Разред:

Предмет:

Машински елементи 

Циљ предмета:

-       стицање знања о врстама, конструкционим и функционалним карактеристикама и примени машинских елемената као саставних делова машинске функционалне целине-конструкције и машинског система

 

Полазна основа: Службени гласник РС - Просветни гласник бр.63 из1998.године,страна67

Прероучена литература:Maшински елементи2,С.Драпић,Завод за уџбенике и наставна средства-Београд,2006.године

III             Недељни фонд:  2                          Годишњи фонд: 74 часa

Наставне теме

Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

 

Наставна средства

Напомена

Увод(1)

Упознавање са наставним предметом машински елементи у трећем разреду и обнављање садржаја програма другог разреда.

 

 

 

 

-схватање улоге и значаја општих машинских делова(елемената),који су заједничка већини машинских конструкција-уређаја и машинских система,

-овладавање техничком документацијом и њеном документацијом и њеном применом у пракси,

-упознавање стандарда,симбола,ознака и оспособљавање за коришћење стандардних и препоручених вредности и  величина из таблица, графикона,дијаграма и ЈУС стандарда,

 

-схватање значаја квалитета обраде и толеранције у машинству  са становишта функционисања конструкције и економичности производње,

-развијање смисла за тачност,прецизност и естетски изглед, као и способност за самостално и организовано учествовање у раду и производњи.

 

 

 

 

На почетку сваке теме ученике упознати са циљевима и задацима наставне теме

 

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска нстава(2часa x37 седмица=74 часа)

Подела одељења на групе

Одељење се не дели на групе

 

Место реализације наставе

Настава се реализује у кабинету за машинске елементе или специјализованој учионици опремљеној одговарајућим наставним средствима

Слике

Шеме

Компјутер са видеобимом

Узорци машинских елемената

 

Изводи из стандарда

Уџбеник

Мерила

Контролници

Технички цртежи

Један час може се реализовати у машинској радионици школе

Елементи обртног кретања(6)

Општи поглед,подела,дефиниције,својстваи примена појединих елемената обртног кретања. Осовине и вратила: конструктивни облици, оптеређења, напрезања,напони,деформације, материјали, критична стања и степен сигурности.

Kотрљајни и клизни лежаји (9)

Основни типови и карактеристике,толеранције,

означавање, учвршћивање, динамичка и статичка носивост монтажа идемонтажа, подмазивањеи заптивање котрљајних лежаја.Основне карактеристике клизних лежаја. Хидростатичко и хидродинамичко подмазивање. Носивост.Мазива и направе за подмазивање.Лежишни материјал Конструктивна решења.

Спојнице (4)

Задатак, подела,врсте и конструктивна решења.Избор и провера чврстоће крутих и еластичних спојница. Зупчасте,фрикционе,електромагнетне,хидродинамичке и специјалне спојни врста.

 

Препорука за реализацију наставе

Неке часове појединих наставних тема треба реализовати у машинској радионици школе.

Неке часове поједининаставних тема реализовати кроз посету одређеним фирмама где се конкретно види место и улога машинског дела у машинском систему.

 

Вежбању у настави треба посветити посебну пажњу и усмерити је ка припреми ученика за израду самосталних радова.

 

 

 

Оцењивање

Оствареност циљева и задатака вршити кроз:

Усмено испитивање

Тестове знања

Домаћих задатака

Провера усвојеног знања и повезивања знања из

 

 

Методе:вербалне, презентације, демонстрција рада,  метода графита, грудва снега, метода четри корака

 

Kорелација са предметима:техничко цртање са нацртном геометријом,машински материјали, статика, отпорност материјала,математика и рачунарство и информатика

Елементи за пренос снаге-преносници (2)

Задатак,подела,област  примене и принципи преношења снаге.

