Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • · Системи за подмазивање мотора (4)
 • Подмазивање бућкањем, подмазивање под притиском
 

- Упознавање елемената и конструкција моторних возила и њихових делова и агрегата;

 

- упознавање начина рада, функције делова и склопова и њихове повезаности;

 

- Упознавање основних карактеристика горива, мазива, средства за хлађење, пнеуматике и сл;

 

- Развијање код ученика осећаја за негу, одржавање и правилну експлоатацију моторних возила.

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Кабинет 

ОБЛИК РАДА : Рад са целим одељењем (фронтални рад)

 

 

МЕТОД  РАДА :

1. Вербалне методе:

- монолошка

- дијалошка

2. Демонстративна

3. Комбиновани рад

Визуелна:

- слике

- шеме

 

- графофолије

 

- узорци делова    мотора и делова трансмисије возила

 

- возило у пресеку (погон електромотором)

 

- учило – уређаји код мотора СУС

 

Корелација са:  - машинским елементима

- машинским материјалима

- технологијом обраде

- практичном наставом

 • · Систем за хлађење мотора (4)
 • Хлађење помоћу течности: хладњак, пумпа за расхладне течности, термостатвиском, вентилатором
 • Хлађење ваздухом: турбина дефлекто.
  • · Еколошки нормативи и стандарди EURO (8)
  • Табеларно исказивање EURO стандарда за ОТО и ДИЗЕЛ моторе.
  • Мерење количине со у издувним гасовима
  • λ - сонда