Maturant: Savić Nikola, IV-4, Elektrotehničar računara
Predmet: Računarske mreže i komunikacije
Tema: E-DEVNIK KLIJENTSKA APLIKACIJA

 

interfejs_start

OLG

Zadatak praktičnog rada je izrada  e-dnevnik  klijent aplikacije  za potrebe škole. U pitanju je izrada Windows aplikacije za generisanje XML fajla sa ocenama učenika za potrebe Web aplikacije za prikazivanje ocena učenika na sajtu škole. Aplikacija treba  da sve potrebne podatke preuzme iz posebno kreirane baze podataka i na osnovu njih generiše xml fajl formata potrebnog  Web aplikaciji za prikaz ocena učenika. Web aplikacija u ovom slučaju je Online Grades sistem za onlajn pregled i unos ocena učenika.

 

Tehnologije i alati upotrebljeni za razvoj aplikacije:
Microsoft Visual Studio 2008 Express Edition, .NET Framework, C#, SQL, ADO.NET, Microsoft Access 2007, Online Grades, XML.

Maturski rad (Word dokument, source code i instalaciju programa) možete preuzeti ovde.

 

  {edocs}Maturski/e-dnevnik.doc,750,600,link{/edocs}

 


2.1 Namena aplikacije-osnovne mogućnosti

e-dnevnik klijent je aplikacija koja služi za eksportovanje ocena učenika na e-dnevnik server ocena škole,koristeći š kolsku bazu podataka sa ocenama organizovanu na specifičan način. Ova aplikacija nije elektronski dnevnik za vođenje ocena učenika,već samo klijent aplikacija koja iz posebno organizovane baze podataka preuzima potrebne podatke i stvara xml fajl potreban za unos na e-dnevnik aplikaciju na severu (u sklopu internet prezentacije škole). Učitavanje  tog fajla je ručno,u sklopu odgovarajuće strane Online Grades  sistema škole.

2.2Izgled prozora aplikacije

interfejs_start

2.3 Rad sa aplikacijom –koraci ka generisanju xml fajla
 1. Pokretanje aplikacije se vrši klikom na prečicu programa na desktopu ili na ikonicu programa u start meniju.

ikonica

   

  1. Poruka po prvom pokretanju koja saopštava da prethodna podešavanja programa nisu pronađena se javlja ako:

   

   prvo_pokretanje

  Ukoliko su sva podešavanja pronađena i ispravna aplikacija će sama pronaći bazu podataka sa ocenama učenika i sama ponuditi naziv i lokaciju generisanog xml fajla.

  1. Pronalaženje baze podataka klikom na dugme učitaj je potrebno ukoliko se želi promeniti baza podataka koja se koristi ili po prvom pokretanju programa.U svakom slučaju naziv baze podataka koja se trenutno koristi i njena lokacija je data odmah pored dugmeta Učitaj.
  2. Unos korisničkog imena i lozinke za e-dnevnik škole u odgovarajuće tekst boksove.Lozinka koja se unosi je ista ona koju profesori koriste za pristup svom nalogu na e-dnevniku škole.Unos je obavezan.
  3. Unos imena predavača se odnosi na stvarno ime profesora i prikazuje se na odgovarajućim stranama e-dnevnika na internetu.Ovo je obavezno polje.
  4. Izbor perioda tj. perioda školske godine  na koji se odnose ocene je zahtevano i obavezno polje.Potrebno je iz padajuće liste izabrati odgovarajući period.
  5. Komentar o odeljenju/predmetu nije obavezan i odnosi se na lična zapažanja o ukupnom učinku odeljenja iz nekog predmeta koja se prikazuju u okviru liste sa ocenama svih učenika određenog odeljenja.Maksimalno 1000 karaktera.

