Предмет:

Техничко цртање 

Циљ предмета:

стицање основних знања  о принципима техничког цртања и његове примене у машинству

 

Полазна основа:Службени гласник РС-Просветни гласник Број9, страна 16-17

Прероучена литература:Техничко цртање са нацртном геометријом,Д.Ђорђевић,Ж.Папић,Завод за уџбенике и наставна средства,2006.године

Разред:            I

Недељни фонд:  0+3 часа                          Годишњи фонд: 111 часова

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наствна средства

Напомена

Увод у техничко цртање(1)

Циљеви и задаци наставе наставног предмета техничко цртање.Материјал прибор за техничко цртање,руковање и одржавање

 

 

 

 

- оспособљавање ученика за схватање простора и просторне представе машинских делова, склопова машина и постројења;

-оспособљавање ученика за читање и разумевање техничке документације,споразумевање у процесу производње;

 

На почетку сваке теме ученике упознати са циљевима и задацима наставне теме

 

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

вежбе(3часa x37 седмица=111 часова)

Подела одељења на групе

Одељење се  дели на две групе (12 до 15 ученика)

 

Место реализације наставе

Настава се реализује у кабинету за техничко цртање, са одговарајућим бројем радних места

Компјутер са видеобимом

Узорци машинских длова и склопова из производње.

Модел правоугле троравни(ортогонални триједар).

Модели за техничко цртање.

Комплет ЈУС-а за техничко цртање.

Цртежи детаља и склопова из непосредне производње.

Зидне схеме.

Уџбеник

 

 

Стандарди и њихова примена у машинству  (9)

Стандардизација и стандарди.Класификација и означавање југословенских стандарда.Врсте техничких цртежа.Формати техничких  цртежа.Превијање цртежа.Размера.Типови и дебљине линија.Техничко писмо.За главље техничких цртежа.Саставница. Означавање цртежа.

 

Графички рад број 1 (3)

 

 

Линије,употреба линија, руковање прибором (формат А4-хамер хартија)

 

- развијање осећаја за прецизност и тачност, уредност, естетику и одговорност;

-развијање стваралачког односа и одговорности ученика према раду,као и интересовање за усавршавање у овој области.

 

 

 

 

 

 

Вежбању у настави треба посветити посебну пажњу и усмерити је ка припреми ученика за израду самосталних графичких  радова.Графичке радове конципирати тако да их ученици могу завршити на часовима.

 

 

 

Оцењивање

Оствареност циљева и задатака вршити кроз:

Усмено испитивање

Тестове знања

Домаћe задатке

 

Вежбању у настави треба посветити посебну пажњу и усмерити је ка припреми ученика за израду самосталних радова.

 

За вежбе користити знање из  практичне наставе,материјала,математике,механике  рачунарства и информатике и развијати интересовања за конструисање и моделирање.

 

Оцењивање

Оствареност циљева и задатака вршити кроз:

Усмено испитивање

Тестове знања

Домаћих задатака

 

Корелација са другим предметима:  практичнеом наставом,материјалима,математиком,механиком, информатиком  и развијати интересовања за конструисање и моделирање.

 

Геометријско цртање (12)

 

Основне геометријске конструкције:цртање праве паралелне са датом правом.Цртање дате праве управне на дату праву.Симетрала дужи и угла.Дељење дужи на( n ) међусобно једнаких делова.Цртање углова помоћу шестара и троуглова.

Сложене линије: Повезивање кракова угла луком датог полупречника.Повезивање кружнице и праве луком датог полупречника.Повезивање двеју кружница луком датог полупречника.

Конструкција правилних полигона:Подела кружнице на четири и осам једнаких делова. Подела кружнице на три и шест једнаких делова.Подела кружнице на пет и седам једнаких делова. Подела кружнице на(н)једнаких делова.

Криве линије: Конструкција елипсе синусоиде и Архимедове спирале.

