Предмет:  Техничка физика

 

Циљ предмета: Упознаванје најважнијих садржаја неопходних за рад будућих младих радника

 

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 9 из 2002. године,

 

Препоручена  литература:  Ј. Малешевић Т. Сегединац -Техничка физика за 1.раз.трогодишњих школа

 

Разред:  Први

недељни фонд часова: 2

годишњи фонд часова: 74

 

 

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • 1.Увод(5+1)
 • · 1. Садржај ,значај и подела техничке физике
 • · 2. Механичко кретање

 

Стицање преставе о техничкој физици

 

 

 

 

 

 

 

Упознавање врсти механичког кретања ,његових закона

 

 

 

 

 

 

Примена знања из кинематике у пракси

 

 

Упознавање динамичких закона

 

 

 

 

Уочити значај енергије код кретања

 

Основне особине флуида и њихова примена у пракси

 

 

 

 

Упознати најосновније појмове топлоте и схватити примену у машинству

Садржај реализовати кроз рекапитулацију знања из основне школе

 

 

 

Код реализације овог садржаја користити облик проблемске наставе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тежиште свих анализа треба да буде сила

 

 

 

 

 

 

 

 

Користити демонстрационе могућности

 

 

 

 

Настојати да се разграничи температура и топлота

 

Користити методу хеуристичког разговора

Класификацијске шеме

 

 

 

 

 

 

Сав прибор из кинематике физичког кабинета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговарајући делови из комплета за динамику

 

 

 

 

 

 

 

Прибор из хидро-механике

 

 

 

 

 

 

Прибор из термодинамике физичког кабинета

 

 • 2. Кинематика механичког кретања (18+4)
 • · 1. Задатак и подела кинематике
 • · 2.Кинематички елементи транслаторног кретања
 • · 3.Кинематички закони транслаторног кретања
 • · 4.Ротационо кретање
 • · 5.Кретање код алатних машина
 • · 6.Механизми
  • 3. Динамика механичког кретања (15+2)
  • · 1.Задатак и подела динамике
  • · 2.Динамичке величине транслације
  • · 3.Динамички закони транслације
  • · 4.Динамика ротационог кретања
  • · 5.Кружно кретање
  • · 6.Рад и енергија
   • 4. Механика флуида (15+3)
 
   
 

1.Основне особине флуида

2.Статика флуида

3.Динамика флуида

4.Хидрауличне пнеуматске машине

 • 5. Термодинамика (9+2)
 • · 1.Основни појмови термодинамике
 • · 2.Термо динамички закони
 • · 3.Пренос топлоте
 • · 4.Топлотне машине
 • · 5.Термо енергетска постројења