Предмет: : енглески језик

 

Циљ предмета: стицање, проширивање и продубљивање знања и умећа у свим језичким активностима, упознавање културног наслеђа створеног на том страном језику и оспособљавање за даље образовање и самообразовање

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр.  4 из 1991. године, страна 55 и 56

Препоручена  литература:  Success Intermediate Students’ book,Workbook, стручни текстови (издавач Завод за уџбенике)

 

РазредЧЕТВРТИ

недељни фонд часова: 2

годишњи фонд часова: 64

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

Taking a break (10)

 

 

 

 

 

 

 

To err is human (10) 

 

 

 

 

Mysteries (8)

Grammar:The Passive

 

Vocabulary:Types of sports, Travelling by plane,At the airport, Statistics, Describing places 

Grammar:Reported speech:statements, time expressions, questions and imperatives

Vocabulary:Reporting verbs, Work, Education

 

Grammar:Modals for speculation,Modal perfects Vocabulary: Verbs for descriptive storytelling,Adjectives describing places and atmosphere

 

Задаци наставе страног језика су:

 • усвајање говорног језика у оквиру нових 1000 речи и израза укључујући и терминологију значајну за дату струку;
 • неговање правилног изговора и интонације уз обраћање посебне пажње на оне ритмичке и прозодијске шеме које су битне у усменом изражавању;
 • raзумевање говора (непосредно и путем медија) и спонтано изражавање у оквиру тема из свакодневног живота и општих тема струке, уз исказивање личног става и расположења;

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

учионица

ОБЛИК РАДА :

индивидуални, фронтални

и рад у паровима и групама

МЕТОД  РАДА :

 

Grammar-Translation method, Direct, Suggestopedia,Audio-Lingual,Total physical response,Community Language Learning, Communicative Approach,Brainstorming,Role play,Graffitti,Cards, Snowball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVD плејер

компјутер

видео бим

стручни текстови

филмови без превода  везани за теме које се обрађују

Success Intermediate Students’ book

Success Intermediate workbook

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

 

Постоји корелација са многим стручним предметима пошто се обрађују бројни текстови везани за теме из области дате струке

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

Beauty and health (9)

 

 

 

 

It’s show time(6)

Grammar:Articles, have something done

Vocabulary:Adjectives describing appearance

 

Grammar: Indirect questions

Vocabulary: Types of cultural entertainment, Art, theatre and music,Film reviews

 • овладавање техником информативног читања, разумевање сложеније језичке структуре у тексту и упознавање особености језика струке читањем текстова везаних за теме из области дате струке;
 • даље савладавање основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквиру усвојене лексике и језичких структура;
 • разумевање писаног стручног текста, писање резимеа, налаза, извештаја и оспособљавање за њихову усмену интерпретацију;
 • стицање нових сазнања о карактеристикама земаља и народа чији језик уче , њиховог начина живота и обичаја;
 • оспособљавање за вођење разговора о нашој земљи, њеним природним лепотама, културним и тековинама;

 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • граматички тестови
 • преводи општих и стручних текстова
 • писање састава
 • диктати
 • писмени задаци
  • презентације и пројекти
  • конверзација на енглеском

 

 

Sports and games(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

Who cares?(11)

Grammar: Quantifiers, both, neither,either, all, none, most, Possessive s

Vocabulary:Sports and venues,Linking words, Football, Games and puzzles, Collocations and phrasal verbs

 

Grammar: Verb patterns

Vocabulary:Describing food, advertising, Shopping, Collocations