Indeks članaka

 

5. Zaključak

 

Tokom rada na razvoju ove aplikacije i pisanju izvornog koda došao sam do sledećih zaključaka i zapažanja:

Dobre strane razvoja aplikacija u okviru  .Net Frameworka jesu lakoća pisanja koda i pojednostavljenje (posmatrano sa programerske strane) rada sa ključnim i komplikovanim sistemima kakav je na primer SQL baza podataka.Isto tako i sam način  na koji je aplikacija isprogramirana i dizajnirana nudi više prednosti:

-dobra logička organizacija podataka u internoj bazi podataka

-nezavisnost od postojanja internet konekcije sa e-dnevnik serverom  zarad generisanja xml fajla sa ocenama

-lakoća korišćenja i jednostavnost

Naravno primećene su i loše strane razvoja ovakve aplikacije u pomenutom okruženju/platformi:

-potreba za postojanjem .Net Framework podrške na računaru korisnika ,verzije 2.0 ili više

-opterećenje lokalne mreže u situaciji kada je baza podataka sa ocenama na jednom računaru u lokalnoj mreži a aplikacija pristupa sa drugog-to je posledica same prirode SQL upita bazi i delimične nefleksibilnosti ADO.NET-a .

-nepotpuna kompatibilnost sa našim školskim sistemom,što je posledica same prirode Online Grades sistema.

 

Ovakva klijentska aplikacija veoma dobro podmiruje potrebe za koje je namenjena.Međutim sam pristup razradi problema ,kao i njegovo rešavanje je donelo i set prednosti i mana.Ova aplikacija ,dakle,je specijalizovana samo za potrebe generisanja eksport fajla sa ocenama  za Online Grades sistem za prikazivanje ocena učenika na internetu.Ko takva ona odlično podmiruje potrebe jedne prosečne školske ustanove,mada je sam Online Grades sistem ipak optimizovaniji za visokoškolske ustanove.Mogućnost aplikacije da nezavisno od samog Online Grades sistema generiše fajl sa ocenama jeste i najveća prednost,ali i mana same aplikacije,jer kako je potpuno nezavistna u odnosu na sam sistem aplikacija generiše eksport fajl sa svim ocenama u bazi a ne vodi računa o onim koje već postoje u bazi Online Grades sistema.To dovodi do nepotrebnog zatrpavanja servera nepotrebnim podacima ,koje ovaj odvaja,i odbacuje, jer ih već ima.

Dalji razvoj ovakve aplikacije je najpoželjnije voditi u smeru pune Web aplikacije napisane na primer u PHP-u koja je u potpunosti prilagođena Online Grades sistemu škole,ali koja i koristi samu bazu podataka ovog sistema za čuvanje i direktan unos podataka u sistem.Takođe trebalo bi zadržati izvesnu dozu nezavisnosti,tj. postojanja mogućnosti da se generiše eksport fajl za kasnije,poželjno,automatizovani proces aploada.


Literatura

 

Tokom izrade ovog maturskog rada korišćena je sledeća literatura i izvori:

  1. 1. Online Grades Internet Grade Posting System – dokumentacija vezana za način rada ovog sistema za prikazivanje ocena,kao i za format xml fajla za unos ocena i način na koji je organizovano arhiviranje podataka u bazi:  http://onlinegrades.sf.net/

http://onlinegrades.sourceforge.net

  1. 2. Easy Grade Pro (EGP) – klasičan elektronski dnevnik potpuno prilagođen pomenuom sistemu.Korišćena je pomoć korisniku ovog programa radi lakšeg organizovanja baze podataka učenika. 
  2. 3. Mala škola programiranja – publikacija sa osnovama programiranja u C# i Microsoft Visual Studio 2008 kao i sa  osnovama upotrebe ADO.NET-a i SQL –a za potrebe aplikacije. http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/programiranje/default.mspx 
  3. 4. Matična internet stranica Microsoft Visual Studio alata –puno korisnih primera i dokumentacije u vezi sa programiranjem u C# i Microsoft Visual Studio 2008 kao i o mogućnostima .NET Framework-a : http://www.microsoft.com/express/sql/default.aspx
  4. 5. Relacioni model baza podataka http://en.wikipedia.org/wiki/Relational_model
  5. 6. XML- format dokumenata,server parseri itd... http://www.w3.org/XML/