Предмет: Mатематика

Циљ предмета:

Стицање математичких знања и умења неопходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу и пракси кап и за успешно настављање образовања;

Развијање менталних способности ученика,позитивних особина личности и научног погледа на свет.

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 1 из 2005 године, страна 95

Препоручена  литература:

РазредДруги

недељни фонд часова: 2

годишњи фонд часова: 70

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Степеновање и кореновање– (12)

 

 

 

 

 

 • · Степен чији је изложилац цео број,операције,децимални запис броја у стандардном облику
 • · Функција у=хn (n је из скупа природних бројева) и њен график
 • · Корен,степен чији је изложилац рационалан број
 • · Основне операције са коренима
 • · Комплексни бројеви и операције са њима

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа;

- стицање опште математичке културе и схватање места и зачаја математике  у прогресу цивилизације;

- оспособљавање ученика за успешно настављање образовцањаи изучавање других области у којима се математика примењује;

- допринос формирању и развијању научног погледа на свет;

- допринос радном  и политехничком образовању ученика;

- развијање логичког мишљења и закључавања, апсолутног мишљења и математичке интуиције;

- допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичнос, уредност, зачност,  одговорност, смисао за самостални рад, критичност;

- даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања.

 

 

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  

Учионица

ОБЛИК РАДА :

Фронтални рад,

Индивидуални рад,

Рад у групама

 

 

 

 

МЕТОД  РАДА :

Демонстартивна метода,Дијалог,Монолог,

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • домаћи истраживачки задаци
 • листа провере вештина током процеса и на основу продукта – директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања и усмено и писмено

 

 

Уџбеник,

збирке задатака,

Табла,

Прибор за геометрију,

Модели геометријски тела

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

Физика,Основи електротехнике и други стручни предмети

 • ·Квадратна једначина и квадратна функција-(16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање, дискриминанта и природа решења квадратне једначине
 • Виетове формуле-примена
 • Растављање квадратног тринома на линеране чиниоце-примена
 • Квадратна функција,-њен график и екстремне вредности
 • Простије квадратне неједначине
 • Простији системи једначина са две непознате (линеарна и квадратна)
  • Експоненцијална и логаритамска функција-(10)

 

 

 

 

 

 

 

 • Експоненцијална функција и њено испитивање(својства график)
 • Једноставније експоненцијалне једначине
 • Појам логаритма основна својства
 • Логаритамска функција и њен график
 • Основна правила логаритмовања
 • Једноставније логаритамске једначине
 • Тригонометријске функције-(24)
 • Уопштење појма угла,мерење угла,радијан
 • Тригонометријске функције ма ког угла,свођење на први квадрант
 • Периодичност
 • Графици основних тригонометријских функција,графици функција облика     y=A sin(ax+b)
 • Адиционе теореме-без доказа и њихове последице
 • Једноставније тригонометријске једначине (sin ax=b)
 • Синусна и косинусна теорема,решавање троугла
 

 

 • Писмени задаци -(8)

У току школске године урадити 4 једночасовна писмена задатка са једночасовним исправкама