Назив предмета:                     ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ

Циљеви предмета:                 Циљ овог предмета јесте да ученици стекну основна знања неопходна за праћење других стручних предмета у области

саобраћаја

Полазна основа:                        Сл.гласник број 20 од 20.новембра2007.

 

Разред:                                                Други

Фонд часова (Т):                    2 часа недељно, 70 часова годишње

Препоручена литература:     ²Електричне инсталације на возилу“ Јожеф Декањ

Тема (број часова)

Садржаји

Задаци

Начин остварења

Наставна средства

Напомене

УВОД(2)

 

 

Историски развој електричних уређаја,електричне инсталације,сигналних уређаја на моторном возилу.Историјски развој електронских уређаја применљивих у моторним возилима

Упознавање основа  електротехнике на којима се заснива техника и технологија.

Пружање теоријске основе за даље образовање.

Ослањање садржаја програма на познате законе обрађене у одговарајућим деловима физике.

Место: Учионица

 

Облици рада:

теоретска настава

 

Праћење напредовања и оцењивање:

Вредновање остварености исхода вршити кроз:

  1. праћење остварености исхода
  2. тестове знања
  3. тестове практичних вештина

 

Методе рада:

Фронтални рад, дијалог,  демонстрација, вођена дискусија, графити, олуја идеја

 

 

При остваривању програма треба се ослањати на претходно сечена знања ученика,пре свега из физике . Приликом   излагања градива тежиште треба да буде на оним деловима програма који су потребни за разумевање  стручних предмета на основама електротехнике.При извођењу наставе користити сва наставна средства,демонстрирати поједине законе.Теоријске законе објашњавати у што већој мери на примерима из праксе.

Уџбеник према препорученој литератури,

 

За теоријски део наставе треба предвидети кабинет опремљен рачунаром и пројектором. Пожељно је кабинет опремити паноима који представљају сажето градиво предмета.

 

 

 

 

ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ (20)

Акумулатори(делови,испитивање,одржавање).Алтернатор(улога и делови).Реглер.Електропокретач Мотори једносмерне струје(брисачи,пумпе за гориво).

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И СИГНАЛНИ УРЕЂАЈИ(12)

Електричне инсталације.Ауто каблови ниског и високог напона.Осигурачи.Прекидачи .Релеји. Врсте сијалица.Фарови за дуга и оборена светла.Показивачи правца.Стоп светла и позиција.Звучна сирена.Светло за ход  уназад,габаритна светла и светло за таблицу.Командна табла.Сигналне сијалице.Контролни инструменти.Брисачи.

 

ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА НА ВОЗИЛИМА (20)

Електронска управљачка јединица. Давачи.Актуатори.Системи стабилности возила.Анти блокадни системи.Систем за регулацију проклизавања погона.(АСР).Систем за регулацију динамке вожње(ЕСП).Електронска регулација преноса снаге у диференцијалу.Системи сигурности.Ваздушни јастуци. Заштитни појасеви.

Електронска заштита возила.Алармни уређаји.Системи комфора.Прање и брисање ветробрана и стакла на фаровима.Системи за контролу одстојања возила.Електронско управљање аутоматским мењачем.Електронска регулациа брзине кретања возила(темпомат).Електронска регулација грејања и хлађења.Клима уређаји.Вебасто грејачи.Информациони системи.Радио пријемник.Навигациони системи.Саобраћајна телекомункација и инфомација(Телематик).Дијагностика кварова на електронски управљаним системима.

 

СИСТЕМИ ПАЉЕЊА И УБРИЗГАВАЊА

(16)

Класични атериски систем паљења. Транзисторски систем паљења. Електронско паљење.Системи КЕ-ЈЕТРОНИК ,МОТРОНИК. Давачи и извршни елементи.Електронски системи убризгавања са гасом.Системи убризгавања дизел мотора.Пумпе за убризгавање.Комон реил систем. Електронска регулација дизел мтораЕДС. Издувни гасови и прописи.