 

Графичке радове треба оцењивати у присуству ученика и указати му на уочене грешке

 

 

Пројицирање(16)

Врсте пројицирања.Правоугло пројицирање.Орјентација у простору,квадранти и октанти.Пројицирање тачке.Пројицирање дужи(праве).Пројицирање равних геометријских слика.Пројицирање геометријских тела и њихове мреже

 

Методе:вербалне, презентације, демонстрција рада,  метода графита, грудва снега, метода четри корака, олуја идеја, израда пројеката, радионице, метода карата

индивидуални рад,  фронтални рад и рад по групама

 

 

 

 

 

 

 

Графички рад број 2(4)

 

 

Пројицирање геометријских тела (два формата А4-хамер хартија )

 

Аксонометријско пројицирање

(4)

Правоугла аксонометрија.Изометрија.Фронтална коса аксонометрија.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основи техничког цртања(24)

Правоугло пројицирање,погледи, изгледи и њихов распоред.

Одрешивање потребног броја изгледа

Пресеци машинских делова: Општи појам и шрафирање пресека.Пун пресек,полупресек,заокренути пресек,попрезни пресек,делимизни пресек и пресек са више паралелних равни. Прекиди и скраћења. Остала правила представљања делова и еихових детаља.

Котирање: Основна начела котирања.      Елементи котирања. Котни завршетци и почетна тачка. Означавање вредности кота на цртежу.Котирање с обзиром на конструкцијске захтеве. Једнако удаљени детањи.Понављање детања. Закошења и упуштења.Табеларно котирање.Котирање конуса и нагиба.Измене и исправке.

Толеранције дужина и углова.Толеранције облика и положаја(основни случајеви)Толеранције слободних мера.

Означавање стања површи(квалитет обрађене површине).

Графички рад број 3 (9)

 

Правоугло пројицирање модела (машинских делова) са применом пресека,котирања,толеранција:мера,положаја и олика.Означавање квалитета површи-храпавости.Урадити четири модела од којих су три омеђена равним,цилиндричним и коничним површима, а четврти настао из обртних тела(четири формата А4, хамер хартија).

 

 

 

 

 

 

 

 

Цртање машинских елемената(8)

Везе машинских елемената. Навојне везе. Цртање,котирање и означавање навоја.Вијак и навртка. Подлошке.

Везе клиновима.Упрошђено приказивање заварених спојева. Опруге. Зупчасти пренос. Ланчани пренос.

 

 

 

 

 

 

 

 

Израда цртежа машинских делова и склопова (12)

 

 

- Мерење и контрола у машинству.Скицирање машинских делова-израда скице.Израда и разрада цртежа склопа.Читање цртежа.Копирање и архивирање техничке документације.

 

 

 

Графички рад број4(9)

 

 

Израда цртежа четири детаља датог склопа (четири формата А4,хамер хартија). Време искористити и за читање цртежа и техничке документације

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив предмета: Техничко цртање 

Врсте активности (доминантне активности за предмет) 

Наставник

Ученик

 

 

- мотивише ученике за учење

- припрема и благовремено ученицима

даје истраживачке задатке као помоћ

приликом учења наставних тема

- припрема наставне материјале

- планира активности на часу и ток часа

- објашњава, тумачи, анализира нове

садржаје и појмове

- подстиче активно учешће ученика у

раду на часу

- подстиче креативност ученика

- подстиче активно учење

- редовно вреднује рад и постигнућа

сваког ученика

- подстиче одговорност код ученика

- упућује ученике на додатне изворе

знања и могућности сазнавања

 

 

- редовно чита лекције и додату литературу на коју му указује наставник

- припрема радни материјал за поједине часове према упутствима која је добио од наставника

- активно учествује у дискусијама на часу

- ради домаће задатке

- активно учи

- пита о свему што није разумео или га

додатно интересује

- редовно бележи у свеску све најважније

чињенице и закључке са часа

- прави свој речник нових појмова

- ради цртеже, образлаже их и тумачи