Предмет:

Tехнологија обраде

 

Циљ предмета:

 

-стицање знања о принципима и законитостима обликовања производа, о системима, процесима и поступцима обраде и економичности израде производа

 

Полазна основа: Службени гласник РС - Просветни гласник бр.3 од 3. марта 1993.године стр.22 до 25

 

Прероучена литература: Стеван А. Симић, Звонко С. Симић

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ за машинске школе

 

Разред:            II             Недељни фонд:  3 часа                          Годишњи фонд: 111 часова

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наствна средства

Напомена

Увод

(2)

 

Значај и задаци технологије обраде у индустријској производњи. Појам производног процеса.  Класификација поступака обликовања

-Значај и задатак технологија обраде деформисањем и неконвенционалним поступцима обраде

 

 

 

-Оспособљавање ученика за уочавање и схватање функционалне међузависности елемената,склопова, механизама на машинама за обраду материјала

 

 

 

 

 

- оспособљавање ученока за правилан избор машина, алата, режима и метода рада

 

 

 

 

 

-. оспособљавање ученика за примену теоријских знања у практичном раду на различитим врстама обраде материјала и                                       за боље разумевање конкретног радног процеса

 

 

 

 

 

 

 

-стицање знања о основама поступака израде одливака, отковака, отпресака и других врста припремака и упознавање технолошке опреме која се користи у тим поступцима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- стицање знања о основама поступака обраде резањем, конструкцијама и експлоатацијским карактеристикама машина и алата за обраду на појединим врстама машина

 

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска нстава(3часa x37 седмица=111 часа)

 

 

 

 

 

 

 

Подела одељења на групе

Одељење се не дели на групе  за реализацију теоријске наставе

 

 

Место реализације наставе

Теоријска настава се реализује у кабинету за машинство

Препорука за реализацију наставе

Неке часове појединих наставних тема треба реализовати у машинској радионици школе

 

 

Неке часове појединих наставних тема реализовати кроз посету одређеним фирмама где ће се ученици упознати са машинама и процесом обраде на различитим машинама

Праћење напредовања и оцењивање

Оствареност циљева и задатака вршити кроз:

Усмено испитивање

Тестове знања

Провера усвојеног знања и повезивања знања из више наставних тема у целину

 

Методе:вербалне, презентације, демонстрција рада,  метода графита, грудва снега, метода четри корака, олуја идеја,

индивидуални рад,  фронтални рад и рад по групама

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уџбеник,

графо – фолије

машине у радионици

алати и помоћни прибор зидне слике

компјутер са видео бимом о различитим врстама обраде

 

 

На почетку сваке теме ученике упознати са циљевима и задацима наставне теме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овај предмет је у корелацији са: практичном наставом, технологијом образовног профила, техночким цртањем, машинским елементима, машинским материјалима, физиком, техничком механиком

Кинематика резањем и основне законитости обраде

(4)

-Основна кретања алата и обратка при обради резањем

-Брзине главног и помоћног кретања и преносници за њихово остваривање

-основни принципи обраде резањем

-формирање струготине и основни облици струготине

-Елементи режима обраде (брзинарезања, брзина смицања и брзина кретања струготине, топлотне појаве при резању)

Карактеристике резних алата

(3)

-Врсте и подела резних алата

-Геометрија и основни појмови резних алата

-Материјал за резне алате

Карактеристике припремка и изратка

(1)

-Врсте и карактеристике припремка и додаци за обраду резањем

-Квалитет тачности обраде и стање материјала у површинском слоју изратка

Машине алатке за обраду резањем

(1)

-Подела машина према конструкцији, намени, начину управљања и степену аутоматизације

-Основни делови и њихова улога

Поступак обраде одсецањем

(1)

Врсте и карактеристике машина за  одсецање

-Алат и режими обраде за одсецање на тестерама

Обрада стругањем

(5)

Карактеристике обраде стругањем, операције и захвати на стругу

Алат и прибор који користимо  за обраду стругањем.

Елементи режима обраде при стругању.

Подела стругова.

Карактеристике стругова према врсти

Обрада бушењем

(3)

Карактеристике обраде бушењем, операције и захвати при обради бушењем.

Алат и прибор који се користи за ову обраду примена различитих алата.

Различите врсте бушилица  њихови делови и карактеристике (стона, стбна, радијална)

 

Обрада глодањем

(5)

-Карактеристике обраде глодањем, операције и захвате при обради глодањем,

-Истосмерно и супротносмерно глодање

-Алат и прибор који се користи за ову обраду,

-Примена различитог прибора за стезање карактеристичног за глодалицу.

