Предмет: МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА

Циљ предмета: Усвајање знања које ће ученицима омогућити да схвате значај моторног возила као превозног средства у транспорту

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 5 из 1993. године, страна 68

Препоручена  литература:  Јосип Ленаси и Томислав Ристановић - Мотори и моторна возила од I-IV разреда кат.бр 21441

РазредЧЕТВРТИ

недељни фонд часова: 2 т

годишњи фонд часова: 64 теорије

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Општи појмови о кретању моторних возила (5)
 • · Котрљање точкова по путу, врсте котрљања.
 • · Услови котрљања погонских и вођених точкова.
 • · Коефицијент пријањања
 

Упознавање:

- са основним карактеристикама погонског агрегата (снага, обртни моменат, обимна силана точку...);

 

- са отпорима који се јављају при кретању возила;

 

- са уређајима у трансмисији (мењач и погонски мост) који утичу на промену обртног момента;

 

- са механиком кочења и стабилности возила.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Кабинет 

ОБЛИК РАДА : Фронтални рад

 

 

МЕТОД  РАДА :

1. Вербалне методе:

- монолошка

- дијалошка

2. Комбиновани рад 

Визуелна:

- слике

- шеме

 

- графофолије

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:

- кинематика

- динамика

- Машински елементи

- Отпорност материјала

 • Силе које делују на моторно возило (10)
 • · Тежина возила и њена расподел, основни притисци (статички и динамички), положај тежишта возила.
 • · Силе отпора (котрљања, ваздуха, успона и убрзања).
  • Карактеристике мотора СУС (8)
  • · Снага мотора, спољашња брзинска карактеристика.
  • · Лајдерманов образац.
  • · Обртни момент мотора.
  • · Специфична потрошња горива.
 
   

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • · Биланс вуче (5)
 • Сила на погонским точковима, израчунавање и графички приказ
 • Брзина возила у појединим степенима преноса.
 

Упознавање:

- са основним карактеристикама погонског агрегата (снага, обртни моменат, обимна силана точку...);

 

- са отпорима који се јављају при кретању возила;

 

- са уређајима у трансмисији (мењач и погонски мост) који утичу на промену обртног момента;

 

- са механиком кочења и стабилности возила.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Кабинет 

ОБЛИК РАДА : Фронтални рад

 

 

МЕТОД  РАДА :

1. Вербалне методе:

- монолошка

- дијалошка

2. Комбиновани рад 

 

Визуелна:

- слике

- шеме

 

- графофолије

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:

- кинематика

- динамика

- Машински елементи

- Отпорност материјала

 • · Биланс снаге (5)
 • Снага на погонским точковима. Снага потребна за савлађивање појединих отпора.
 • Графички приказ биланса снаге
 • · Динамички фактори (5)
 • Одређивање максималне вредности.
 • Утицај тежине возила на динамички фактор.
 • · Одређивање динамичких карактеристика возила (6)
 • Моћ савлађивања успона
 • Убрзање возила
 • Време и пут убрзања.