Наставни план

Предмет: Грађанско васпитање

Циљ предемета: Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за целовит развој личности и, за одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етичким, националним и верским групама.

Полазна основа: Службени гласник РС - Просветни гласник бр………………..

Препоручена литература: Водич за наставнике „Грађанско васпитање“ -   Министарство просвете и спорта РС, Београд 2002.

 

Разред: други Недељни фонд часова: 1                                                      Годишњи фонд часова: 37

 

Наставне теме/

Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

 

Наставна средства

Напомена

 

Увод

(1)

Упознавање са садржајем предмета и начином рада

 

- Разумевање природе и начина успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихове важности за заједнички живот

- Разумевање појма права и упознавање са Конвенцијом о правима детеа и другим међународним документима који се баве људским правима

- Упознавање са врстама права и разумевање односа међу правима и узајамности права и одговорности

- Развијање осетљивости за кршење права и спремности за заштиту сопствених права и права других; учење техника залагања за остваривање права детета

- Подстицање и развијање способности за активну партиципацију у животу и раду школе

- Развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања

- Оспособљавање ученика за ефикасно планирање заједничких акција и пројеката

- Усвајање и поштовање основних демократских вредности и начела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- индивидуални, фронтални, рад по групама, рад у пару

 

- методе: вербалне, хеуристички приступ, рад на тексту, демонстративна, презентације, радионице,

метода графита, метода играња улога, грудва снега, метода карата, метода четири корака, олуја идеја, дебате

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVD плејер

рачунар

видео бим

мултимедијална учионица, ТВ-филм,наставни листићи,тематска дискусија, флип чарт табла, хамер, фломастери, маркери,

стикери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права и одговорности 

(5)

Ова тематска целина уводи ученике у познавање и разумевање проблематике права и одговорности и развија способности, ставове и поступке који воде заштити и остваривању права

 

Врсте права и односи међу правима 

(5)

Ова тематска целина упознаје  ученике са садржајем Конвенције и врстама права, основним принципима Конвенције и уводи их у продубљенију анализу и разумевање међусобне повезаности и недељивости права; да сукобљена права могу да буду извор конфликата и да је за остваривање сукобљених права  потребно пронаћи конструктивна решења

 

Права и одговорности

(5)

Разматрајући улоге и обавезе родитеља и наставника у остваривању појединих права, ученици стичу увид у однос између права и одговорности. Ученици се упознају са државним и међународним обавезама у области остваривања и заштите права детета

 

Кршење и заштита права

(4)

Анализом задатих прича ученици се подстичу да препознају и развију осетљивост за ситуације кршења права детета

 

Едукативна радионица-филм у настави

(4)

Циљ ове радионице је да се ученици уведу у наствну тему путем филма, да након гледања филма учествују у дискусији на задату тему и искажу своје мишљење и ставове о теми

 

Планирање и извођење акција у корист права

(13)

Ова тематска целина припрема и подстиче ученике на активно учешће у животу школе и заједнице и омогућава систематизацију и практичну примену наученог у овом предмету. Ученици идетификују проблеме везане за дечја права у школи и средини, израђују план акције којом би те проблеме могли да решавају и изводе акцију у школи или локалној средини