Предмет: ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ

Циљ предмета: Стицање основних знања о технологијама интегралног транспорта

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 20 из 2007. године, страна 28

Препоручена  литература: Светлана Ранковић-Интегрални транспорт –Завод за уџбенике Београд

РазредТРЕЋИ

недељни фонд часова: 2 теорије

годишњи фонд часова: 70 теорије

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

  • Увод – (8)

 

 

 

 

 

• Основни појмови и дефиниције које се користе
у интегралном транспорту

• Основне карактеристике појединих видова транспорта

• Основни показатељи транспорта

• Суштина процеса транспорта-принципи
организације транспорта

• Технолошке и организационе разлике класичне
и савремене технологије транспорта

• Проблеми рационализације транспорта
у нашој земљи

• Јединице терета

→Истицање нужности оптимизације у транспортном процесу

→Усвајање савремених технологија транспорта

→Стицање знања о кооперацији у интегралном транспорту

→Упознавање тарифа у интегралном транспорту

→Упознавање примене информатике у интегралном транспорту

→Подстицање ученика на активно учешће у настави,и подстицање ка усавршавању у професији

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Саобраћајни кабинет

ОБЛИК РАДА :

• фронтални

• индивидуални

МЕТОД  РАДА :

• монолошки

• дијалошки

• демонстративни

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

•тестови знања

•усмено испитивање

•самостална излагања ученика

• контролни задаци

•домаћи истраживачки задаци

 

 

•уџбеник

•табла

•рачунар

•пројектор

•схеме

•слике

•скице

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

Корелација са предметом Практична настава за трећи разред у оквиру којег ученици обилазе робно-транспортни центар.У РТЦ-у ученици се упознају са интегралним транспортом, средствима интегралног транспорта, палетама, контејнерима и мерама безбедности на терминалима РТЦ-а

 

  • Савремени комбиновани транспорт – (6)

 

• Појава и развој комбинованих превоза
• Кооперација у транспорту

• Координација саобраћаја

• Транспортни ланци

  • Палетизација– (12)

 

• Основне технолошке карактеристике палета и       палетизације транспорта

• Палете-врсте и примена

• Равне палете. Стубне палете. Сандучасте палете

• Манипулисање палетама.Виљушкари

• Формирање јединице терета на  палетама

• Обележавање палета.Додатна опрема за палете

• Прорачун потребног броја палета и виљушкара

 

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

  • Контејнеризација– (17)

 

• Прва и друга фаза развоја контејнера и  контејнеризације   транспорта

• Појам и значај контејнера

• Типови контејнера-универзални и специјализовани
контејнери

• Трансконтејнери

• Обележавање контејнера

• Пуњење и пражњење контејнера.Обезбеђење робе у контејнеру

• Средства за претовар контејнера

• Превоз контејнера у друмском саобраћају

• Превоз контејнера у водном и железничком саобраћају

• Контејнерске станице-терминали

• Претоварни,складишни,транспортни,одвозно-довозни и информационо-управљачки подсистеми контејнерског терминала

• Предности и недостаци контејнеризације

 

 

  • Технологије контејнеризације– (8)

 

• Технологија копненог транспорта контејнера

• Технологија копнено-речног транспорта контејнера

• Технологија копнено-поморског транспорта контејнера

• Технологија копнено-ваздушног транспорта контејнера

• Технологија копнених  контејнерских мостова

  • Остале технологије транспорта– (4)

 

• Технологија транспорта(возило-возило)

• Транспорт железничких теретних кола возилима друмског саобраћаја

• Транспорт измењивих транспортних судова

• Технологија RO-RO транспорта

• Технологија транспорта речних баржи поморским бродовима(LASH,FIDER,BACAT систем)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

  • Правна регулатива интегралног транспорта– (8)

 

• Превознина у интегралном транспорту

• Одговорност организатора у интегралном транспорту

• Време трајања одговорности организатора у интегралном транспорту

• Улога шпедитера у интегралном транспорту

• Превозна документа у интегралном транспорту

 

 

  • Логистика– (3)

 

• Појам логистике

• Подсистеми логистике

• Маркетинг-логистика

• Примена логистике у пракси

  • Место техничара за друмски саобраћај у интегралном транспорту– (4)

 

• Анализа функционисања интегралног транспорта кроз примере из праксе