Предмет: МОТОРИ И  МОТОРНА ВОЗИЛА

Циљ предмета: Циљ овог предмета јесте усвајање знања које ће ученицима омогућити да схвате значај моторног возила као превозног средства у транспорту.

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 20. из 2007. године, страна 23

Препоручена  литература: Јосип Ленаси и Томислав Ристановић – Мотори и моторна возила од I-IV разреда кат.бр 21441

РазредДРУГИ

недељни фонд часова: 2 т

годишњи фонд часова: 70 теорије

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Увод (2)

 

 

- Упознавање елемената и конструкција моторних возила и њихових делова и агрегата;

 

- упознавање начина рада, функције делова и склопова и њихове повезаности;

 

- Упознавање основних карактеристика горива, мазива, средства за хлађење, пнеуматике и сл;

 

- Развијање код ученика осећаја за негу, одржавање и правилну експлоатацију моторних возила.

 

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Кабинет 

ОБЛИК РАДА : Рад са целим одељењем (ФР)

 

 

МЕТОД  РАДА :

1. Вербалне методе:

- монолошка

- дијалошка

2. Демонстративна

3. Комбиновани рад

Визуелна:

- слике

- шеме

 

- графофолије

 

- узорци делова    мотора и делова трансмисије возила

 

- возило у пресеку (погон електромотором)

 

- учило – уређаји код мотора СУС

 

 

Корелација са:  - машинским елементима

- машинским материјалима

- технологијом обраде

- практичном наставом

 • Мотори са унутрашњим сагоревањем (12)
 • Историјат аутомобилског развоја, проналазак и примена мотора СУС.
 • Конструкција мотора: Непокретни делови , покретни делови и разводни механизам мотора СУС

 

 • Циклус клипних мотора (14)
 • Термодинамика – основни процеси идеалних гасова: изобарски, изохорски, изотермски, адејабатски (изентропски) и политропски.
 • Теоријски – идеализирани и стварни циклуси рада четворотактних мотора ОТО и ДИЗЕЛ
 • Кружни дијаграми
 • Топлотни биланс
 • Карактеристике мотора
 

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • · Двтоктни мотори са ротационим клипом, хибридни мотори (8)

 

- Упознавање елемената и конструкција моторних возила и њихових делова и агрегата;

 

- упознавање начина рада, функције делова и склопова и њихове повезаности;

 

- Упознавање основних карактеристика горива, мазива, средства за хлађење, пнеуматике и сл;

 

- Развијање код ученика осећаја за негу, одржавање и правилну експлоатацију моторних возила.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Кабинет 

ОБЛИК РАДА : Рад са целим одељењем (ФР)

 

 

МЕТОД  РАДА :

1. Вербалне методе:

- монолошка

- дијалошка

2. Демонстративна

3. Комбиновани рад

Визуелна:

- слике

- шеме

 

- графофолије

 

- узорци делова    мотора и делова трансмисије возила

 

- возило у пресеку (погон електромотором)

 

- учило – уређаји код мотора СУС

 

Корелација са:  - машинским елементима

- машинским материјалима

- технологијом обраде

- практичном наставом

 • · Уређаји за напајање мотора горивом и ваздухом (18)
 • Систем напајања код ОТО мотора: пумпа за гориво, карбуратор, пречистач ваздуха.
 • Уређаји за електронско напајање горивом бензинских мотора: системи са континуалним убризгавањем, системи са прекидним убризгавањем и мерењем протока ваздуха, системи са прекидним убризгавањем и мерењем притиска у усисној грани и централизовани системи са непрекидним убризгавањем.
 • Напајање и убризгавање горива код ДИЗЕЛ мотора: пумпа ниског притиска, пумпа високог притиска, дизел елементи, бризгаљка.
 • “KAV” пумпа.
 • Системи за електронско напајање горивом дизел мотора.
 • COMMON RAIL