Предмет:

Машински елементи 

Циљ предмета:

-       стицање знања о врстама, конструкционим и функционалним карактеристикама и примени машинских елемената као саставних делова машинске функционалне целине-конструкције и машинског система

 

Полазна основа: Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 6 из1998.године,страна66-67

Прероучена литература:Машински елементи 1 за машинске школе,С. Драпић,Завод за уџбенике и наставна средства-Београд,2006.године

Разред:            II             Недељни фонд:  2 часа                          Годишњи фонд: 74 часа

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наствна средства

Напомена

Увод (2)

Општи поглед,везе са сродним дисциплинама и наукама.Дефиниција,подела и класификација машинских елемената. Појам машинског система.  Стандардизација и типизација у машинству.

 

 

 

 

 

 

 

Схватање улоге и значаја општих машинских делова(елемената),који су заједничка већини машинских конструкција-уређаја и машинских система;

-оспособљавање за прорачунавање и димензионисање машинских делова уз претходно дефинисање врсте оптерећења и напонских стања у машинским деловима и систему уцелини;

-овладавање израдом техничке документације и њеном  применом у пракси;

-упознавање стандарда,симбола,ознака и оспособљавање за коришћење стандардних и препоручених вредности и  величина из таблица, графикона,дијаграма и ЈУС стандарда,

 

 

 

На почетку сваке теме ученике упознати са циљевима и задацима наставне теме

 

 

 

 

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска нaстава(2часa x37 седмица=74 часа)

Подела одељења на групе

Одељење се не дели на групе

 

Место реализације наставе

Настава се реализује у кабинету за машинске елементе или у специјализованој учионици опремљеној одговарајућим наставним средствима.

Слике

Шеме

Компјутер са видеобимом

Узорци  свих  машинских елемената

Машински склопови у пресецима у којима се виде уграђени машински делови.

 

 

Изводи из стандарда

Уџбеник

Мерила

Контролници

Технички цртежи

 

Толеранције         (8)

Циљ прописивања толеранције.Основни појмови и дефиниције. .Врсте налегања и системи налегања.Толеранције слободних мера .Сложене толеранције.Толеранције облика и положаја. Утицај температуре на налегање.

 

Понашање машинских делова под дејством оптерећења(8

 

Општи појмови и дефиниција. Оптерећења машинских делова. Напрезањ. Деформације и напони. Критични и радни напони. Степен сигурности..Дозвољени напон. Концетрација напона и динамичка чврстоћа машинских делова.

 

-схватање значаја квалитета обраде и толеранције у машинству  са становишта функционисања конструкције и економичности производње,

-развијање смисла за тачност,прецизност и естетски изглед, као и способност за самостално, планско и организовано приступање раду и производњи.

 

 

 

 

 

Препорука за реализацију наставе

Неке часове појединих наставних тема треба реализовати у машинској радионици школе.

Неке часове појединих наставних тема реализовати кроз посету одређеним фирмама где се конкретно види место и улога машинског дела у машинском систему.

 

Вежбању у настави треба посветити посебну пажњу и усмерити је ка припреми ученика за израду самосталних радова.

 

 

Оцењивање

Оствареност циљева и задатака вршити кроз:

Усмено испитивање

Тестове знања

Домаћих задатака

Провера усвојеног знања и повезивања знања  из

 

Корелација са предметима:техничко цртање,материјали,математика,механика  рачунарство и информатика, отпорност материјала и

други стручних предмети.

 

Нераздвојиви спојеви(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Појам, врсте, примена и носивост, ѕакованих спојева,заварених спојева, лемљених спојева и лепљених спојева.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вишенаставних тема у целину кроз решавање конкретних задатака

Оцењивање тачности и образложења прорачуна  и радионичких цртежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методе:вербалне, презентације, демонстрција рада,  метода графита, грудва снега, метода четри корака, олуја идеја, израда пројеката, радионице, метода карата

индивидуални рад,  фронтални рад и рад по групама

 

 

 

 

Раздвојиви спојеви (23)

 

 

Врсте, подела и примена раздвојивих спојева. Навојни спојеви:врсте, подела и примена.Завојница и навој. Врсте навоја и обележавање.Материјал за вијке и навртке. Непкретни навојни спојеви и њихово остваривање..Осигурање  против одвртања. Оптерећења код непокретних навојних спојева и расподела оптерећења у навојном споју.Прорачун непокретних навојних спојева. Покретни навојни спојеви: оптерећење, самокочење,степен корисног дејства и прорачун. Спојеви помоћу клинова,чивија и жлебних                спојева:врсте,подела,примена и прорачун. Стезни спојеви:врсте,подела,примена и прорачун.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опруге(8)

Општи појмови и подела.Основне карактеристике, материјал, конструктивни облици и прорачун опруга: правих,спиралних,прстенастих,плочастих,лиснатих,завојних притисних и завојних затезних и гумених.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе(17)

 

Уношење тлеранција дужинских мера,облика и положаја на цртеж. Прорачун и цртање: заварених спојева,раздвојивих и нераздвојивих навојних спојева, опруга жлебних спојева и стезних спојева. Прорачун спровести на основу алгоритамских блок шема и програма написаних на једном од машинских језика. За радионичке и склопне цртеже користити знање из компјутерске графике.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив предмета: Машински елементи

Врсте активности (доминантне активности за предмет) 

Наставник

Ученик

 

 

- мотивише ученике за учење

- припрема и благовремено ученицима

даје истраживачке задатке као помоћ

приликом учења наставних тема

- припрема наставне материјале

- планира активности на часу и ток часа

- објашњава, тумачи, анализира нове

садржаје и појмове

- подстиче активно учешће ученика у

раду на часу

- подстиче креативност ученика

- подстиче активно учење

- редовно вреднује рад и постигнућа

сваког ученика

- подстиче одговорност код ученика

- упућује ученике на додатне изворе

знања и могућности сазнавања

 

 

- редовно чита лекције и додату литературу на коју му указује наставник

- припрема радни материјал за поједине часове према упутствима која је добио од наставника

- активно учествује у дискусијама на часу

- ради домаће задатке

- активно учи

- пита о свему што није разумео или га

додатно интересује

- редовно бележи у свеску све најважније

чињенице и закључке са часа

- прави свој речник нових појмова

- ради пројекте, образлажеих и тумачи резултате до којих је дошао у прорачунима