Предмет: МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА

Циљ предмета: Усвајање знања које ће ученицима омогућити да схвате значај моторног возила као превозног средства у транспорту.

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 20 из 2007. године, страна

Препоручена  литература:  Јосип Ленаси и Томислав Ристановић - Мотори и моторна возила од I-IV разреда кат.бр 21441

РазредТРЕЋИ

недељни фонд часова: 3 т

годишњи фонд часова: 105 теорије

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Увод (1)

 

 

- Упознавање елемената и конструкција моторних возила и њихових делова и агрегата;

 

- упознавање начина рада, функције делова и склопова и њихове повезаности;

 

- Упознавање основних карактеристика пнеуматика;

 

- Развијање код ученика осећаја за негу, одржавање и правилну експлоатацију моторних возила.

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Кабинетска настава 

ОБЛИК РАДА : Рад са целим одељењем (фронтални рад)

 

 

МЕТОД  РАДА :

1. Вербалне методе:

- монолошка

- дијалошка

2. Демонстративна метода

3. Комбиновани рад 

 

 

Визуелна:

- слике

- шеме

 

- графофолије

 

- узорци делова    мотора и трансмисије возила

 

- возило у пресеку на електропогон

 

- учило – симулација рада уређаја код мотора СУС.

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА - машинским елементи

- машински материјали

- технологија обраде

- практична настава 

 • Класификација моторних возила (3)
 • · Класификација, категоризација и стандардизација моторних возила.
 • · Подела моторних возила према намени, ЈUS класификација, DIN класификација.
  • Основне концепције градње моторних возила (3)
  • · Концепција градње привредних возила, путничких моторних возила и вучних возила
   • Систем преноса снаге (46)
   • · Спојнице, мењачки преносници, разводник погона (4х4), погонски мост: главни преносник, диференцијални преносник, полувратила.
 
   
   

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • · Точкови и пнеуматици (4)
 • Точак и пнеуматик
 

- Упознавање елемената и конструкција моторних возила и њихових делова и агрегата;

 

- упознавање начина рада, функције делова и склопова и њихове повезаности;

 

- Упознавање основних карактеристика пнеуматика;

 

- Развијање код ученика осећаја за негу, одржавање и правилну експлоатацију моторних возила.

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Кабинетска настава 

ОБЛИК РАДА : Рад са целим одељењем (фронтални рад)

 

 

МЕТОД  РАДА :

1. Вербалне методе:

- монолошка

- дијалошка

2. Демонстративна метода

3. Комбиновани рад 

 

 

Визуелна:

- слике

- шеме

 

- графофолије

 

- узорци делова    мотора и трансмисије возила

 

- возило у пресеку на електропогон

 

- учило – симулација рада уређаја код мотора СУС.

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА - машинским елементи

- машински материјали

- технологија обраде

- практична настава

 • · Систем за управљање моторних возила (15)
 • Управљачки механизми, преносни механизми, серво уређаји – појачивачи, положај управљачких точкова.
 • · Систем за кочење моторних возила (23)
 • Извршни кочиони механизми, преносни механизми, инсталација.
 • Успоривачи: моторски, хидродинамички, електродинамички.
 • Аутоматски уређаји за регулисање кочница.
 • Антиблокирни систем (ABS)
 • · Систем ослањања (10)
 • Задатак система еластичног ослањања, вођење точкова, кинематичке карактеристике, еластични ослонци, елементи за пригушивање – амортизери.
 • Активно ослањање