Ekektrotehnika\Tehničar mehatronike

 

Naziv predmeta

ROBOTIKA

Godišnji fond:

62 časa

Razred:

Četvrti

Ciljevi predmeta

  1. Sticanje osnovnih znanja iz oblasti robotike
  2. Razumevanje mesta robotike u mehatronici

 

 

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA 

Funkcionalna   struktu ra  robota  

Sticanje osnovnih znanja o strukturi robota

utvrdi broj stepeni slobode robota

razlikuje podsisteme robota

objasni funkciju izvršnih organa raznih tipova robota

Kinematski podsistem, stepeni slobode, radni prostor, pozicija i orijentacija. Pogonski, upravljački, merni i senzorski podsistemi, uloge i vrsta. Izvršni organi, hvataljke i alati.

K i ne matika  i   dinamika  robota  

Primenjivanje znanja iz Tehničke mehanika sa mehanizmima u oblasti robotike

utvrdi koordinatni sistem robota

objasni moguće trensformacije koordinatnog sistema robota

definiše direktan kinematički problem

Koordinatni sistem i transformacije. Kinematske konfiguracije robota, pozicija i orijentacija. Direktan kinematički problem. Kinematički modeli.  

Pogonski   sistemi i merni  sistemi  kod   robota 

Primena znanja iz Pogonskih sistema i Mernih pretvarača u oblasti robotike

razlikuje pogone kod robota i njihovu namenu

Vrste pogona, prenosnika i mernih sistema, tipični primeri ugradnje. Struktura jedne ose robota.  

Upravljanje   robotima 

Sticanje osnovnih znanja o upravljanju robotima

Primena znanja iz Sistema upravljanje

objasni funkciju upravljačkog sistema robota

objasni različite vrste upravljanja robotima

uporedi različite vrste upravljanja robotima

Struktura upravljačkog sistema robota. Osnovni elementi savremenih upravljačkih sistema. Sekvencijalno upravljanje robotima. Servoupravljanje robotima, tačka po tačka i konturama. Adaptivno upravljanje robotima.

Senzorski sistemi kod   robota 

Sticanje znanja o senzorskim sistemima robota

Primena znanja iz Mernih pretvarača

objasni funkciju senzorskog sistema robota

navede tipove senzora kod robota i razlikuje njihove namene

Uloga i značaj senzorskog sistema. Taktilni senzori, senzori sile i momenata. Bezkontaktni senzori i senzori za merenje udaljenosti - optički, ultrazvučni i laserski.

Robotika i veštačka  itiligencija 

 

 

Sticanje osnovnih znanja o veštačkoj inteligenciji i njenoj vezi sa robotikom

objasni pojam veštačke inteligencije

objasni primenu robotike u veštačkoj inteligenciji

Ciljevi istraživanja u oblasti veštačke inteligencije. Metode i tehnike u veštačkoj  inteligenciji Planiranje zadatka modeliranja, problem planiranja putanje, planiranje hvatanja - uzimanja, planiranje finog kretanja.

Izvršni uređaj (end efektor)  industrijskog  robota  

§  Sticanje osnovnih znanja o izvršnim uređajima industrijskih robota

§  objasni funkciju izvršnog uređaja industrijskog robota

Tipovi, hvatači, alati. Mehanički hvatači - kinematika, pogon, upravljanje, senzor. Analiza objekta. Pasivna i aktivna prilagodljivost, pneumatski i magnetni hvatači.

Automatska izmenljivost izvršnog člana. Elementi za izbor.

Primena  robota  

 

§  Razvijanje svesti o mestu robota u mehatronskim sistemima

§  razlikuje osnovne primene robota u mehatronskim sistemima

Manipulacija materijalom i opsluživanje mašina.

Automatizacija procesa montaže primenom robota.

