Предмет:                                  MOTОРНА ВОЗИЛА

Циљ предмета:                     Стицање основних знања о моторним возилима као средствима за рад, у циљу одржавања њихове техничке исправности спремности за

експлоатацију; правилна експлоатација моторних возила уз што већу економичност, сигурност и безбедост саобраћаја

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 20 из 2007. године, стране 8 и 9

Препоручена  литература:  Јосип Ленаси и Томислав Ристановић – Мотори и моторна возила од I – IV разреда саобраћајне струке   кат.бр. 21441

 

Разред:  ДРУГИ недељни фонд часова: 3 т годишњи фонд часова: 105 теорија

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наствна средства

Напомена

Увод- (1)

  • · Принцип рада мотора СУС (ОТО и дизел);

-Упознати различита конструктивна решења склопова уређаја и агрегата моторних возила и уочити њихове специфичности; Разумети принципе рада основних склопова уређаја и агрегата моторних возила;

-Стећи основна знања о раму и каросерији моторног возила; преносном механизму – трансмосији моторног мозила; систему за управљање; систему за кочење; систему еластичног ослањања; конструкцији уређаја и спајања вучног и прикључног возила; техничком одржавању моторног возила; динамици кретања и експлоатационо техничким карактеристикама моторног  возила;

 

-Упознати се са потребом правилног руковања и одржавања моторног возила у циљу ородужења њиховог века трајања; Уочити потребу и неопходност придржавања и коришћења техничког упутства о руковању и техничком одржавању које је прописао произвођач; Развити свест о о важности редовног одржавања моторног возила; Схватити нужност примене пописаних поступака заштите на раду и очувању животне средине; Упознати конструкцију, рад и коришћење различитих уређаја надградње моторног возила, као и њихове специфичности; Упознати конструкцију, уређаје и коришћење различитих полуприколица моторног возила; Усвојити основна знања потребна за даље унапређење и самообразовање, као и упознати сопствене могићности у оквиру занимања;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

-Кабинет за моторна

возила

-Радионица практичне наставе (повремено)

ОБЛИК РАДА :

Рад са целим одељењем

(фр)

МЕТОДЕ РАДА:

  1. Вербалне методе:

-          монолошка

-          дијалошка

  1. Демонстративна
  2. Конбиновани рад

 

Визуелна:

-слике

-шеме

-графофолије

-узорци делова, склопови

и уређаји моторних

возила

 

Учила:

-симулација рада уређаја мотора СУС

КОРЕЛАЦИЈА СА :

-Машински елементи

-Машински материјали

-Технологија обраде

-Практична настава

Рам и каросерија моторних возила- (2)

 

  • · Врсте рамова; Облик и врсте каросерија моторних возила; Каросерија савремених возила (ојачања, безбедносни елементи и системи заштите)

Преносни механизам – трансмисија моторног возила- (70)

  • · Спојнице, механизам за укључивање; Синхронизовани мењач; Командни механизам мењача; Континуални мењач; Аутоматски мењач; Разводник погона; Централни диференцијал; Погон 4x4, 6x4 и 6x6; Вратила и зглобни преносници; Погонски мост; Главни преносник; Диференцијал торсен диференцијал; Полувратила; Блокада и заустављање диференцијала; Наплатак; Пнеуматик,

 

Врсте намена, носивост и обележавање; Електронска безбедност – сигурносни системи контроле кретања, стабилности и преноса обртног момента мотора до погонских точкова;

Електрични и електронски уређаји на моторним возилима - (6)

  • Светлосни и сигнални уређаји на возилу; Контролно-мерни уређаји; Грејање и проветравање; Уређаји за климатизацију; Тахограф; Путни компјутер; Ваздушни јастуци; Савремени електронски системи на возилу;

 

 

 

Електрични системи паљења и убризгавања –(20)

-Акумулатори; Системи електронског паљења, транзисторско паљење; Електронско и потпуно електронско паљење, савремена решења система паљења; Индукцини калеми и свећице; Системи убризгавања горива код ОТО мотора; Сагоревање код ОТО мотора; Основни принципи убризгавања (систем  BOSCH-jetronic, BOSCHKE-jetronic, BOSCH L3-jetronic, BOSCH MONO –jetronic, BOSCH M – motronic, BOSCH ME – motronic, BOSCH MED – motronic)

Електрични уређаји – (3)

-          Алтернатор

-          Електропокретач

Моторна возила са електро и другим погоном – (3)

-Возила на електропогон; Мотори једносмерне струје; Мотори наизменичне струје; Хибридни погон; Мотори са погоном на гас (ТНГ, КПГ) и другим изворима енергије;