Предмет:

Машински елементи 

Циљ предмета:

-       стицање знања о врстама, конструкционим и функционалним карактеристикама и примени машинских елемената као саставних делова машинске функционалне целине-конструкције и машинског система

 

Полазна основа: Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 3 из1993.године,страна21-25

Прероучена литература:Машински елементи 1 за машинске школе,С. Драпић,Завод за уџбенике и наставна средства-Београд,2006.године

Разред:            II             Недељни фонд:  2 часа                          Годишњи фонд: 74 часа

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наствна средства

Напомена

Увод (2)

Дефиниција,подела и класификација машинских елемената. Склопови,елементи конструкција и основни делови машинских система.Стандардизација и типизација у машинству.

 

 

 

 

-схватање улоге и значаја општих машинских делова(елемената),који су заједничка већини машинских конструкција-уређаја и машинских система,

-овладавање техничком документацијом и њеном документацијом и њеном применом у пракси,

-упознавање стандарда,симбола,ознака и оспособљавање за коришћење стандардних и препоручених вредности и  величина из таблица, графикона,дијаграма и ЈУС стандарда,

 

На почетку сваке теме ученике упознати са циљевима и задацима наставне теме

 

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска нстава(2часa x37 седмица=74 часа)

Подела одељења на групе

Одељење се не дели на групе

 

Место реализације наставе

Настава се реализује у кабинету за машинске елементе

Слике

Шеме

Компјутер са видеобимом

Узорци машинских елемената

 

Изводи из стандарда

Уџбеник

Мерила

Контролници

Технички цртежи

Корелација  са предметима:техничко цртање, рачунарство и информатика механика,математика и

други стручни предмети

Технологије мера и облика          (8)

Циљ прописивања толеранције.Врсте дужинских мера.Основни појмови и дефиниције. Квалитет толеранције. Положај толеранцијских поља.Врсте наледања и системи налегања.Толеранције слободних мера.Основно о сложеним толеранцијама.Толеранције облика и положаја површина.

 

Основе прорачуна машинских елемената (4)

 

Општи поглед,дефиниција прорачуна и проверавања. Оптерећења машинских елемената. Напрезање, напон и деформација машинских делова.Дозвољени напон и степен сигурности.

 

-схватање значаја квалитета обраде и толеранције у машинству  са становишта функционисања конструкције и економичности производње,

-развијање смисла за тачност,прецизност и естетски изглед, као и способност за самостално и организовано учествовање у раду и производњи.

 

 

 

 

 

Препорука за реализацију наставе

Неке часове појединих наставних тема треба реализовати у машинској радионици школе.

Неке часове појединих наставних тема реализовати кроз посету одређеним фирмама где се конкретно види место и улога машинског дела у машинском систему.

 

Вежбању у настави треба посветити посебну пажњу и усмерити је ка припреми ученика за израду самосталних радова.

 

 

Оцењивање

Оствареност циљева и задатака вршити кроз:

Усмено испитивање

Тестове знања

Домаћe задатке

Провера усвојеног знања и повезивања знања  из

 

Одређен број часова реализовати у  машинској радионици школе

Нераздвојиви спојеви(8)

 

Врсте нераздвојивих спојева,примена и начин израде.

ЗАКОВАНИ СПОЈЕВИ

Врсте,својства,начин преношења оптерећења и примена закованих спојева.Врсте заковица и припрема лимова за закивање.Материјал за заковице. Начин закивања. Избор заковица,врсте споја и прорачун закованих спојева за челичне и лаке конструкције

ЗАВАРЕНИ СПОЈЕВИ

Основни појмови.Врсте заварених спојева и припрема лимова за заваривање.Симболи и упрошћено цртање заварених спојева Прорачун заварених спојева.

ЛЕМЉЕНИ СПОЈЕВИ

Својства и примена лемљених спојева.Врсте лемова.Носивост лемљених спојева.

ЛЕПЉЕНИ СПОЈЕВИ

Својства,носивост и примена лепљених спојева.

 

вишенаставних тема у целину кроз решавање конкретних задатака

Оцењивање тачности и образложења прорачуна  и радионичких цртежа

 

 

 

Раздвојиви спојеви(1)

Врсте,својства и примена раздвојивих спојева.

