Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Циљ предмета: Стицање основног знања о воѕилу, роби, путницима, организацији превоза, раду у сервисима......

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 20 од 20.новембра 2007. године, страна 31, 32

Препоручена  литература: Практична настава за саобраћајне школе. Младен Добрић и Мирјана Мердаревић

РазредДРУГИ

недељни фонд часова: 4 часа

годишњи фонд часова: 140 часова и 60 часова блок наставе

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Увод  (2 часа)

 

 

 • Еколошки аспекти при чувању и транспортовању горива и мазива

(16 часа)

 

 

 

 

 

 

 

 • Мотори СУС и уређаји на мотору

(84 часа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Терети у саобраћају

(38 часа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • · Упознавање са наставним планом и прогрмом

 

 • · Појам транспортовања и чуванја горива и мазива
 • · Транспортовање, чување и паковање горива и мазива
 • · Употреба горива и мазива, последице погрешно искоришћеног горива
 • · Пренос, чување и снабдевање мазивом

 

 • · Монтажа и демонтажа покретних и непокретних делова мотора
 • · Монтажа и демонтаза разводног механизма и вентилског склопа
 • · Уређај за напајање мотора горивом
 • · Демонтажа и монтажа мембранске пумпе за гориво
 • · Уредјај за подмазивање мотора
 • · Демонтажа и монтажа пумпе за уље
 • · Уредјај за хладјење мотора. Мотори који се хладе течношћу.
 • · Демонтажа и монтажа пумпе за расхладну течност и могући кварови система
 • · Демонтажа и монтажа пумпе за расхладну течност и могући кварови система
 • · Систем за напајање ОТО мотора горивом. Улога и принцип рада карбуратора
 • · Демонтажа и монтажа карбуратора и подешавање горива и ваздуха
 • · Улога и саставни делови пречистача горива и ваздуха
 • · Систем за напајање дизел мотора горивом
 • · Улога пумпе високог притиска код дизел мотора, врсте пумпи и саставни делови
 • · Саставни делови пумпе високог притиска и њихова улога
 • · Рад дизел елемента и испусног вентила
 • · Монтажа и демонтажа система за напајање дизел мотора горивом, и пуштање у рад
 • · Одржавање мотора и уређаја на мотору
 • · Препознавање различитих делова мотора и уређаја на мотору
 • · Проналазење делова мотора на основу каталога резервних делова

 

 

 • · Подела робе
 • · Начин превоза одређених групација роба
 • · Руковање различитим врстама робе, чување и складиштење
 • · Појавни облици складишта, управљање складиштем
 • · Понуда, потражња и залихе у складишту
 • · Појам, подела и појавни облици амбалаже
 • · Јединице паковања и укрупњавање јединица паковања

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Стицање основних знања о заштити на раду, заштите животне средине и противпожарној заштити у саобраћају.
 • Упознавање и рад: са основним алатима и уређајима који се користе у саобраћају, видова саобраћаја , возила и основних склопова возила, агрегата на возилима и њихових делова, начин савременог транспортног процеса
 • Стицање знања о класификацији робе у транспорту, амбалажи, значају механизације при манипулацији робом, коришћењу уређаја на техничком прегледу возила, коришћењу уређаја за дијагностицирање кварова на мот возилима
 • Познавање:Начин рада СУС мотора: напајање, подмазивање и хлађење, рада система трансмисије, управљања, кочења, и њихово одржавање
 • Схватање: начина регуласања саобраћаја на  раскрсници, прорачунавања паркинг гараже, значаја превентивног одржавања и технологије одржавања и оправке

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Саобраћајна радионица

ОБЛИК РАДА :

 

ОДЕЉЕЊЕ СЕ ДЕЛИ НА ДВЕ ГРУПЕ

 

 

МЕТОД  РАДА :

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • домаћи истраживачки задаци
 • листа провере вештина током процеса и на основу продукта – директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања и усмено и практично на моделима и склоповима возила

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

 • Мотори и моторна возила