Предмет: Mатематика

Циљ предмета:

Стицање математичких знања и умења неопходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу и пракси кап и за успешно настављање образовања;

Развијање менталних способности ученика,позитивних особина личности и научног погледа на свет.

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 1 из 2005 године, страна 95-96

Препоручена  литература:

Разредтрећи

недељни фонд часова: 2

годишњи фонд часова: 62

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 

 

 

 

 • ·Полиедри-(15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Полиедар, ,правилан полиедар
 • Призма и пирамида,
 • Равни пресеци призме и пирамиде
 • Површина полиедра,призме,пирамиде и зарубљене пирамиде
 • Запремина полиедра,запремина квадра,запремина призме, пирамиде и зарубљене пирамиде

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа;

- стицање опште математичке културе и схватање места и зачаја математике  у прогресу цивилизације;

- оспособљавање ученика за успешно настављање образовцањаи изучавање других области у којима се математика примењује;

- допринос формирању и развијању научног погледа на свет;

- допринос радном  и политехничком образовању ученика;

- развијање логичког мишљења и закључавања, апсолутног мишљења и математичке интуиције;

- допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичнос, уредност, зачност,  одговорност, смисао за самостални рад, критичност;

- даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања.

 

 

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  

Учионица

ОБЛИК РАДА :

Фронтални рад,

Индивидуални рад,

Рад у групама

 

 

 

 

МЕТОД  РАДА :

Демонстартивна метода,Дијалог,Монолог,

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • домаћи истраживачки задаци
 • листа провере вештина током процеса и на основу продукта – директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања и усмено и писмено

 

 

 

Уџбеник,

збирке задатака,

Табла,

Прибор за геометрију,

Модели геометријски тела

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

Физика,Основи електротехнике и други стручни предмети

Обртна тела -(11)

 

 

 

 

 

 

 

 • Цилиндрична, конусна површ,обртна површ
 • Прави ваљак,права купа и права зарубљена купа
 • Површина и запремина правог кружног ваљка,праве кружне купе и зарубљене кружне купе
 • Сфера и лопта
 • Сфера и раван
 • Површина и запремина обртних површи
 • Аналитичка геометрија у равни-(21)
 • Растојање две тачке
 • Површина троугла
 • Права,разни облици једначине праве,
 • Међусобни односи две праве, угао између две праве, растојање тачке од праве
 • Криве линије другог реда:кружница, елипса,хипербола, парабола(једначине,однос праве и криве линије другог реда,тангента )
  • Низови-(7)
   

 

 • Основни појмови о низовима (дефиниција,задавање,операције)
 • Гранична вредност низа,својства
 • Аритметички низ, геометријски низ

 

 • Писмени задаци -(8)

У току школске године урадити 4 једночасовна писмена задатка са једночасовним исправкама