом који се одвија у склопу производних процеса у материјалној производњи

-Развијање навика ученика  које ће доприносити унапређивању и заштити природе, животне и радне средине ;

-Развијање стваралачке маште и аналитичког мишљења, потенцирање позитивног карактера и вољних особина  и формирње правилног односа према раду.

Програм  

се реализује часовима теорије

 

Настава се реализује  у

специјализованом

кабинету-

 

Оцењивање се

врши усменом

провером знања

и тестовима  знања

 

Облик рада-

Фронтални,

Индивидални,

Егземпларни

 

Метод рада-

Усмено излагање,

ратговор,тематска

дискусија,лабораторијско-експериментална

 

 

 

 

Уџбеник

 

Збирка задатака

 

Наставни материјал

у виду

презентација

 

Узорци

материјала

 

Макете

 

Шеме

 

Зидне слике

 

Периодни

систем елемената

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

 

- Физика

- Математика