Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Циљ предмета: Стицање основног знања о воѕилу, роби, путницима, организацији превоза, раду у сервисима......

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 20 од 20.новембра 2007. године, страна 31, 32

Препоручена  литература: Практична настава за саобраћајне школе. Младен Добрић и Мирјана Мердаревић

РазредПРВИ

недељни фонд часова: 2 т

годишњи фонд часова: 74 теорије

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Увод  (6 часа)

 

 

 

 

 

 • Основни алати и уређаји

(30 часа)

 

 

 

 

 • Упознавање са врстама делатности саобраћајног предузећа

(6 часа)

 

 

 

 

 

 

 

 • Возило у друмском саобраћају

(6 часа)

 

 • Агрегати на возилу

(24 часа)

 

 

 

 

 

 

 

 • Рекапитулација пређеног градива

(2 часа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • · Upoznavanje oblasti rada, prava, obaveza, upoznavanje školske radionice
 • · Protiv požarna zaštita na vozilima i unutar saobraćajnih preduzeća.
 • · Аутомеханичарски

алат и прибор.

 • · Мерила за мерење, компаратер, манометри, термометар, мерење радијуса и нагиба.
 • · Обилазак саобраћајног предузећа
 • · Упознавање видова саобраћаја у оквиру саобраћајног предузећа
 • · Начин функционисања и организације у саобраћајном предузећу

 

 • · Подела возила
 • · Осносновни склопови аутомобила

 

 • · СУС мотори
 • · Електро агрегати возила
 • · Основне карактеристике сус мотора
 • · Непокретни делови СУС мотора
 • · Покретни делови СУС мотора

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Стицање основних знања о заштити на раду, заштите животне средине и противпожарној заштити у саобраћају.
 • Упознавање и рад: са основним алатима и уређајима који се користе у саобраћају, видова саобраћаја , возила и основних склопова возила, агрегата на возилима и њихових делова, начин савременог транспортног процеса
 • Стицање знања о класификацији робе у транспорту, амбалажи, значају механизације при манипулацији робом, коришћењу уређаја на техничком прегледу возила, коришћењу уређаја за дијагностицирање кварова на мот возилима
 • Познавање:Начин рада СУС мотора: напајање, подмазивање и хлађење, рада система трансмисије, управљања, кочења, и њихово одржавање
 • Схватање: начина регуласања саобраћаја на  раскрсници, прорачунавања паркинг гараже, значаја превентивног одржавања и технологије одржавања и оправке

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Саобраћајна радионица

ОБЛИК РАДА :

 

ОДЕЉЕЊЕ СЕ ДЕЛИ НА ДВЕ ГРУПЕ

 

 

МЕТОД  РАДА :

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • домаћи истраживачки задаци
 • листа провере вештина током процеса и на основу продукта – директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања и усмено и практично на моделима и склоповима возила

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

 • Мотори и моторна возила