 

 

Методе:вербалне, презентације, демонстрција рада,  метода графита, грудва снега, метода четри корака, олуја идеја, израда пројеката, радионице, метода карата

индивидуални рад,  фронтални рад и рад по групама

 

 

 

 

 

 

 

Навојни спојеви (10)

 

 

Врсте, подела и примена навојних спојева.Завојница и навој. Врсте навоја и обележавање.Облици вијака и навртки и њихова употреба.Кључеви и одвијачи.Материјал за вијке и навртке. Облици чврстих навојних спојева и њихово остваривање.Осигурање навојних спојева против одвртања.Силе уделовима уздужно попречно оптерећених навојних спојева.Радна оптерећења.              Радни и дозвољени напони.Цртање навојних спојева,вијака и навртки.

 

 

Спојеви помоћу клинова

и жлебни спојеви (5)

Спојеви помоћу клинова за преношење обртних момената,начин преношења оптерећења,облици клинова и налегања.Радни и дозвољени напони у споју помоћу клина без нагиба.Жлебни спојеви са равним и еволвентним боковима,геометријске мере,толеранције и налегање,радни и дозвољени напони.Везе обликом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стезни спојеви (4)

 

Врсте,подела и примена стезних спојева.Стезни спојеви остварени помоћу клинова.Стезни спојеви остварени помоћу вијака. Стезни спој са конусним поврчинама.Спојеви са опружно-затезним прстеновима.Пресовани склопови,облици,налегања,начин остваривања склопова,свлачење склипа.

Еластичне везе (6)

 

Намена опруга.Врста опруга.Опрруге изложене савијњу.Просте лиснате опруге и гибњеви.Израда гибњева.Оптерећење,деформација и деформацијски рад.Завојне опруге изложене савијању и спиралне опруге.

Опруге изложене увијању.Конструкцијски облици(праве,цилиндричне,конусне и пужасте).Оптерећење,деформације и радни напони код правих и цилиндричних опруга.

Опруге изложене сложеним напрезањима.Плочасте опруге-облик,употреба и деформацијски дијаграм у зависности од међусобног положаја плоча.Прстенасте опруге-облик,употреба и деформацијски дијаграм.Дозвољени напони и степен сигурности.Челици за опруге.Облици гумених опруга изложених притиску и примери уградње.

 

 

 

 

 

 

 

 

Елементи обртног кретања       (10)

 

Општи поглед,подела,дефиниције,својства и примена појединих елемената обртног кретања.

ОСОВИНЕ И ВРАТИЛА

Конструкцијски облици осовина и осовиница и примена.Оптерећења и отпори ослонаца.Рукавци и подглавци.Прорачуни и димензионисање осовина и осовиница.Цртежи детаља.Задатак,подела и конструкцијски облици вратила.Оптерећење вратила.Отпори ослонаца.Статички одређена вратила.Момент савијања и момент увијања.Аксијалне силе.Отпорност и чврстоћа вратила.Номинални напони у пресецима вратила.Дозвољени напони и степен сигурности.Материјали за осовине и вратила.Цртежи детаља.Пример прорачуна једноставнијег вратила.

 

 

 

 

 

 

Вежбе(16)

 

-толеранције дужинских мера, облика и положаја (4)

-навојни спој. Прорачун, конструкција и цртеж вијка (6)

-осовина, осовиница и вратило. Прорачун, конструкција и цртеж (6)

 

 

 

Назив предмета: Машински елементи

Врсте активности (доминантне активности за предмет) 

Наставник

Ученик

 

 

- мотивише ученике за учење

- припрема и благовремено ученицима

даје истраживачке задатке као помоћ

приликом учења наставних тема

- припрема наставне материјале

- планира активности на часу и ток часа

- објашњава, тумачи, анализира нове

садржаје и појмове

- подстиче активно учешће ученика у

раду на часу

- подстиче креативност ученика

- подстиче активно учење

- редовно вреднује рад и постигнућа

сваког ученика

- подстиче одговорност код ученика

- упућује ученике на додатне изворе

знања и могућности сазнавања

 

 

- редовно чита лекције и додату литературу на коју му указује наставник

- припрема радни материјал за поједине часове према упутствима која је добио од наставника

- активно учествује у дискусијама на часу

- ради домаће задатке

- активно учи

- пита о свему што није разумео или га

додатно интересује

- редовно бележи у свеску све најважније

чињенице и закључке са часа

- прави свој речник нових појмова

- ради пројекте, образлажеих и тумачи резултате до којих је дошао у прорачунима