  1. Izbor predmeta jeste izbor odgovarajućeg predmeta na koji seodnose ocene učenika.Zbog specifičnosti Online Grades   sistema nije moguće odjedanput eksportovati sve ocene svih učenika jednog odeljenja za sve predmete već samo za jedan predmet.Ovo je obavezno polje i ukoliko se ne odabere ni jedan predmet aplokacija će prikazati poruku o grešci.
  2. Izbor odeljenja iz padajuće liste je obavezno i ovim se eksportuju ocene učenika samo izabranog odeljenja. Ovo je obavezno polje i ukoliko se ne odabere ni jedno odeljenje aplikacija će prikazati poruku o grešci.
  3. Izbor lokacije i naziva eksportovanog xml fajla ukoliko nije ponuđena  ni jedna lokacija ili se ona želi promeniti, vrši klikom na dugme EKSPORT .Nakon odabira naziva i likacije ista se prikazuje uodmah pored dugmeta.Naziv nije bitan ali se preporučuje da to bude nešto u vezi sa profesorom,predmetom,datumom eksporta i slično. 
  4. Eksportovanje započinje klikom na dugme eksportuj .Na izabranoj lokaciji se formira potreban xml fajl ukoliko su svi zahtevani parametri prisutni.U suprotnom dolazi do poruke o grešci. 
  5. Pomoć korisniku se dobija klikom na link pomoć,koji će prikazati sadržaj indeksa tema koje nude rešenja problema sa redom u aplikaciji.Ovaj sadržaj će se prikazati u podrazumevanom Web pregledaču. Takođe sadržavanjem kursora nad elementima prozora pojaciće se tooltip baloni sa uputstvima u vezi sa objektom ispod. 
  6. Kraj rada se vrši klikom na dugme zatvori a pritom se korisnik pita da li je siguran da želi da završi rad u aplikaciji.

  yes_no_dialog

    


    

   2.4 Pimer strukture generisanog  xml fajla

    RD1

   01

   Quarter 1: Reading

   login name

     

   password

   Mr. Teacher Name

   Kraj godine

   komentar oodeljenju

    

   2006-10-01

   Journal Intro.

   50

   Assignment Note Number one.

    

   2006-10-02

   Student Survey

   100

   Assignment Note number two.

    

   Summer Essay

   50

      

   4335

   50,yes,,50,50,50

   100.0

   A+

   2,,,

   Free text comments for this student.

    

   4987

   50,yes,10,47,45,50

   100.7

   A+

   3,,,

   Student comments for student 4987.

    

    



   2.5 Upload  xml fajla

   Nakon generisanja xml fajla sa ocena ,spremnog za učitavanje na e-dnevnik škole treba pristupiti i samom upload-u. To se radi na sledeći način:

   1. Logujte se na strani za profesore Online Grades sistema škole koristeći svoje korisničko ime i šifru.To je isto korisničko ime i šifra koja je prethodno unesena u e-dnevnik klijent aplikaciju prilikom kreiranja xml fajla.
   2. Kliknite na link Submit File nakon čega se otvara strana naslovljena Locate your export file... kao na slici submit
   3. Kliknite na dugme Browse i iz dijaloga pronađite odgovarajući fajl sa ocenama.Nakon toga kliknite na dugme OK
   4. Naziv fajla i lokacija će se pojaviti odmah pored dugmeta Browse.
   5. Kliknite na dugme Submit File to Online Grades
   6. Ukoliko je sve u redu dobićete poruku o uspešnom unosu ocena na sistem.Ako postoje greške probajte da ih ispravite na sledećoj strani uz pomoć administratora  Online Grades sistema škole.
   7. U ostalom pratite uputstva pomoći sistema ili administratora.

    


   3. Rad sa ugrađenom (coreDB)bazom podataka

    

   3.1 Osnovne napomene

    


   3.2 Sruktura baze podataka

    

   Kao što je već napomenuto,ovo je kostur za školsku bazu podataka sa tako definisanom strukturom koja je prilagođena specifičnoj organizaciji  Online Grades sistema.Samo ovakvoj bazi podatak može da pristupi klijentska aplikacija za generisanje xml fajla,tako da nije preporučljivo menjanje njene osnovne strukture.Međutim njeno proširenje ne predstavlja problem normalnom funkcionisanju e-dnevnik klijenta.Zašto je baza ovako organizovana prizialazi iz specifičnosti potreba Online Grades sistema tj. od činjenice da je on prilagođen zapadnom sistemu školovanja.Prilikom izgradnje baze ovaj sistem je maksimalno prilagođen našem školskom sistemu ,a struktura podataka će biti kasnije objašnjena.

   layot_baze_finalver

   3.3 Sistem  organizacije podataka u bazi.Odnos pojedinih entiteta.

   Da bi se bolje razumela organizacija baze podataka mora se razumeti način na koji Online Grades sistem posmatra podatke o učenicima,ocenama,zadacima itd. Naime Online Grades sistem posmatra sve učenike ravnopravno(bez obzira na pripadnost odeljenju/razredu).Takođe ocene učenika se ne posmatraju na nivou predmeta , već na nivou pojedinačnih zadataka tj. aktivnosti na kojima učenici dobijaju ocene.Dakle jedina veza između učenika i zadataka jeste konkretno tabela ocena.Zbog toga  ova ugrađena baza podataka ima malo ,,čudniju“ organizaciju podataka u odnosu na klasičan sistem evidencije podataka o ocenama učenika.

