Предмет Практична  настава

Циљ предмета Оспособити ученике да примењују стечена знања у конкретним пословима образовног профила.(знања о возилима,роби која се транспортује,путницима који се превозе,саобраћајној инфраструктури,организацији превоза,рад на техничком прегледу,раду у сервису,раду у свим саобраћајним предузечима која поседују возни парк.

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 20 из 2007. године, страна 31-32

Препоручена  литература:    М .Добрић,М. Медаревић-Практична Настава  III  и IV разред  саобраћајне школе.

Разред Трећи (Техн.др.саобраћаја.)

недељни фонд часова: 4

годишњи фонд часова:140

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

  • УВОД :( 4)

 

 

 

 

 

МОТОРНО ВОЗИЛО (36)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ТРАНСПОРТА РОБЕ  (40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САОБРАЋАЈНА  ПРЕДУЗЕЋА

( 12 )

 

 

 

 

 

 

ИНТЕГРАЛНИ  ТРАНСПОРТ

(8)

 

 

 

  • · Упознавање са наставним планом и програмом.

 

 

 

 

Упознавање са демонтажом и монтажом система на возилу.(систем трансмисије,систем управљања,систем кочења,систем ослањања,остали системи)Дијагностицирање кварова по системима и саставним елементима система.

Препознавање делова и начин њиховог  проналажења у каталогу резервних делова као и базама података на рачунару.

 

Упознавање учеика са саобраћајним предузећем,са његовим возним парком,одржавањем возног парка,упознавање са превозном документацијом. Израда задатака из Организације транспорта робе са освртом на  :показатељи возног парка,израчунавање техничке исправности,показатељи брзине,транспортни рад возног парка,производност возног парка,трошкови превоза.

..

Обилазак у упознавање саобраћајних предузећа,упознавање организационе шеме,контроле,одговорност и обавезе према корисницима услуга саобраћајног предузећа.

 

Упознавање са интегралним транспортом,средства инт.транспорта,палете,контејнери,начини паковања,јединице паковања.Мере безбедности на терминалима.

-стицње знања о возилима у саобраћају.

-стицање знања о заштити на раду,животне средине,против пожарна заштита у саобрачају.

-упознавање и рад са основним алатима и уређајима који се користе у саобраћају.

-стицање знања о врстама робе у саобраћају,амбалажи,горивима,мазивима,складиштима,шпедицији,технички прегледи возила,уређаји за дијагностику,контрола саобраћајних услуга,..

-познавање технике паковања робе,начин рада СУС мотора (напајање,подмазивање,хлађење,одржавање..улога палета и контејнера,попуњавање превозне документације за превоз робе и путника,.рад система управљања,кочења и других система,одржавање возила у целости,

-схватање начина регулисања саобраћаја на раскрсници,прорачунавање за паркинг гараже,радионице и сервисе,значај превентивног одржавања,

-оспособљеност за учествовање у пројектовању саобраћајне инфраструктуре.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Kabinet za saobraćajnu praksu.

Saobraćajna preduzeća u Pirotu.

ОБЛИК РАДА :

Frontalni,grupni i pojedinačni.

 

ОДЕЉЕЊЕ СЕ ДЕЛИ НА ДВЕ ГРУПЕ

 

 

МЕТОД  РАДА :

Monološka,dijaloška,demonstrativna,praktičan rad.

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

  • тестови знања и вештина
  • усмено испитивање
  • самостална излагања ученика
  • domaći zadaci-dnevnik pr.nastave
  • praktičan rad sa alatima i priborom,
  • ophođenje prema alatima(zaduzenje,rad,čisćenje,nega alata i odrzavanje radnog mesta.

 

 

-model vozila sa sklopovima

-razni sklopovi vozila(motor,transmisija)

-stručna literatura

-knjige časopisi iz oblasti saobraćaja

-šeme crtezi sklopovi

-video bim

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

– ако не постоји избрисати

 

САОБРАЋАЈНЕР  НЕЗГОДЕ

( 40 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК НАСТАВА  ( 60 )

 

 

 

 

 

 

Упознавање ученика са  саобраћајном незгодом.Изаћи са ученицима на улици,симулирати саобраћајну незгоду,наћи и обележити све трагове,извршити мерења,нацртати скицу,фотографисати место незгоде са возилима,константовати и записати оштећења на возилима.Направити записник о увиђају саобраћајне незгоде.

 

 

Израда задатака из предмета Безбедност саобраћаја(израчунавање зауставног пута,брзине кретања возила,време заустављања,пута претицања и обилажења.

Израда задатака из предмета Основи путева и улица(Нацртати уздужни профил пута, као и све попречне профиле пута и улице.