Предмет:

Mеханика 

Циљ предмета:

Стицање нових и продубљивање знања из механике, као и фундаменталне техничке науке, ради тумачењапојава и механичких законитости у природи и њихове примене у пракси и свакодневном животу и као подлога за савладавање и разумевање других сродних дисциплина

Полазна основа: Службени гласник РС - Просветни гласник број 5  од 3.marta 1993.године (стр.45-46)

Прероучена литература:   Раде Раонић, Милорад Марјановић, Мирко Николић

Механика 2 (кинематика и динамика)

Раде Раонић

Збирка задатака из Механике 2 ( кинематика и динамика)

 

Разред:            II             Недељни фонд:  2 часа                          Годишњи фонд: 70 часova

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наствна средства

Напомена

КИНЕМАТИКА (35) 

 

 

 

 

 

 

-Стицање знања о методама и поступцима решавања проблема у техници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Стицање знања о врстама и законитостима кретања матњријалне тачке

 

 

 

 

 

 

-Стицање знања о кинематици крутог тела, транслаторном кретању, обртању и раванском кретању крутог тела

 

-Израчунавање брзина и убрзања тачака тела различитим методама

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска нстава  (2часa x36 седмица=72 часа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место реализације наставе

Настава се реализује у кабинету за машинство

 

 

Методе:

вербалне,   метода графита, грудва снега, метода четри корака, олуја идеја,

индивидуални рад,  фронтални рад и рад по групама

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праћење напредовања ученока и оцењивање

Усмено испитивање

Тестови знања

Домаћи задаци

Провера усвојеног знања и повезивањем знања из више наставних тема у целину кроз решавање конкретних задатака

 

 

 

 

 

Уџбеник,збирка задатака,

прибор за цртање

Компјутер са видео бимом

 

 

 

 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставне теме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овај предмет је у корелацији са: математиком техночким цртањем- нацртном геометријом  физиком, моторним возилима,безбедност саобраћаја, терет у транспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После сваке области

-Програм остварити на примерима кретања возила а посебну пажњу обратити на брзину и промену брзине кретања

 

-По завршетку теоријског дела потрбно је урадити одређени број проблемских задатака и детаљно их објаснити

Увод

(1) 

Основни појмови и предмет кинематике

Системи референце и одрђивање положаја тачке у равни и простору

Кинематика тачке

(9)

 

 

 

Појам крутог тела и материјалне тачке

Коначне једначине кретања тачке

Путања, лнија путање,закон пута

Једнолико кретање тачке

Кружно кретање тачке

Кинематика крутог тела

(13)

 

-Одређивање положаја крутог тела у простору

-Транслаторно кретање крутог тела

-обртање крутог тела око непокретне осе

-Једнолико и једнакопроменљиво обртање крутог тела око непокретне осе

-Обртање око непокретних оса система крутих тела чија су обртања у узајамној вези

-Преносни однос

Раванско кретање крутог тела

(9)

-Одређивање брзина тачака крутог тела при раванском кретању

-Кинематика клипног механизма

 

Кинематика релативног кретања тачке

(4)

Апсолутно, релативно и преносно кретање тачке.

Одређивање брзине и убрзања тачке при релативном кретању

ДИНАМИКА (35)

 

-Стицање знања о општим законима динамике тачке, дефиниција рада и снаге

 

-Нарочито обратити пажњу на Њутнове законе

 

 

 

-Стицање знања о динамици крутог тела

 

 

 

 

 

-Оспособљавање за примену закона кинематике и динамике при решавању задатака и проблема машинске праксе

 

-Развијање логичког мишљења и расуђивања и систематичности у решавању техничких проблема

Увод

(2)

-Основни појмови и задатак динамике

-Њутнови закони

Динамика материјалне тачке

(13)

 

-Основна једначина праволинијског кретање материјалне тачке

-Криволинијско кретање материјалне тачке

-Хитац (општи случај)

-Закон о количини кретања и закон одржања количине кретања материјалне тачке

-Закон момента количине кретањаматеријалне тачке

- Рад, снага

-Закон о промени кинетичке енергије и закон о одржању механичке енергије

 

Везана тачка

(3)

-Веза

-Кретање тачке по глаткој и храпавојравни

-Математичко клатно

Динамика релативног кретања материјалне тачке

(2)

-Инерцијални и неинерцијални системи референције

-Инерцијалне силе

Динамика крутог тела

(9)

-Једначине динамике крутог тела

-Обртање крутог тела око непокретне осе

-Раванско кретање крутог тела

-Динамика клипног механизма

Удар – судар

(5)

-Ударна сила

-Тренутни импулс

-Удар материјалне тачке о непокретну површ

-Централни судар два тела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врсте активности (доминантне активности за предмет) 

Наставник

Ученик

 

 

- мотивише ученике за учење

- припрема и благовремено ученицима даје истраживачке

задатке као помоћ приликом учења

наставних тема

- припрема наставне материјале

- планира активности на часу и ток часа

- објашњава, тумачи, анализира нове

садржаје и појмове

- подстиче активно учешће ученика у

раду на часу

- подстиче креативност ученика

- подстиче активно учење

- редовно вреднује рад и постигнућа

сваког ученика

- подстиче одговорност код ученика

- упућује ученике на додатне изворе

знања и могућности сазнавања

 

 

- редовно чита лекције и додатну литературу на коју му указује наставник

- припрема радни материјал за поједине часове према упутствима која је добио од наставника

- активно учествује у дискусијама на часу

- ради домаће задатке

- активно учи

- пита о свему што није разумео или га

додатно интересује

- редовно бележи у свеску све најважније чињенице и закључке са часа

-разговара са наставником о наученом градиву и кроз разговор учи

-на часовима вежбања учествује у групном раду и на тај начин учи

-на часовима провере решава тестове за шта бива адекватно вреднован