Предмет: САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ

Циљ предмета: Стицање основних знања о врстама и карактеристикама саобраћаја који се јављају у свим видовима саобраћаја

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 20 из 2007. године, страна 22

Препоручена  литература:  Лазар Филковић – Основи саобраћаја и транспорта-Завод за уџбенике Београд

РазредПРВИ

недељни фонд часова: 2 теорије

годишњи фонд часова: 74 теорије

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Увод – (8)

 

 

 

 

 

 • · Значај саобраћајне делатности
 • · Појам саобраћајног система
 • · Елементи превозног процеса
 • · Структура и функција система
 • · Међузависност структуре и функције система
 • · Систем и његово окружење, подсистеми и елементи подсистема
 • · Гране и видови саобраћаја

→Стицање основних     знања о свим видовима саобраћаја

→Стицање знања о историјском развоју свих видова саобраћаја

→Упознавање са          основним карактеристикама саобраћајних средстава

→Упознавање са начином организације превоза путника и робе

→Упознавање са погонским агрегатима

→Подстицање ученика на активно учешће у настави,и подстицање ка усавршавању у професији

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Саобраћајни кабинет

ОБЛИК РАДА :

• фронтални

• индивидуални

МЕТОД  РАДА :

• монолошки

• дијалошки

• демонстративни

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

•тестови знања

•усмено испитивање

•самостална излагања ученика

• контролни задаци

•домаћи истраживачки задаци

 

 

•уџбеник

•табла

•рачунар

•пројектор

•схеме

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

Корелација са предметом Организација превоза

 

 • Копнени саобраћај – (25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Историјски развој саобраћаја

•Историјски развој друмске мреже

•Историјски развој аутомобилизма

• Основни параметри и одлике друмског саобраћаја

• Место друмског саобраћаја у саобраћајним системима

• Транспортна средства друмског саобраћаја

• Подела путничког друмског саобраћаја

• Подела теретног друмског саобраћаја

• Историјски развој шинског саобраћаја

• Карактеристике железничког саобраћаја

• Врсте шинских саобраћајних средстава

• Саобраћајни центри железничког транспорта

 • Водни саобраћај – (7)

 

 

• Историјски развој водног саобраћаја

• Пловни путеви Европе и Србије

• Карактеристике водног саобраћаја

• Средства речног и поморског саобраћаја

• Фактори сигурности водног саобраћаја

• Објекти пловидбе.Регулисање пловидбе

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Ваздушни саобраћај – (6)

 

• Историјски развој ваздушног саобраћаја

• Карактеристике ваздушног сабраћаја

• Врсте  ваздушних саобраћајних средстава

• Аеродроми.Регулисање ваздушног саобраћаја

 

 

 • Интегрални транспорт – (5)

 

• Појам,основни параметри и одлике интегралног транспорта

• Постојећи и планирани робно-транспортни центри у Р Србији

• Кооперација и координација свих видова саобраћаја

 • Унутрашњи и индустријски транспорт – (3)

 

• Основни параметри унутрашњег и идустријског транспорта

• Значајни индустријски центри и њихов утицај на саобраћај

• Унутрашњи транспорт,подела и одлике

 • Цевни транспорт и жичаре – (7)

 

• Цевни транспорт-пнеуматски транспорт

• Цевни транспорт-хидраулични транспорт

• Жичаре

 • ПТТ саобраћај – (5)

 

• Појам и организација ПТТ саобраћаја

• Превоз поштанских пошиљака друмским,
железничким и ваздушним саобраћајом

• Телекомуникациони системи

• Појам интернета и електронске поште

 • Моторна возила– (8)

 

•Основни појмови и класификација моторних и прикључних возила

• Основни склопови возила