Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Одређивање преносних односа (5)
 • Преносни однос у погонском мосту.
 • Преносни односи мењача (први, међустепени, брзи ход).
 

Упознавање:

- са основним карактеристикама погонског агрегата (снага, обртни моменат, обимна силана точку...);

 

- са отпорима који се јављају при кретању возила;

 

- са уређајима у трансмисији (мењач и погонски мост) који утичу на промену обртног момента;

 

- са механиком кочења и стабилности возила.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Кабинет 

ОБЛИК РАДА : Фронтални рад

 

 

МЕТОД  РАДА :

1. Вербалне методе:

- монолошка

- дијалошка

2. Комбиновани рад 

Визуелна:

- слике

- шеме

 

- графофолије

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:

- кинематика

- динамика

- машински елементи

- отпорност материјала

 • Експлоатационе карактеристике возила (5)
 • Стабилност возила
 • Проходност
 • Управљивост
 • Кочење моторних возила (4)
 • Успорење, одређивање максималне величине.
 • Пут кочења
 • Зауставни пут
 • Економичност потрошње горива (3)
 • Потрошња горива
 • Израда задатака
 • Заокретање моторних возила (3)
 • Стабилност возила на путу, уздужна и попречна стабилност.