   Zarad prilagođenja Online Grades sistema našem sistemu vođenja evidencije baza je organizovana na sledeći način:

   1. Top level tabele su Razredi (za tabelu Učenici) i Predmeti (za tabelu sa aktivnostima na kojima učenici mogu dobiti ocenu – Zadaci).Ove dve tabele na samo što logički približavaju organizaciju evidencije o učenicima nama poznatijem modelu,već služe i kao filter za izdvajanje neophodnih podataka prilikom generisanja eksporta.
   2. Tabela Zadaci  sadrži opise svih zadataka iz svih predmeta u školi,nezavisno od razreda,odeljenja ili predmeta.Isto tako i tabela Učenici sadrži podatke o svim učenicima nezavisno od razreda,odeljenja ipredmeta koji pohađaju.
   3. Jedina tabela koja povezuje ove prethodno navedene glavne strukture podataka jeste Tabela Ocena koja funkcioniše na odnosu učenik-zadatak

   ->ocena.

   Možda je najbolje pogledati sledeći dijagram zarad shvatanja organizacije podataka:


   3.4 Preporuke za popunjavanje baze podataka podacima

   Tokom izrade baze podataka  i njene organizacije došao sam do nekih zaključaka u vezi sa popunjavanjem tabela(što se najčešće odnosi na primarne ključeve tabela kod kojih  treba težiti da su funkcionalni i u isto vreme i human readable –razumljivi za ljude):

   1. Entitet Razredi treba posmatrati kao celinu.To znači da primarni ključ treba formirati u formi Naziv_obrazovnog_profila_godina_upisa  npr (EltehRac_2010).Kasnije možete menjati pojedinosti tipa Razred u kome su učenici konkretnog obrazovnog profila upisanog iste godine i numeracije odeljenja itd.
   2. Šifra učenika se mora sastojati samo od brojeva,nikako od slova inače dolazi do grešaka prilikom učitavanja eksport fajla.
   3. Šifra predmeta je najbolje da se organizuje u smislu predmeta kao kursa koji pohađaju učenici npr(Elektrotehnika1ili Mat2).
   4. Šifru zadatka je najbolje smisleno povezati sa konkretnom aktivnošću iz određenog predmeta npr. Mat2_Pismeni2 ili Merenja1_DomaciRad_1.2.2010.
   5. Što se tiče polja ID u tabeli ocena ono je bitno samo za aplikaciju za eksport,a kako je autonum tipa može da ima bilo koju vrednost.Bitno je pravilno povezati šifru učenika sa odgovarajućom šifrom zadatka,ako se prate predhodne preporuke to neće biti prevelik problem.

    

   3.5 Ugrađene forme za unos i sortirani prikaz podataka

    

   Pored ručnog popunjavanja bazu je moguće popuniti i uz pomoć ugrađenih formulara za unos podataka.Naravno modu se i isprogramirati posebne aplikacije za unos podataka,a masovno popunjavanje tabela se može izvršiti i učitavanjem spiska učenika ili predmeta iz Excela.

   Organizovano pregledavanje podataka i njihovo štampanje na primer je olakšano i moguće iz samog  Microsoft Access 2007 menadžera baze podataka.Dodavanje novih formi izveštaja je veoma lako i svako sa malo iskustava u Access-u možnje veoma lako da doda nove.Isto važi i za forme za unos podataka.

    

   3.6 Proširenje osnovne baze podataka

    

   Kao što je već napomenuto ova baza predstavlja samo kostur za izradu kompleksnije baze podataka .Njena nadogradnja je zato moguća i poželjna i zavisi samo od potreba zbog kojih se proširava.Jedini uslov je da se već ugrađeni elementi ne diraju,tj. da se ne briši i preimenjuju.Naravno ukoliko ova baza služi samo e-dnevnik klijentskoj aplikaciji nema potreba za nadogradnjom.



