Предмет: Економика и организација саобраћаја……

Циљ предмета: Стицање знања о деловању основних  економских законитости и развијање пословног и предузетничког начина размишљања..........

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр20.  из 2007. године, страна 30-31

Препоручена  литература:  –

РазредЧетврти

недељни фонд часова: 2

годишњи фонд часова: 64

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Увод(2)

 

 

 • Предмет и  задатак економике и организације
 • Међузависност економике и организације

 

 

 

Стицање знања о економији пословања

Стицање знања о правном оквиру за функционисање

саобраћајне делатности.

Стицање знања о управљању и организацији

саобраћајне делатности

Стицање ѕнања о појму предузетништва и развијању пословних идеја

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

кабинет

ОБЛИК РАДА : групни ,рад у

паровима,фронтални

 

ОДЕЉЕЊЕ СЕ ДЕЛИ ПО ПОТРЕБИ  НА ГРУПЕ

 

 

МЕТОД  РАДА : решавање проблема,дијалошка,практичан рад и радионица,игровне активности

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • домаћи задаци
 • дневнк рада
 • активност на часу

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

– ако не постоји избрисати

 

 • Подела предузећа(5)

 

 • · Појам предузећа
 • · Врсте привредних друштва и правне норме
 • · Мешовита предузећа
 • · Приватна предузећа

 

 • Економија пословања(20)

 

 

 • · Појам и значај утрошака
 • · Структура трошкова
 • · Фиксни и варијабилни трошкови
 • · Калкулација
 • · Биланс стања и биланс успеха
 • · Економски принципи пословања
 • · Ток готовине и преломна тачка рентабилитета
 • · Финансирање –сопствена средства
 • · Финансирање-остали извори средстава
 • · Основна средства
 • · Амортизација основних средстава
 • · Обртна средства
 • · Контрола коришћења средстава

 

 • Управљање и организација(12)

 

 

 

 • · Менаџмент функције
 • · Менаџмент стилови
 • · Менаџмент у транспортним предузећима
 • · Управљање људским ресурсима(планирање,

рад,стручно усавршавање,

тимски рад и награђивање)

 • · Информационе технологије у пословању(пословни информациони системи интернет,интернет у пословању,електронско пословање,електронска трговина и банкарство)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Правни оквир за

оснивање и функционисање саобраћајне делатности(5)

 

 

 

 

 

 

 • · Законске форме организовања
 • · Основе пореског система
 • · Основни елементи радно- правних односа
 • · Улога инспекције

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Предузетништво(20)
 • · Бизнис план и дневник рада
 • · Појам ,развој и значај предузетништва
 • · Пословни план као оквир за посао
 • · Појам,елементи,
 • · структура и садржај пословног плана
 • · Развијање пословних идеја
 • · Предузетничка идеја и њени извори
 • · Методе развијања пословних идеја
 • · Иновације и предузетништво
 • · Процена пословних могућности за нови пословни подухват
 • · Елементи маркетинг микса
 • · Испитивање и анализа тржишта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 

 

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

ОБЛИК РАДА :

 

ОДЕЉЕЊЕ СЕ ДЕЛИ НА ДВЕ ГРУПЕ – ако то није потребно избрисати

 

 

МЕТОД  РАДА :

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • домаћи истраживачки задаци
 • листа провере вештина током процеса и на основу продукта – директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања и усмено и писмено

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

– ако не постоји избрисати