Предмет: Mеханика

Циљ предмета: Стицање знања за успешно савлађивање стручних предмета образовног профила техничар друмског саобраћаја

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 50/92 из 1993. године, страна 44-45

 • Препоручена  литература:Механика 1, статика и отпорност материјала са збирком задака, аутори: Милан Плавшић и други

РазредПрви

недељни фонд часова: 2

годишњи фонд часова: 74 теорије

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Увод у предмет (1)

 

 • · Задатак, значај, подела и примена механике
 • · Упознавање метода и поступака решавање проблема у техници
 • · Развијање логичног мишљења и расуђивања
 • · Развијања способности за систематичност и  поступност у решавању проблема у техничкој пракси
 • · Стицање знања неопходних за успешно усвајање  знања из осталих стручних предмета који се заснивају на механици као основном предмету
 • · Развијање радних навика и осећаја за тачност и прецизност у раду
 • · Развијања способности за самосталност приликом решавања техничких проблема

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

ОБЛИК РАДА :

Фронтални, групни, индивидуални 

 

 

МЕТОД  РАДА :

Монолошки, дијалошки, рад на тексту, писани радови, демонстрација, решавање проблема

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • домаћи истраживачки задаци
 • листа провере вештина
 • активност на часу

 

 

Штампани и писани текстови, таблице, видео презентације

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

– предмет се ослања на математику , физику, материјале , и машинске елементе

 

 

 • Основни појмови и аксиоме статике (3)

 

 

 

 

 

 

 • Систњми сучељених сила у равни (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Системи произвољних сила у равни (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Тежиште (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Равански носачи(12)

 

 

 

 

 

 • Тренје (3)

 

 

 

 

 

 

 

 • Отпорност материјала – увод (2)

 

 • Затезање и притискивање (4)

 

 

 

 

 

 • Појам и подела сила, графичко представљање силе
 • Аксиоме статике
 • Везе и реакције веза

 

 

 

 

 

 • Графичке методе слагања сила и услови равнотеже
 • Услови равнотеже три силе
 • Графичке методе разлагања две силе
 • Пројектовање силе на координатне осе
 • Аналитичко слаганје сучељених сила
 • Момент силе за тачку  Варињонова теорема

 

 

 

 

 

 

 • Слагање две паралелне силе, разлагање силе на две паралелне компоненте

 

 • Спрег сила, момент спрега и услови равнотеже спрегова

 

 • Слагање силе и спрега, редукција силе на тачку

 

 • Редукција раванског система сила на  тачку

 

 • Одређивање резултанте раванског система сила и услови равнотеже

 

 • Верижни полигон, графичко слагање произвољног система сила у равни

 

 

 

 • Средиште система произвољних сила

 

 • Тежиште сложених хомогених линија

 

 • Тежиште сложених хомогених површина

 

 • Тежиште геометријских тела

 

 

 

 

 

 

 • Врсте носача, врсте оптерећења

 

 • Проста греда

 

 • Конзола

 

 • Појам и врсте трења

 

 • Трење клизанја , Кулонови закони, трење на стрмој равни , трење котрљања

 

 

 • Увод, напони , деформације, напрезања

 

 • Напрезање на затезање и притискивање

 

 • Хуков закон

 

 • Прорачун аксијално напрегнутих носач

 

 

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Смицање (5)

 

 • Геометријске карактеристике равних попречних пресека (7)

 

 

 

 

 

 

 

 • Увијање (4)

 

 

 

 

 

 • Савијање (6)

 

 

 

 

 • Извијање (3)

 

 

 • Укупно (74)
 • Смицанје , прорачун на смицање

 

 • Моменти инерције, отпорни момент површине, полуоречник инерције, елипса инерције

 

 

 

 

 

 

 • Увијање вратил кружног попречног пресека и прорачун

 

 

 

 

 • Савијање, чисто савијање и савијање силама, напони и прорачун

 

 • Извијање, четири случаја извијања