вишенаставних тема у целину кроз решавање конкретних задатака

Оцењивање тачности и образложења прорачуна  и радионичких цртежа

 

 

 

Фрикциони преносници(3)

Намена,конструктивни облици и подела.Основне геометријске и кинематске величине цилиндричних,жлебних и коничних фрикционих парова са сталним преносним односом.Фрикциони парови са променљивим преносним односом у раду. Материјал иосновни прорачун чврстође фрикционих парова.

Зупчасти преносници(18)

Својства,  подела и облици  зупчастих парова.  Основни појмови. Основни кинематски односи и основно правило спрезања еволентних зупчаника.Облици профила зубаца.Цилиндрични еволвентни зупчасти парови са правим и косим зупцима: стандарни профил и основна зупчаста летва,геометријске и кинематске величине,додирница, интерференција и гранични број зубаца,степен спрезања,толеранције и контрола, конструктивни облици.Конични зупчасти оарови:контрола,кинематски и допунски конуси,основне геометријске и кинематске величине,конструктивни облици.Пужасти парови:основни појмови и врсте,основне геометријске и кинематске величине цилиндричног пужног пара,конструктивни облици пужних парова.Оптерећење и чврстођа зупчастих парова:оптерећење зупчаника и зубаца,динамика зупчастих парова, расподела оптерећења,чврстоћа бокбва и подножја зубаца,радни и критични напон,степен сигурности, материјали.

Методе:вербалне, презентације, демонстрција рада,  метода графита, грудва снега, метода четри корака, олуја идеја, израда пројеката, радионице, метода карата

индивидуални рад,  фронтални рад и рад по групама

 

 

 

 

 

 

 

Ланчани преносници (4)

Врсте,својства и означавање.Избор и провера  ланаца.Облици ланчаника,материјал за израду и основне геометријске величине.

 

 

 

 

 

Каишни и ремени преносници (5)

Врсте, својства и  начин преношења снаге.Оптерећења, напрезања и напони у каишу и ремену. Чврстоћа и носивост.Облици каишника и ременица и геометријске величине. Затезање каиша и ремена.

 

Пренос ужетом(2)

Врсте и својства челичних ужади.Материјал и израда.Прорачун носивости.Поузданост и сигурност.

 

 

Цeвни водови и судови под притиском (4)

 

Општи појмови  и врсте. Цевни прикључци. Спајање и заптивање. Компензационе цеви. Површинска заштита и изолација. Основни прорачун цеви, цевних водова и судова под притиском.Елементи за регулисање протока: вентили.,засуни, славине и приклопци. Уљно хидрауличне компоненте.

 

 

 

Вежбе(16)

Прорачун и цртање једностепеног зупчастог или неког другог преносника.Прорачун извести  на основу алгоритамских блок шема и програма написаних на једном од машинских језика.За радионичке и склипне цртеже користити знање из компјутерске графике.

 

 

Назив предмета: Машински елементи

Врсте активности (доминантне активности за предмет) 

Наставник

Ученик

 

 

- мотивише ученике за учење

- припрема и благовремено ученицима

даје истраживачке задатке као помоћ

приликом учења наставних тема

- припрема наставне материјале

- планира активности на часу и ток часа

- објашњава, тумачи, анализира нове

садржаје и појмове

- подстиче активно учешће ученика у

раду на часу

- подстиче креативност ученика

- подстиче активно учење

- редовно вреднује рад и постигнућа

сваког ученика

- подстиче одговорност код ученика

- упућује ученике на додатне изворе

знања и могућности сазнавања

 

 

- редовно чита лекције и додату литературу на коју му указује наставник

- припрема радни материјал за поједине часове према упутствима која је добио од наставника

- активно учествује у дискусијама на часу

- ради домаће задатке

- активно учи

- пита о свему што није разумео или га

додатно интересује

- редовно бележи у свеску све најважније

чињенице и закључке са часа

- прави свој речник нових појмова

- ради пројекте, образлажеих и тумачи резултате до којих је дошао у прорачунима