   4.  Izvorni kod programa

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   31
   32
   33
   34
   35
   36
   37
   38
   39
   40
   41
   42
   43
   44
   45
   46
   47
   48
   49
   50
   51
   52
   53
   54
   55
   56
   57
   58
   59
   60
   61
   62
   63
   64
   65
   66
   67
   68
   69
   70
   71
   72
   73
   74
   75
   76
   77
   78
   79
   80
   81
   82
   83
   84
   85
   86
   87
   88
   89
   90
   91
   92
   93
   94
   95
   96
   97
   98
   99
   100
   101
   102
   103
   104
   105
   106
   107
   108
   109
   110
   111
   112
   113
   114
   115
   116
   117
   118
   119
   120
   121
   122
   123
   124
   125
   126
   127
   128
   129
   130
   131
   132
   133
   134
   135
   136
   137
   138
   139
   140
   141
   142
   143
   144
   145
   146
   147
   148
   149
   150
   151
   152
   153
   154
   155
   156
   157
   158
   159
   160
   161
   162
   163
   164
   165
   166
   167
   168
   169
   170
   171
   172
   173
   174
   175
   176
   177
   178
   179
   180
   181
   182
   183
   184
   185
   186
   187
   188
   189
   190
   191
   192
   193
   194
   195
   196
   197
   198
   199
   200
   201
   202
   203
   204
   205
   206
   207
   208
   209
   210
   211
   212
   213
   214
   215
   216
   217
   218
   219
   220
   221
   222
   223
   224
   225
   226
   227
   228
   229
   230
   231
   232
   233
   234
   235
   236
   237
   238
   239
   240
   241
   242
   243
   244
   245
   246
   247
   248
   249
   250
   251
   252
   253
   254
   255
   256
   257
   258
   259
   260
   261
   262
   263
   264
   265
   266
   267
   268
   269
   270
   271
   272
   273
   274
   275
   276
   277
   278
   279
   280
   281
   282
   283
   284
   285
   286
   287
   288
   289
   290
   291
   292
   293
   294
   295
   296
   297
   298
   299
   300
   301
   302
   303
   304
   305
   306
   307
   308
   309
   310
   311
   312
   313
   314
   315
   316
   317
   318
   319
   320
   321
   322
   323
   324
   325
   326
   327
   328
   329
   330
   331
   332
   333
   334
   335
   336
   337
   338
   339
   340
   341
   342
   343
   344
   345
   346
   347
   348
   349
   350
   351
   352
   353
   354
   355
   356
   357
   358
   359
   360
   361
   362
   363
   364
   365
   366
   367
   368
   369
   370
   371
   372
   373
   374
   375
   376
   377
   378
   379
   380
   381
   382
   383
   384
   385
   386
   387
   388
   389
   390
   391
   392
   393
   394
   395
   396
   397
   398
   399
   400
   401
   402
   403
   404
   405
   406
   407
   408
   409
   410
   411
   412
   413
   414
   415
   416
   417
   418
   419
   420
   421
   422
   423
   424
   425
   426
   427
   428
   429
   430
   431
   432
   433
   434
   435
   436
   437
   438
   439
   440
   441
   442
   443
   444
   445
   446
   447
   448
   449
   450
   451
   452
   453
   454
   455
   456
   
   using System;
   using System.Collections.Generic;
   using System.ComponentModel;
   using System.Data;
   using System.Drawing;
   using System.Linq;
   using System.Text;
   using System.Windows.Forms;
   using System.Data.OleDb;
   using System.IO;
    
   namespace WindowsFormsApplication1
   {
    public partial class Form1 : Form
    {
    public Form1()
    {
    InitializeComponent();
    }
    //bool ok = false;
    string output_path,inport_path;
    bool promene = false;
    string conection_string, comand_string;
    
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    txbIMe.Enabled = false;
    txbKomentar.Enabled = false;
    txbLogin.Enabled = false;
    txbPassword.Enabled = false;
    promene = true;
    try
    {
    StreamReader read = new StreamReader("lastset.txt");
    inport_path =read.ReadLine();
    output_path = read.ReadLine();
    read.Close();
    if (inport_path != "" && output_path != "")
    {
    
    IMPORT_PATH_LABEL.Text = inport_path;
    EXPORT_PATH_LABEL.Text = output_path;
    btnEXPORT.Enabled = true;
    txbIMe.Enabled = true;
    txbKomentar.Enabled = true;
    txbLogin.Enabled = true;
    txbPassword.Enabled = true;
    cmbODELJENJE.Enabled = true;
    cmbPeriod.Enabled = true;
    cmbPREDMET.Enabled = true;
    {
    try
    {
    conection_string = String.Format(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source={0}", inport_path);
    // OleDbConnection Konekcija = new OleDbConnection();
    Konekcija.ConnectionString = conection_string;
    label_status.Text = "Program pristupa podataka! ";
    Konekcija.Open();
    //komanda
    //OleDbCommand Komanda = new OleDbCommand();
    Komanda.Connection = Konekcija;
    comand_string = "SELECT * FROM Predmeti;";
    Komanda.CommandText = comand_string;
    
