Предмет:                                  ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА

Циљ предмета:                     Јесте да, заједно са статиком, физиком и математиком створи посебну основу за даље проучавање техничких дисциплина, да ученике

упозна са материјалима и њиховим својствима и да их оспособи за димензионисање машинских делова

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 6 из 1998. године, стране 64 и 65

Препоручена  литература:  Томислав Николић – Отпорност материјала – кат. Бр. 22227

 

Разред:  ДРУГИ недељни фонд часова: 2 т годишњи фонд часова: 74 теорије

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наствна средства

Напомена

Увод- (4)

-Задатак отпорнисти материјала; спољшње и унутрашње силе-, напони и деформације; основни појмови о затезању, притиску, смицању, увијању, савијању, извијању и сложеном напонска стања; основне хипотезе и претпоставке отпорности материјала

 

 

-Упознавање основних закона и принципа електротехнике на којима се заснива рад машина и уређаја

- Упознавање конструкције начина рада и радних карактеристика мотора, генератора, трансформатора, постројења за пренос енергије и уређаја електронике који се примењују у машинству

- Оспособљавање за мање интервенције при раду електроопреме на машинама и уређајима

- Оспособљавње за мање интервеције при раду НУ-машина

 

 

 

 

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

-Кабинет

 

ОБЛИК РАДА :

 

-Рад са целим одељењем

(фр)

МЕТОДЕ РАДА:

 

Вербалне методе:

-монолошка

-дијалошка

- проблемски задаци

- графички радови

-контролне вежбе

-писмени задаци

-цртежи и дијаграми

 

- Уџбеник

- Приручник (таблице)

- Табла

- Прибор за цртање

- Радна свеска (задаци за

израду графичких

радова)

 

КОРЕЛАЦИЈА :

- Механика (статика)

- Машински

материјали

- Машински елементи

- Конструисање

Затезање и притисак-(14)

  • Напони и деформације; Хуков закон и модул еластичности; карактеристике еластичности материјала; дијаграм напон-дилатација и крива динамичке чврстоће; дозвољени напон; степен сигурности; прорачун аксијално напрегнутих носача и услови за димензионисање; затезање под утицајем сопствене тежине; напон, дилатација, критична дужина;

 

 

Утицај температуре на напоне; статички неодређени задаци; пувршнски притисак;

 

Смицање-(7)

  • · Напон и деформација; хуков закон при смивцању; модул клизања; прорачун елемената изложених смицању и услова за димензионисање;

Геометријске карактеристике-(15)

  • Статични момент површине; поларни и аксијални квадратни момент инерције површине и производ инерције; хајген-штајерова теорема;момент инерције основних равних геометријских фигура; отпорни момент површине; полупречник инерције и елиса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извијање – (4)

  • Извијање и критична сила; четири основна случаја извијања; ојлеров образац; критични напон и гранична вредност; омега поступак

Сложена напонска стања-(6)

  • Ексцентрични притисак; језгро пресека;
  • У току школске године урадити два домаћа графичка рада:

- први графички рад

(затезање, смицање и

притисак)

- други графички рад

(димензионисање носача

при савијању)

Увијање-(6)

  • Инерције и елнса инерције; стандардни профил
  • Напон и деформације; увијање вратила кружног попречног пресека; дијаграми момента увијања; прорачун вратила и услов за димензионисање

Савијање – (18)

  • Чисто савијање; полупречник кривине еластичне линије; распоред нормалног напона; нормални напон при чистом савијању; нормални и тангецијални напон при савијању елемената; прорачун носача изложених савијању и услови за  димензионисање; носач једнаког оптерећења при савијању и делимично једнаке отпорности при савијању;