Предмет: : енглески језик

 

Циљ предмета: стицање, проширивање и продубљивање знања и умећа у свим језичким активностима, упознавање културног наслеђа створеног на том страном језику и оспособљавање за даље образовање и самообразовање

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр.  4 из 1991. године, страна 53 и 54

Препоручена  литература:  Success Pre-Intermediate Students’ book,Workbook, стручни текстови (издавач Завод за уџбенике)

 

РазредДРУГИ

недељни фонд часова: 2

годишњи фонд часова: 74

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

The world of work (10)

 

 

 

 

 

 

Love and trust (9)

 

 

 

 

 

 

 

The media (9)

 

 

 

 

 

Crime doesn’t pay(10)

Grammar: Gerund and infinitive

Vocabulary: Jobs and professions,Email addresses

 

 

 

Grammar: Present Perfect and contrast Present Perfect with Past Simple

Vocabulary: Relationships,Text message abbreviations

 

 

 

Grammar: The Passive

Vocabulary: Newspapers, magazines and the Internet, Tv, the Media

 

 

Grammar: Past Perfect,Articles

Vocabulary: Crime,criminals and the law

Задаци наставе страног језика су:

 • усвајање говорног језика у оквиру нових 1000 речи и израза укључујући и терминологију значајну за дату струку;
 • неговање правилног изговора и интонације уз обраћање посебне пажње на оне ритмичке и прозодијске шеме које су битне у усменом изражавању;
 • raзумевање говора (непосредно и путем медија) и спонтано изражавање у оквиру тема из свакодневног живота и општих тема струке, уз исказивање личног става и расположења;

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

учионица

ОБЛИК РАДА :

индивидуални, фронтални

и рад у паровима и групама

МЕТОД  РАДА :

 

Grammar-Translation method, Direct, Suggestopedia,Audio-Lingual,Total physical response,Community Language Learning, Communicative Approach,Brainstorming,Role play,Graffitti,Cards, Snowball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVD плејер

компјутер

видео бим

стручни текстови

филмови без превода  везани за теме које се обрађују

Success Pre-Intermediate Students’ book

Success Pre-Intermediate workbook

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

 

Постоји корелација са многим стручним предметима пошто се обрађују бројни текстови везани за теме из области дате струке

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

Entertain us! (11)

 

 

 

 

 

 

Health matters(13)

Grammar: Reported speech:Reporting statements

Vocabulary: Films and reviews, art and entertainment,Antonyms

 

Grammar: Second Conditional,Modals

Vocabulary: Sport and fitness,Health and illness

 • овладавање техником информативног читања, разумевање сложеније језичке структуре у тексту и упознавање особености језика струке читањем текстова везаних за теме из области дате струке;
 • даље савладавање основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквиру усвојене лексике и језичких структура;
 • разумевање писаног стручног текста, писање резимеа, налаза, извештаја и оспособљавање за њихову усмену интерпретацију;
 • стицање нових сазнања о карактеристикама земаља и народа чији језик уче , њиховог начина живота и обичаја;
 • оспособљавање за вођење разговора о нашој земљи, њеним природним лепотама, културним и тековинама;

 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • граматички тестови
 • преводи општих и стручних текстова
 • писање састава
 • диктати
 • писмени задаци
  • презентације и пројекти
  • конверзација на енглеском

 

 

Europe,Europe(12)

Grammar: Question tags

Vocabulary: The European union/European countries,Nation, society and government