    //data set
    // DataSet DS = new DataSet();
    
    //data adapter
    //OleDbDataAdapter DA = new OleDbDataAdapter();
    DA.SelectCommand = Komanda;
    
    DA.Fill(DS);
    
    //data reader
    // OleDbDataReader DR;
    
    DR = Komanda.ExecuteReader();
    //punjenje combo boxa-a
    while (DR.Read() == true)
    {
    cmbPREDMET.Items.Add(DR["Sifra_Predmeta"].ToString());
    
    }
    Konekcija.Close();
    
    comand_string = "SELECT ID FROM Razredi";
    Konekcija.ConnectionString = conection_string;
    Konekcija.Open();
    Komanda.CommandText = comand_string;
    DA.SelectCommand = Komanda;
    DA.Fill(DS);
    DR = Komanda.ExecuteReader();
    //punjenje combo boxa-a
    while (DR.Read() == true)
    {
    cmbODELJENJE.Items.Add(DR["ID"].ToString());
    
    }
    btnEXPORT.Enabled = true;
    button1.Enabled = true;
    
    //}
    Konekcija.Close();
    label_status.Text = "Program uspesno okoncao pristup bazi podataka. ";
    btnEXPORT.Enabled = true;
    button1.Enabled = true;
    }
    catch (FileNotFoundException)
    {
    MessageBox.Show("DATA BAZA NIJE PRONADJENA ILI SA NJOM NIJE MOGUCE USPOSTAVITI KONTAKT!", "OBAVESTENJE!");
    }
    }
    
    }
    
    
    
    else MessageBox.Show("Poslednja podesavanja programa nisu pronadjena.\nMoracete rucno da pronadjete bazu podataka!", "Obavestenje", MessageBoxButtons.OK);
    
    }
    catch (FileNotFoundException)
    {
    MessageBox.Show("Poslednja podesavanja programa nisu pronadjena.\nMoracete rucno da pronadjete bazu podataka!", "Obavestenje", MessageBoxButtons.OK);
    
    }
    
    label_status.Text = "Program uspesno pokrenut,ocekuje unos podataka! ";
    }
    OleDbConnection Konekcija = new OleDbConnection();
    OleDbCommand Komanda = new OleDbCommand();
    DataSet DS = new DataSet();
    OleDbDataAdapter DA = new OleDbDataAdapter();
    OleDbDataReader DR;
    
    private void btnIMPORT_Click(object sender, EventArgs e)
    {
    openFileDialog1.InitialDirectory = inport_path;
    try{
    
    if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
    //malo kozmetike
    {
    btnEXPORT.Enabled = true;
    txbIMe.Enabled = true;
    txbKomentar.Enabled = true;
    txbLogin.Enabled = true;
    txbPassword.Enabled = true;
    
    inport_path = openFileDialog1.FileName;
    IMPORT_PATH_LABEL.Text = inport_path;
    cmbODELJENJE.Enabled = true;
    cmbPeriod.Enabled = true;
    cmbPREDMET.Enabled = true;
    cmbODELJENJE.Items.Clear();
    cmbPREDMET.Items.Clear();
    }
    
    //konekcija 
    conection_string = String.Format(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source={0}", Convert.ToString(openFileDialog1.FileName));
    // OleDbConnection Konekcija = new OleDbConnection();
    Konekcija.ConnectionString = conection_string;
    label_status.Text = "Program pristupa podataka! ";
    Konekcija.Open();
    //komanda
    //OleDbCommand Komanda = new OleDbCommand();
    Komanda.Connection = Konekcija;
    comand_string = "SELECT * FROM Predmeti;";
    Komanda.CommandText = comand_string;
    
    //data set
    // DataSet DS = new DataSet();
    
    //data adapter
    //OleDbDataAdapter DA = new OleDbDataAdapter();
    DA.SelectCommand = Komanda;
    
    DA.Fill(DS);
    
    //data reader
    // OleDbDataReader DR;
    
    DR = Komanda.ExecuteReader();
    //punjenje combo boxa-a
    while (DR.Read() == true)
    {
    cmbPREDMET.Items.Add(DR["Sifra_Predmeta"].ToString());
    
