Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

Циљ предмета: Стицање стручно теоријских знања  потребних за успешно схватање технолошких процесаљ и технолошких законитости применљивих у непосредном извршилачком раду инсталатера. Она су предуслов за боље разумевање и осмишљеност практичног рада и успешнију практичну оспособљеност

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 70  из 1993. године, страна 70 и 71.

Препоручена  литература: Бобан Милошевић – Технологија образовног профила – ИНСТАЛАТЕР 1 – 22209

 • УВОД ( 1)

 

 • · Домен послова и задатака инсталатра

 

Стицање знања о методама и поступцима исталирања водовода, канализације, грејања и климатизације, о карактеристикама и примени алата и прибора и једностаавних машина које се користе у пословима инсталатера, стицање знања о избору материјала и готових елемената за уградњу, стицање знања о значају мерења и контролисања и алатима за исто, оспособљавање ѕа разумевање и самостално коришћење техничке документације, схватање значаја повезаности имеђузависностиелемената радног процеа у обликова

њу дефинисању радног задатка.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Учионица

ОБЛИК РАДА :

-Фронтални

-хеуристички

- излагање ученика

 

МЕТОД  РАДА :

- усмено излагање

- разговор

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • листа провере вештина током процеса и на основу продукта – директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања и усмено и писмено

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

- физика

- техничкоцртање

- практична настава

 • МЕРЕЊЕ И КОНТРЛИСАЊЕ ( 3)
 • Грешке мерења,размерници, помична мерила, шаблони. Универзални и оптички угломери. Либеле, чување и одржавање мерних и контролних алата.
 • ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О ИНСТАЛАЦИЈАМА ( 2)
 • Сврха и значај инсталација. Услови система и мере заштите на раду са инсталацијама.
 • СЕЧЕЊЕ ЛИМОВА И ЦЕВИ
 
   

( 3)

 • Алат и прибор. Сечење челичних, пластичних, керамичких и других цеви, лимова и профила. Ручно сечење, машинско сечење.
 • САВИЈАЊЕ ЛИМОВА И ЦЕВИ (3)
 • Алат и прибор. Поступак савијања челичних, бакарних, оловних и других цеви, лимова и профила. Ручно и машинско савијање. Савијање у топлом и хладном стњу. Напрезање у материјалу и могућност појаве прскотина при савијању