Предмет:                                  MOTОРНА ВОЗИЛА

Циљ предмета:                     Стицање основних знања о моторним возилима као средствима за рад, у циљу одржавања њихове техничке исправности спремности за

експлоатацију; правилна експлоатација моторних возила уз што већу економичност, сигурност и безбедост саобраћаја

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 20 из 2007. године, стране 7 и 8

Препоручена  литература:  Јосип Ленаси и Томислав Ристановић – Мотори и моторна возила од I – IV разреда саобраћајне струке   кат.бр. 21441

 

Разред:  ПРВИ недељни фонд часова: 2 т годишњи фонд часова: 74

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наствна средства

Напомена

Увод- (3)

  • · Историјски развој друмских моторних возила; Појам мотора и мотора СУС,;Проналазак и примена мотора СУС; Подела мотора СУС

 

-Упознати историјски развој мотора и возила, основне склопове моторних возила и моторно возило као функцијалну целину;

-Упознати различита конструктивна решења склопова уређаја и агрегата моторних возила;

-Стећи основна знања о подели моторних возила и мотора; о разводном механизму, клипном механизму, систему за напајање мотора горивом, систему за подмазивање мотара, систему за хлађење мотора; систему за паљење смеше ОТО мотора; турбинама; моторном возилу на електро и конбинованом погону;

-Надградње моторних возила, као и њихове специфичности;

 

 

 

 

 

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

-Кабинет за моторна

возила

-Радионица практичне наставе (повремено)

ОБЛИК РАДА :

Рад са целим одељењем

(фр)

МЕТОДЕ РАДА:

  1. Вербалне методе:

-          монолошка

-          дијалошка

  1. Демонстративна
  2. Конбиновани рад

 

Визуелна:

-слике

-шеме

-графофолије

-узорци делова, склопови

и уређаји моторних

Возила

 

Учила:

-возило у пресеку (са

електромотором)

-симулатор рада уређаја

код мотора

КОРЕЛАЦИЈА СА :

-Машински елементи

-Машински материјали

-Технологија обраде

-Практична настава

Подела моторних возила и њихова основна концепција градње - (2)

Основни делови и склопови мотора – (12)

  • · Главни делови и уређаји мотора; Непокретни делови мотора (поклопац мотора, глава мотора, блок мотора, доње кућиште – картер мотора); Покретни делови мотора (клипна група, коленасто вратило, замајац)

Разводни механизам - (12)

  • · Основни елементи разводног механизма; Разлиичите конструкције разводног механизма (ОНV OHC); Савремене конструкције елемената и система разводног механизма;

Принцип рада клипног мотора СУС-(10)

  • Теоријски и стварни цилус ОТО и диѕел мотора; Четворотактни ОТО мотор; Принцип рада; Реализовање радног циклуса; Двотактни ОТО мотор; Принцип рада;Реализовање радног циклуса; Четворотактни дизел мотор; Реализовање радног циклуса; Коморе за сагоревање код дизел мотора; Ванкел мотор; Запремина мотора, степен компресије; Излазне и остале карактеристике мотора;

Систем за напајање мотора горивом-(23)

  • Резервоар и водови за гориво, пумпе за гориво- спљашње и потапајуће (механичке и електричне, клипне, мембранске и ротационе); Пречистачи за гориво и ваздух; Класични систем за напајање ОТО мотора горивом (карбуратор и његови уређаји); Савремени систем за убризгавање горива код бензинских мотора (клипна и ротациона пумпа високог притиска, бризгаљке); Савремени системи за убризгавање горива код дизел мотора;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систем за подмазивање мотора –(4)

-Задатак и врсте система за подмазивање мотора; Моторна уља; Подмазивање двотактног мотора (уље за подмазивање формирање мешавине горива и уља);

Систем за хлађење мотора – (6)

-Топлотни биланс мотора; Врсте система за хлађење и примена; Хлађење мотора ваздухом; Хлађење мотора течношћу; Течност  за хлађење мотора; Електрични и виско вентилатор;

Турбине – (2)

-Гасне турбине као погонски агрегати; Турбо компресори на моторима, хладњак за ваздух (интеркулер)