-Различите врсте глодалица

 

Поступак обраде на машинама за провлачење

(1)

-Машине, алати и прибор за провлачење

-Режими обраде при провлачењу

Поступак обраде на рендисаљкама

(1)

-Врсте и основне карактеристике рендисаљки, алати и прибори

-Режими обраде при рендисању

Поступак обраде на брусилицама и машинама за глачање

(4)

-Основне карактеристике процеса обраде

-Врсте и карактеристике машина за брушење и машина за глачање

-Алати и прибори за брушење и глачање

-Режими обраде

Поступци обраде навоја и зупчаника

(3)

-Обрада навоја на стругу, брусилици, глодалици и поступак брушења

-Обрада зупчаника глодањем, рендисањем, брушењем

Ливење

(9) 

-Основни појмови о ливењу,

-Поступци ливења

(ливење у пешчаним калупима, металним калупима, под притиском,

центрифугално ливење)

-Израда калупа и модела,

израда језгара,

израда система за уливање -Појаве при очвршћавању

-Истресање, чишћење и контрола одливака

Обликовање деформацијом

(9)

-Структурне појаве при пластичној деформацији

-Карактеристике обраде у топшлом и хладном стању

-Поступци загревања материјала за обраду, пећи за загревање

-Основни појмови о ковању,пресовању, истискивању,ваљању, вучењу

-Уређаји за ваљање, израда профила и лимова

-Алати, машине и прибор за обраду деформисањем

Израда делова од лима

(5)

-Основне карактеристике процеса одсецања, пробијања и просецања алати за просецање и пробијање

-Обрада савијањем, врсте савијања, алати и машине за савијање

-Обрада извлачењем, технолошки поступак извлачења, врсте извлачења алати за извлачење

Обрада спајањем

(9)

-Поступци спајања делова и конструкција лемљењем,

-Тврдо и меко лемљење

-Заваривање (гасно и

електролучно заваривање)

-Опрема за заваривање

-Разни поступци заваривања у заштитној атмосфери (ТИГ,МИГ, CO2, под заштитним прахом)

-Гасно и електролучно сечење.

-Електроотпорно заваривање: сучеоно, тачкасто, брадавичасто, линијско

-Спајање лепљењем-средства и поступак лепљења)

Испитивање материјала

(2)

-Испитивање ултразвуком, ренгенским зрацима, гама зрцима, магнетно испитивање

-Испитивање одливака, отковака, ваљаних производа и заварених спојева

Неконвенционални поступци обраде

(5)

-Примена и подела неконвенционалних поступака обраде

-Електроерозивна обрада

-Електрохемијска обрада

-Ултразвучна обрада

-Обрада ласером

-Обрда електронским зрацима

-Хемијска обрада

Нумерички управљани обрадни системи

(2)

-Структура, основне карактеристике и елементи

-Развој и значај НУ обрадних система за аутоматизацију производних и технолошких система

-Примењене технологије и методи обраде на НУ обрадним системима

Пројектовање обрадних и технолошких процеса за НУМА

(8)

-Основи пројектовања обрадних и технолошких процеса

-Конструкциона документација

-Припремци, врсте и карактеристике, додаци за обраду и избор припремака

-Избор, врсте и редослед операција

--Избор алата и прибора

-Координатни системи машине и обратка

-Пројектовање и одређивање путање алата, режима обраде,

-Програмирање, припрема носача информација, припрема и подешавање алата на НУМА

-Технолошка документација за НУМА

 

Нумерички управљани обрадни систем за обраду резањем

(9)

-Техничке карактеристике НУ обрадних система

-Геометријски систем, радни простор и координатни систем

-Кинематски систем, управљање главним и помоћним кретањем

-Погонски систем

-Показатељи квалитета  НУ обрадних система, геометријска и кинематска тачност

-НУ стругови

-НУ глодалице

-НУ бушилице

-НУ брусилице

-НУ обрадни центри

-НУ обрадни системи за израду озубљења

Нумерички управљани обрадни систем за

обраду деформацијом

(4)

-Опште карактеристике и врсте метода метода обраде деформацијом

-НУ обрадни системи за обраду деформацијом

-НУ обрадни системи за  просецање и пробијање, алат и прибор                                    Специфичности пројектовања технологије за просецање и пробијање

 

Нумерички управљани обрадни систем за

неконвенционалне методе обраде

(4)

-Опште карактеристике и врсте неконвенционалних метода обраде

-НУ обрадни системи за електроерозивну обраду, за ласерску обраду

- Специфичности пројектовања технологије

Нумерички управљане мерне машине

(4)

-Опште карактеристике, примена, подела и структура НУ мерних машина

-Пројектовање технологије мерења на НУ мерним машинама

-Прибор за мерње

Перспективе развоја и даља примена НУМА

(3)

-Нове генерације НУМА

-НУМА и индустријска роботика

-Рачунарски интегрисана производња и фабрике будућности

Стереолитографија-

слојеви

(1)

-Основни појмови

Лом метода-слојеви

(1)

-Основни појмови

СЛС метода-слојеви

(1)

-Основни појмови

ФДМ метода-капи

(1)

-Основни појмови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врсте активности (доминантне активности за предмет )

Наставник

Ученик

 

 

- мотивише ученике за учење

- припрема и благовремено ученицима даје истраживачке задатке

као помоћ за боље разумевање градива

- припрема наставне материјале

- планира активности на часу и ток часа

- објашњава, тумачи, анализира нове

садржаје и појмове

- подстиче активно учешће ученика у

раду на часу

- подстиче креативност ученика

- подстиче активно учење

- редовно вреднује рад и постигнућа

сваког ученика

- подстиче одговорност код ученика

- упућује ученике на додатне изворе

знања и могућности сазнавања

 

 

 

- редовно чита лекције и додату литературу на коју му указује наставник

- припрема радни материјал за поједине часове према упутствима која је добио од наставника

- активно учествује у дискусијама на часу

- активно учи

- пита  наставника о свему што није разумео или га додатно интересује

- редовно бележи у свеску све најважније чињенице и закључке са часа

-ради тестове знања, усмено одговарају и на тај начин исказују стечено знање