Предмет: Термодинамика

Циљ предмета: Стицање знања, навика и вештина из природно- математичке дисциплине термодинамике и примене техничке дисциплине термотехнике

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 24/96. из 1998. године, страна 70- 71

Препоручена  литература: Термодинамика и термотехника за трећи разред машинске школе, аутори су Ђорђе Козић и Ратко Шелмић

РазредТрећи

недељни фонд часова: 2

годишњи фонд часова: 74 теорије

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Основни појмови (4)

 

 • · Основни појмови
 • · Основне величине стања
 • · Једначина стања
 • · Упознавање значаја термодинамике и њеног места у системау научних знања
 • · Упознавање могућих врста термодинамичких система и системских прилаза у изучавању ове проблематике
 • · Упознавање основних макроскопских величина које дефинишу стање система(радног тела) и врсте спољних утицаја који могу да мењају стање система
 • · Упознавање идеализованих процеса при којима је могућна најефикаснија трансформација различитих облика енергије и разлога због којих долази до одступања реалних процеса од идеализованих
 • · Упознавање начина одређивања појединих карактеристика радних тела, коришћења математичких зависности, табела и дијаграма
 • · Упознавање појма степена корисности и начина њиховог повећања
 • · Упознавање основних начина простирања топлоте и принципа прорачуна измењивача топлоте
 • · Упознавање принципа и начина организације процеса у реалним постројењима мале и велике енергетике, као и аспекта рационалне потрошње енергије
 • · Стицање знања о врстама, конструкцијама, принципима рада енергетских постројења

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

учионица

ОБЛИК РАДА :

Фронтални, групни, индивидуални 

 

 

МЕТОД  РАДА :

Монолошки, дијалошки, рад на тексту, писани радови, демонстрација, решавање проблема

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • домаћи задаци
 • листа провере вештина
 • активност на часу

 

 

Штампани и писани текстови, таблице, видео презентације, дијаграми

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

– предмет се ослања на математику  и физику

 

 

 • Идеалан гас  (4)

 

 

 

 

 • Први закон термодинамике (4)

 

 

 • Други закон термодинамике (8)

 

 

 

 

 

 

 

 • Водена пара (7)

 

 

 

 

 

 • Мешавина паре и идеалног гаса (5)

 

 

 

 

 

 • Простирање топлоте (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Сагоревање (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Основе технике грејања, хлађења и гасификације(14)

 

 

 

 

 

 • Топлотне турбо – машине (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Мотори СУС (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Млазни мотори(2)

 

 

 

 

 • Укупно (74)
 • Једначина стања
 • Мешавине идеалних гасова

 

 

 

 

 • Формулација
 • Енталпија

 

 

 

 • Значај и формулација
 • Степен корисног дејства
 • Карноов кружни циклус
 • ОТО –ов кружни циклус
 • Дизелов кружни циклус

 

 • Водена пара као радно тело

 

 • Процес настајања водене пар

 

 

 • Влажан ваздух – уводни појмови

 

 • Промене стања влажног вазду

 

 

 

 • Основни појмови и начини преношења топлоте: провођење, прелаз и пролаз топлот
 • Зрачење топлоте – радијација
 • Измењивачи топлоте
 • Левокретни кружни процеси

 

 • Сагоревања – основни појмови

 

 • Основне врсте и карактеристике горива

 

 • Продукти сагоревања и екологија

 

 • Топлотни биланс

 

 

 • Општи појмови
 • Топлотни губици
 • Врсте грејања
 • Елементи постројења за грејање, хлађење и гасификацију

 

 

 

 

 • Принцип рада турбо- машина и њихова подела

 

 • Трансформација енергије код турбо - маши

 

 • Степен компресије и степен корисног дејства

 

 

 

 • Значај и подела
 • Степен компресије
 • Степен искоришћења
  • Ото и Дизел мотори

 

 

 • Млазни мотори опис и примена