    }
    Konekcija.Close();
    
    comand_string = "SELECT ID FROM Razredi";
    Konekcija.ConnectionString = conection_string;
    Konekcija.Open();
    Komanda.CommandText = comand_string;
    DA.SelectCommand = Komanda;
    DA.Fill(DS);
    DR = Komanda.ExecuteReader();
    //punjenje combo boxa-a
    while (DR.Read() == true)
    {
    cmbODELJENJE.Items.Add(DR["ID"].ToString());
    
    }
    
    
    }
    Konekcija.Close();
    label_status.Text = "Program uspesno okoncao pristup bazi podataka. ";
    }
    
   catch (FileNotFoundException )
    {
    
    MessageBox.Show("DATA BAZA NIJE PRONADJENA ILI SA NJOM NIJE MOGUCE USPOSTAVITI KONTAKT!","OBAVESTENJE!");
    label_status.Text = "Program nije uspesno pristupio bazi podataka. ";
    }
    
    
    
    //
    // Komanda.Dispose();
    // Konekcija.Dispose();
    // DR.Dispose();
    }
    
    private void textBox4_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
    
    }
    
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
    if (promene == false)
    {
    this.Close();
    }
    else
    {
    if(MessageBox.Show("Da li ste sigurni da zelite da prekinete rad?","Upozorenje!",MessageBoxButtons.YesNoCancel,MessageBoxIcon.Question)==DialogResult.Yes)
    {
    this.Close();
    }
    
    
    }
    }
    
    private void cmbPeriod_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
    
    
    }
    
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
    string tempString,tmp1,tmp2=" ";
    string period = Convert.ToString(cmbPeriod.SelectedItem);
    string odeljenje = Convert.ToString(cmbODELJENJE.SelectedItem);
    string predmet = Convert.ToString(cmbPREDMET.SelectedItem);
    string loggin = Convert.ToString(txbLogin.Text);
    string pass = Convert.ToString(txbPassword.Text);
    string ime = Convert.ToString(txbIMe.Text);
    string komentar = Convert.ToString(txbKomentar.Text);
    string temstring2;
    StreamWriter sr = new StreamWriter(output_path);
    
    //StreamReader sr3=new StreamReader("temp.txt");
    //set za konekciju sa ucenicima
    OleDbConnection Konekcija2 = new OleDbConnection();
    OleDbCommand Komanda2 = new OleDbCommand();
    DataSet DS2 = new DataSet();
    OleDbDataAdapter DA2 = new OleDbDataAdapter();
    OleDbDataReader DR2;
    //pocetak eksporta
    
    label_status.Text = "Program pristupa obradi .xml datoteke; ";
   sr.WriteLine(" ");
    
   //definicija odeljenja
   sr.WriteLine(" ");
   temstring2 = String.Format(" {0} ",odeljenje);
   sr.WriteLine(temstring2);
   sr.WriteLine(" 01 ");
    Konekcija.Open();
    Komanda.Connection=Konekcija;
    tempString=string.Format("SELECT * FROM Predmeti WHERE Predmeti.Sifra_Predmeta='{0}';",predmet);
    Komanda.CommandText=tempString;
    DA.SelectCommand=Komanda;
    DA.Fill(DS);
    DR=Komanda.ExecuteReader();
    DR.Read(); 
   sr.WriteLine(" {0} ",DR["Naziv_Predmeta"].ToString());
   sr.WriteLine(" {0} ",loggin);
   sr.WriteLine(" ");
   sr.WriteLine(" ");
   sr.WriteLine(" ");
   sr.WriteLine(" {0} ",pass);
   sr.WriteLine(" {0} ",ime);
   sr.WriteLine(" {0} ",period);
   sr.WriteLine(" {0} ",komentar);
   sr.WriteLine(" ");
   Konekcija.Close();
   //DR.Dispose();
   //definicija zadataka
    comand_string = String.Format("SELECT * FROM Zadaci,Predmeti WHERE Zadaci.Predmet_kome_zadatak_pripada=Predmeti.Sifra_Predmeta AND Predmeti.Sifra_predmeta='{0}' ORDER BY Datum_izrade_zadatka ;", predmet);
    Konekcija.Open();
    Komanda.Connection = Konekcija;
    Komanda.CommandText = comand_string;
    
    DA.SelectCommand = Komanda;
    DA.Fill(DS);
    DR = Komanda.ExecuteReader();
   //petlja za popunu tabele zadataka
   while(DR.Read()==true)
    {
   sr.WriteLine(" ");
   sr.WriteLine(" {0} ", DR["Datum_izrade_zadatka"].ToString());
   sr.WriteLine(" {0} ",DR["Naziv_zadatka"].ToString());
   sr.WriteLine(" {0} ",DR["MAX_bodova"].ToString());
   sr.WriteLine(" {0} ",DR["Komentar"].ToString());
   sr.WriteLine("");
    
