Предмет:                                  Хидраулика и пнеуматика

Циљ предмета:                     Циљ наставе предмета хидраулика и пнеуматика је стицање нових знања ради тумачења појава и законитости у природи и њихове

промене у техничкој пракси, као и основ за разумевање садржаја других предмета машинске струке.

обликовање машинских елемената и машинских конструкција

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 6 из 1998. године, страна 69

Препоручена  литература:  Зоран Радојевић, Предраг Митровић и Петар Митов – Хидраулика и пнеуматика за четворогодишњу школу кат. Бр. 23219

 

Разред:  ТРЕЋИ недељни фонд часова: 2 т годишњи фонд часова: 74 теорије

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наствна средства

Напомена

Хидраулика (28)

Увод- (1)

 • · Историјски развој хидрауличких система за пренос енергије предности и недостаци х.с.; подела и примена хидраулике

Задаци предмета хидраулике и пнеуматике су:

-упознавање физичких средстава савршених и реалних течности и гасова; закона и појава при њиховом мировању и кретању

-упознавање хидрауличких и пнеуматских компоненти, њихове конструкције, функције и примене

-изучавање хидрауличких и пнеуматских система за пренос енергије, нјихове функције и примене

-познавање симбола хидрауличких и пнеуматских компоненти и њихова примена у функционалним шемама

-стицање знања о конструисању, испитивању уградњи и образовању хидрауличких и пнеуматских система

 

-развијање способности и самосталности при раду као и интересовања за даље образовање и самообразовање ради усавршавања у струци

 

 

 

 

 

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

-Кабинет за конструисање

 

ОБЛИК РАДА :

Рад са целим одељењем (фр. Фронтални рад)

МЕТОДЕ РАДА:

 1. Вербалне методе

- монолошка

- дијалошка

2.     Демонстративна

3.     Конбинована

 

Визелна:

-          слике

-          шеме

-          графофолије

 

Делови хидрауличких и пнеуматских компоненти:

-          зупчаста пумпа

-          хидраулички цилиндар

-          компресор

-          разводници, прикључни елементи и цревоводи

-          пнеуматски цилиндри

 

Радни сто за пнеуматику

 

КОРЕЛАЦИЈА СА :

 

-машинским елементима

-физиком

-машинским материјалима

-технологијом обраде

конструисањем

 

 

Хидрауличне и пнеуматске системе изучавати на једноставније примере

 

Физичка својства течности  - (2)

 • · Густина, стишљивост, вискозност; утицај температуре на физичка својства флуида

Хидростатика - (10)

 • · Појам притиска, врсте притиска и еквипритисне површине; хидростатичи притисак; пасквалов закон; спојени судови; хидрауличка преса; јединице за мерење притиска; уређаји за мерење притиска; силе притиска које делују на равну површину; прорачун судова под притиском; силе притиска које делују на криву повр

 

 

 

Хидродинамика-(15)

 

 • Струјање течности, подела, примена; струјница, траекторија, струјно влалакно и струјјна цев; режимструјања, ламинирани и турболентни; проток и средња брзина; уређаји за мерење протока; једначина континуитета; бернулијева једналина; отпори струјања течности; хидраулички прорачун цевовода; хидрауличи удар, настанак, последице и ублажавање; квитација; истицање течности кроз отворе и наглавке; закон о промени количине кретања; силе реакције

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уљна хидраулика-(24)

Компоненте хидрауличког система (16)

 • Пумпе; заједнилке особине; проток , снага и степен корисности; обртне пумпе (адијалне зупчасте крилне и завојне); транслаторне пумпе (клипне и мембранске)
 • Разводници; подела и симболи; активирање; хидрауличка карактеристика разводника; клипни транспортни и обрти разводници; плочасти транспортни и обртни разводници; разводници са седиштем
 • Неповратни вентили; двојни неповратни вентил; вентил за притисак; вентил за ограничење притиска; преливни вентил; редоследни вентил; регулатор притиска; притисни редоследни прекидач-пресостат; вентил за проток; пригушни вентил; регулатор протока; раздељивач протока
 • Хидраулички мотори; обртни хидраулички мотори; хидраулички радни цилиндри;
 • Филтери; намена; подела; филтерски елементи;
 • Резервоари; намена; хлађење и загревање радне течности;

 

 • Хидраулички акумулатори; намена, подела; хидраулички акумулатур са гасом – клипни и мембрански;
 • Цевоводи; цевоводи и цревна арматура
 • Заптивање и заптивке; заптивање покретних и непокретних спојева; материјал за заптивање; облици и врсте заптивки;

Хидраулички системи – (8)

 • Изведени хидраулички системи; функционална шема; пррачун и пројектовање хидрауличких система; испитивање хидрауличких система; одржавање хидрауличких система; превентивно планско државање; најчешћи кварови и њихово отклањање – дијагностика квара

Пнеуматика – (22)

Увод (1)

 • Пнеуматски системи за пренос сигнала и енергије; предности и недостаци пнеуматских система; подела и примена пнеуматике

Пнеумаостатика –(2)

 • Стишљивост; величине стања гаса; једначина стања идеалног и реалног гаса

Струјање гаса – (1)

 

 • Проток; једначина континуитета; бернулијева једначина; отпори струјања гаса

Влажност ваздуха  (1)

 

 • Апсолитна и релативна влажност; засићени ваздух; кондензација; заштита система

Компоненте пнеуматског система – (10)

 • Компресори; врсте запременских компресора; приказивање процеса у P-V и T-s дијаграму; компресорска станица; сушење ваздуха; резервоари под притиском; припремна група за ваздух; пречистачи; регулатор притиска; зауљивач; разводници; клипни и плочасти; разводници са седиштем;  неповратни вентили;  наизменично-неповратни вентил; вентил за притисак; вентил за ограничавање притиска; редоследни вентил; пригушивач; регулатор притиска; претостат; вентил за проток; пригушни вентил; брзопусни вентил; пнеуматски мотори; обртни мотори; радни цилиндри;

 

Наставна тема/Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наставна средсва

Напомена

 

 • · Везивни елементи  цевоводи; цевоводи и прикљуци; пнеуматика ниског притиска

 

 

 

 

Пнеуматски системи – (5)

 • Изведени пнеуматски системи; функционалне шеме; уградња и испитивање пнеуматских система; одржавање пнеуматских система; превентивно и редовно одржавање, најчешћи кварови и њихово отклањање; дијагностика

 

 

 

 

Хидропнеуматика – (2)

 • · Основи хидропнеуматике; предности и недостаци; изведени хдропнеуматски системи;