Предмет: ТЕРЕТ У САОБРАЋАЈУ И МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА

Циљ предмета: Стицање основних знања о врстама и карактеристикама терета који се јављају у саобраћајним подсистемима и процесима и схватање значаја примене механизованих

средстава у претоварним радовима

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 20 из 2007. године, страна 24

Препоручена  литература: Светлана Ранковић-Терет у саобраћају и механизација претовара -Завод за уџбенике Београд

РазредДРУГИ

недељни фонд часова: 1 теорије

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Напомена

 • Увод – (3)

 

 

 • · Појам терета у саобраћају
 • · Опште карактеристике робе и терета
 • · Појам јединице терета

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

Корелација са предметом Практична настава за други разред у оквиру којег ученици обилазе робно-транспортни центар.У РТЦ-у ученици се упознају са начином манипулисања теретом у транспортним процесима.

 

 • Јединице терета – (7)

 

 

 

• Формирање јединице руковања

• Формирање јединице терета без палете

• Формирање јединице терета на палети

• Формирање јединице терета у контејнеру

• Формирање јединице отпреме

• Појам и подела палета.Димензије палета

• Појам и подела контејнера.Димензије контејнера

• Оптимизација слагања пакета на палету и у контејнеру

 

 • Амбалажа и пакетизација као подсистем саобраћаја – (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Појам амбалаже.

• Задатак амбалаже.Подела амбалаже.
Захтеви које мора да испуни амбалажа

• Суштина и значај пакетизације

• Функције пакетизације

• Обухватност производа пакетизацијом

• Систем стандардизације амбалаже и пакета

• ISO i JUS стандарди у области транспортне и
комерцијалне амбалаже

• Модул систем у пакетизацији

• Области стандардизације. Подручја стандардизације

• Средства за паковање и формирање терета

• Обележавање теретних пакета

• Листице опасности

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

 • Транспорт и складиштење – (15)

 

• Начин слагања и причвршћивања робе у  транспортном    процесу

• Утовар и причвршћивање терета у транспортним
средствима.

• Обезбеђење терета у разним карикама транспортног ланца(утовар,истовар,петовар,транспорт,складиштење)

• Силе које дејствују унутар пакета и између пакета у транспортном процесу

• Трпељивост робе у транспортним процесима

• Царински,ветеринарски,фито и други захтеви терета у саобраћајним процесима

• Технолошки захтеви терета на појединим превозним средствима

• Технолошко-манипулативни захтеви за претоварним средствима

• Појам и класификација опасних материја

• Међународни споразуми о превозу опасних материја у појединим гранама транспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РазредТРЕЋИ

недељни фонд часова: 2 теорије

годишњи фонд часова: 70  теорије

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

 • Значај механизације претовара – (7)

 

• Место,улога и значај претоварних процеса у друштвеној репродукцији

• Начин претовара терета

• Нови ставови и техничко-технолошка решења у продесу манипулације теретом

→ Упознавање врсте уређаја за претовар

→ Упознавање техничко-експлоатационих карактеристика претоварних машина

→ Упознавање са уређајима за захватање и премештање терета као основних дизаличних елемената

 

 • Кука– (3)

 

• Кука као захватни елемент

• Прорачун напрезања код куке

• Везивање куке за савитљиве елементе

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Уређаји за премештање растреситог терета – (3)

 

• Грабилице-конструкција и фазе рада

• Грабилице са две чељусти-карактеристике,начин рада

• Трим грабилице.Полип грабилице

• Специјални уређаји за захватање терета магнетним
својствима-електромагнети

→Обрадити све врсте напрезања која се јављају код појединих елемената

→ Упознати се са мерама заштите на раду при руковању појединим машинама

 

 

 

МЕТОД  РАДА :

• монолошки

• дијалошки

• демонстративни

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

•тестови знања

•усмено испитивање

•самостална излагања ученика

• контролни задаци

•домаћи истраживачки задаци

 

 

 • Ужад– (4)

 

• Ужад као средство за прихватање и подизањетерета

• Кудељна ужад.Челична ужад. Начини упредања ужади

• Напрезање код  ужади

 • Ланци– (4)

 

• Ланци као средство за преношење терета

• Заварени ланци.Зглобни ланци

 • Котурови– (3)

 

• Улога котурова као елемента дизаличног механизма

• Котурови за челичну ужад и ланце

 • Добоши– (3)

 

• Улога добоша као елемента дизаличног механизма.

• Добоши за ланце. Добоши за ужад.

 • Кочнице– (3)

 

• Улога кочница као елемента дизаличног уређаја
• Кочнице са папучом. Тракасте кочнице

 • Проста претоварна оруђа и направе– (4)

• Полуга,колица за комадну робу

• Дводелна колица за ситнији терет
• Колица са покретном платформом.Ручни виљушкари

 • Гравитациони уређаји за косо и вертикално спуштање терета– (5)

 

• Клизни канали

• Гравитационе цеви

• Спиралне клизнице

• Ваљкасте клизнице

 

 • Котураче– (4)

 

 

• Котураче као претоварно средство

• Проста котурача,непокретна котурача

• Покретна котурача

 

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Дизалице– (9)

 

• Подела и карактеристике дизалица

• Окретне дизалице. Непокретно-окретне дизалице

• Покретно-окретне дизалице

• Аутодизалице 
• Мосне дизалице

• Рамне дизалице.Полурамне дизалице

• Претоварни мостови

• Кабловске дизалице

• Пловне дизалице

 

 

 • Средства непрекидног транспорта– (7)

 

• Транспортери-улога,карактеристике и подела

• Тракасти транспортери

• Пужни транспортери

• Плочасти транспортери

 • Пнеуматски и хидраулични транспорт– (7)

 

• Пнеуматски транспорт

• Пнеуматски уређаји

• Хидраулични транспорт

• Хидраулични уређаји

 • Грађевинске машине– (4)

 

• Грађевинске машине-подела,карактеристике,намена

• Багери и ровокопачи

• Дозери

• Грејдери

• Скрепери