   };
    Konekcija.Close();
   //definicaja ucenika u while petlji
    comand_string = String.Format("SELECT * FROM Ucenici,Razredi WHERE Ucenici.Razred=Razredi.ID AND Razredi.ID='{0}';", odeljenje);
    
    Konekcija.Open();
    Komanda.Connection = Konekcija;
    Komanda.CommandText = comand_string;
    
    DA.SelectCommand = Komanda;
    DA.Fill(DS);
    DR = Komanda.ExecuteReader();
    
   while (DR.Read() == true)
   {
    sr.WriteLine(" ");
    temstring2=DR["Sifra_ucenika"].ToString();
    sr.WriteLine(" {0} ",temstring2 );
    //sr.WriteLine(" ");
    //popuna ocena
    
    // ce mora da se deklarise jos jedan set objekata za konekciju sa bazom da bi se popunilie ocene!
    tempString = String.Format("SELECT * FROM Tabela_ocena,Zadaci,Ucenici WHERE Tabela_ocena.SIFRA_ZADATKA=Zadaci.ID_zadatka AND Tabela_ocena.SIFRA_UCENIKA=Ucenici.Sifra_ucenika AND Zadaci.Predmet_kome_zadatak_pripada='{0}' AND Tabela_ocena.SIFRA_UCENIKA='{1}';",predmet ,temstring2);
    Konekcija2.ConnectionString =conection_string;
    Konekcija2.Open();
    Komanda2.Connection = Konekcija2;
    Komanda2.CommandText = tempString;
    DA2.SelectCommand = Komanda2;
    DA2.Fill(DS2);
    DR2 = Komanda2.ExecuteReader();
    string tmp3="";
    while (DR2.Read() == true)
    {
    tmp1=String.Format("{0}" , DR2["Ocena_na_zadatku"].ToString());
    tmp2=String.Format("{0},{1}", tmp2 , tmp1);
    tmp3 = tmp2;
    };
    
    Konekcija2.Close();
    sr.WriteLine(" {0} ", tmp3);
    
    //sr.WriteLine("");
    sr.WriteLine(" ");
    sr.WriteLine(" {0} ", DR["Srednja_ocena"]);
    sr.WriteLine(",,,");
    //for(int x=0;x=i;i++)
    //{
    //temp_string2=string.Format(",{0}",temp_string);
    //temp_string=tempstring2;
    //};
    //sr.WriteLine("");
    sr.WriteLine(" ");
    sr.WriteLine("");
    
   };
   sr.WriteLine("");
   Konekcija.Close();
   sr.Close();
   label_status.Text = "Program uspesno okoncao pristup bazi podataka i formirao .xml datoteku. ";
    
   if (inport_path != "" || output_path != "")
   {
    StreamWriter sr2 = new StreamWriter("lastset.txt");
    
    sr2.WriteLine("{0}", inport_path);
    sr2.WriteLine("{0}", output_path);
    sr2.Close();
    
   }
    }
    
    private void btnEXPORT_Click(object sender, EventArgs e)
    {
    saveFileDialog1.InitialDirectory = output_path;
    if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
    output_path = Convert.ToString(saveFileDialog1.FileName);
    EXPORT_PATH_LABEL.Text = output_path;
    button1.Enabled = true;
    
    }
    if (inport_path != "" || output_path != "")
    {
    StreamWriter sr2 = new StreamWriter("lastset.txt");
    
    sr2.WriteLine("{0}", inport_path);
    sr2.WriteLine("{0}", output_path);
    sr2.Close();
    
    }
    }
    
    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
    if (inport_path != "" || output_path != "")
    {
    StreamWriter sr2 = new StreamWriter("lastset.txt");
    
    sr2.WriteLine("{0}", inport_path);
    sr2.WriteLine("{0}", output_path);
    sr2.Close();
    
    }
    //
    Komanda.Dispose();
    Konekcija.Dispose();
    //DR.Dispose();
    }
    
    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
    try
    {
    VisitLink();
    }
    catch (Exception ex )
    {
    MessageBox.Show("Aplikacija ne moze da pokrene/pronadje index.htm .");
    }
   }
    
   private void VisitLink()
   {
    
    linkLabel1.LinkVisited = true;
    
