Предмет: Основи саобраћајне психологије

Циљ предмета: Стицање знања о психичком животу човека. Формирање ставова који одражавају позитиван однос према безбедности саобраћаја.

Полазна основа: Службени гласник-РС, Просветни гласник бр. 20, новембар 2007., страна 12,13

Препоручена литература: Вукосава Вукадиновић, Основе саобраћајне психологије, ЗУНС, Београд, 2003.

Разред: II3,II4,  недељни фонд часова 2,  годишњи фонд часова 70

 

 

Наставне теме-фонд часова по тземама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наставна средства

Напомена

Саобраћајна психологија као грана психологије(2)

Развој саобраћаја и карактеристике човека

Стицање основних знања о психичким процесима,особинама и понашању човека. Упознавање улоге људског фактора у безбедности саобраћаја. Овладавање вештуинама комуницирања.Разумецање значаја саобраћајне психологије у превенцији саобраћајних незгода. Формирање позитиовних ставова о безбедности саовбраћаја.

Облик рада.фронтални, индивидуални.

 

Методе рада: Дијалошка, дијалошко-монолошка.

Уџбеник, учионица, табла, креда

 

Чулни процеси(12)

Осети вида. Осети слуха. Осети равнотеже и покрета

Перцепција(4)

Перцепција предмета. Перцепција и памћење особа.

Пажња(4)

Природа пажње. Подела пажње.

Моторно понашање(4)

Карактеристика и природа. Хиков закон. Фитсов закон

Учење и памћење(5)

Појам и облици учења. Памћење и заборављање.

Емоције и мотивација(7)

Појам и врсте емоција. Појам и подела мотива. Механизми одбране.

Психологија личносто(8)

Појам и структура личности. Темперамент. Карактер. Способности. Физички изглед.

Комуникација(6)

Вербална и невербална комуникавија.карактеристике ненасилне комуникације

Радно оптерећење и режим рада(4)

Умор.Одмор.Природа спавања.

Ефекти физичке и климатске средине(4)

Бука. Вибрације. Болести путобања.

Ергономски аспекти возила и путева(4)

Командни и контрилни уређаји. Светлосни сигнални уређаји

Понашање возача у специфичним саобраћајним ситуацијама(3)

Перцепција брзине возила. Понашање у колони. Понашање на кривини и раскрсници.

Људски фактор саобраћајних незгода(3)

Узроци незгода. Утицај психоактивних супстанци. Превенција незгода.