    System.Diagnostics.Process.Start("index.htm");
   }
    
    }
    }
    
    

    


    



    

   5. Zaključak

    

   Tokom rada na razvoju ove aplikacije i pisanju izvornog koda došao sam do sledećih zaključaka i zapažanja:

   Dobre strane razvoja aplikacija u okviru  .Net Frameworka jesu lakoća pisanja koda i pojednostavljenje (posmatrano sa programerske strane) rada sa ključnim i komplikovanim sistemima kakav je na primer SQL baza podataka.Isto tako i sam način  na koji je aplikacija isprogramirana i dizajnirana nudi više prednosti:

   -dobra logička organizacija podataka u internoj bazi podataka

   -nezavisnost od postojanja internet konekcije sa e-dnevnik serverom  zarad generisanja xml fajla sa ocenama

   -lakoća korišćenja i jednostavnost

   Naravno primećene su i loše strane razvoja ovakve aplikacije u pomenutom okruženju/platformi:

   -potreba za postojanjem .Net Framework podrške na računaru korisnika ,verzije 2.0 ili više

   -opterećenje lokalne mreže u situaciji kada je baza podataka sa ocenama na jednom računaru u lokalnoj mreži a aplikacija pristupa sa drugog-to je posledica same prirode SQL upita bazi i delimične nefleksibilnosti ADO.NET-a .

   -nepotpuna kompatibilnost sa našim školskim sistemom,što je posledica same prirode Online Grades sistema.

    

   Ovakva klijentska aplikacija veoma dobro podmiruje potrebe za koje je namenjena.Međutim sam pristup razradi problema ,kao i njegovo rešavanje je donelo i set prednosti i mana.Ova aplikacija ,dakle,je specijalizovana samo za potrebe generisanja eksport fajla sa ocenama  za Online Grades sistem za prikazivanje ocena učenika na internetu.Ko takva ona odlično podmiruje potrebe jedne prosečne školske ustanove,mada je sam Online Grades sistem ipak optimizovaniji za visokoškolske ustanove.Mogućnost aplikacije da nezavisno od samog Online Grades sistema generiše fajl sa ocenama jeste i najveća prednost,ali i mana same aplikacije,jer kako je potpuno nezavistna u odnosu na sam sistem aplikacija generiše eksport fajl sa svim ocenama u bazi a ne vodi računa o onim koje već postoje u bazi Online Grades sistema.To dovodi do nepotrebnog zatrpavanja servera nepotrebnim podacima ,koje ovaj odvaja,i odbacuje, jer ih već ima.

   Dalji razvoj ovakve aplikacije je najpoželjnije voditi u smeru pune Web aplikacije napisane na primer u PHP-u koja je u potpunosti prilagođena Online Grades sistemu škole,ali koja i koristi samu bazu podataka ovog sistema za čuvanje i direktan unos podataka u sistem.Takođe trebalo bi zadržati izvesnu dozu nezavisnosti,tj. postojanja mogućnosti da se generiše eksport fajl za kasnije,poželjno,automatizovani proces aploada.


   Literatura

    

   Tokom izrade ovog maturskog rada korišćena je sledeća literatura i izvori:

   1. 1. Online Grades Internet Grade Posting System – dokumentacija vezana za način rada ovog sistema za prikazivanje ocena,kao i za format xml fajla za unos ocena i način na koji je organizovano arhiviranje podataka u bazi:  http://onlinegrades.sf.net/

   http://onlinegrades.sourceforge.net

   1. 2. Easy Grade Pro (EGP) – klasičan elektronski dnevnik potpuno prilagođen pomenuom sistemu.Korišćena je pomoć korisniku ovog programa radi lakšeg organizovanja baze podataka učenika. 
   2. 3. Mala škola programiranja – publikacija sa osnovama programiranja u C# i Microsoft Visual Studio 2008 kao i sa  osnovama upotrebe ADO.NET-a i SQL –a za potrebe aplikacije. http://www.microsoft.com/scg/obrazovanje/pil/programiranje/default.mspx 
   3. 4. Matična internet stranica Microsoft Visual Studio alata –puno korisnih primera i dokumentacije u vezi sa programiranjem u C# i Microsoft Visual Studio 2008 kao i o mogućnostima .NET Framework-a : http://www.microsoft.com/express/sql/default.aspx
   4. 5. Relacioni model baza podataka http://en.wikipedia.org/wiki/Relational_model
   5. 6. XML- format dokumenata,server parseri itd... http://www.w3.org/XML/