Roboti u fleksibilnim tehnološkim ćelijama. Strukture ćelija sa robotima.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA 

Funkcionalna   struktu ra  robota  

Sticanje osnovnih znanja o strukturi robota

utvrdi broj stepeni slobode robota

razlikuje podsisteme robota

objasni funkciju izvršnih organa raznih tipova robota

Kinematski podsistem, stepeni slobode, radni prostor, pozicija i orijentacija. Pogonski, upravljački, merni i senzorski podsistemi, uloge i vrsta. Izvršni organi, hvataljke i alati.

K i ne matika  i   dinamika  robota  

Primenjivanje znanja iz Tehničke mehanika sa mehanizmima u oblasti robotike

utvrdi koordinatni sistem robota

objasni moguće trensformacije koordinatnog sistema robota

definiše direktan kinematički problem

Koordinatni sistem i transformacije. Kinematske konfiguracije robota, pozicija i orijentacija. Direktan kinematički problem. Kinematički modeli.  

Pogonski   sistemi i merni  sistemi  kod   robota 

Primena znanja iz Pogonskih sistema i Mernih pretvarača u oblasti robotike

razlikuje pogone kod robota i njihovu namenu

Vrste pogona, prenosnika i mernih sistema, tipični primeri ugradnje. Struktura jedne ose robota.  

Upravljanje   robotima 

Sticanje osnovnih znanja o upravljanju robotima

Primena znanja iz Sistema upravljanje

objasni funkciju upravljačkog sistema robota

objasni različite vrste upravljanja robotima

uporedi različite vrste upravljanja robotima

Struktura upravljačkog sistema robota. Osnovni elementi savremenih upravljačkih sistema. Sekvencijalno upravljanje robotima. Servoupravljanje robotima, tačka po tačka i konturama. Adaptivno upravljanje robotima.

Senzorski sistemi kod   robota 

Sticanje znanja o senzorskim sistemima robota

Primena znanja iz Mernih pretvarača

objasni funkciju senzorskog sistema robota

navede tipove senzora kod robota i razlikuje njihove namene

Uloga i značaj senzorskog sistema. Taktilni senzori, senzori sile i momenata. Bezkontaktni senzori i senzori za merenje udaljenosti - optički, ultrazvučni i laserski.

Robotika i veštačka  itiligencija 

 

 

Sticanje osnovnih znanja o veštačkoj inteligenciji i njenoj vezi sa robotikom

objasni pojam veštačke inteligencije

objasni primenu robotike u veštačkoj inteligenciji

Ciljevi istraživanja u oblasti veštačke inteligencije. Metode i tehnike u veštačkoj  inteligenciji Planiranje zadatka modeliranja, problem planiranja putanje, planiranje hvatanja - uzimanja, planiranje finog kretanja.

Izvršni uređaj (end efektor)  industrijskog  robota  

§  Sticanje osnovnih znanja o izvršnim uređajima industrijskih robota

§  objasni funkciju izvršnog uređaja industrijskog robota

Tipovi, hvatači, alati. Mehanički hvatači - kinematika, pogon, upravljanje, senzor. Analiza objekta. Pasivna i aktivna prilagodljivost, pneumatski i magnetni hvatači.

Automatska izmenljivost izvršnog člana. Elementi za izbor.

Primena  robota  

 

§  Razvijanje svesti o mestu robota u mehatronskim sistemima

§  razlikuje osnovne primene robota u mehatronskim sistemima

Manipulacija materijalom i opsluživanje mašina.

Automatizacija procesa montaže primenom robota.

Roboti u fleksibilnim tehnološkim ćelijama. Strukture ćelija sa robotima.

Godišnji fond:

62 časa

Razred:

četvrti

Ciljevi predmeta

  1. Sticanje znanja i veština korisnih za transfer u stručno - teoretskim predmetima i razvijanje sposobnosti za pravilno korišćenje stručne literature
  2. Formiranje svesti o univerzalnosti i primeni matematičkog načina mišljenja

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA 

Binomni obrazac

-  Sticanje osnovnih znanja o binomnom obrascu

-  navede osobine binomnih koeficijenata

-  primeni osobine binomnih koeficijenata u rešavanju zadataka

-  primeni binomnu formulu

-  Binomni koeficijenti

-  Binomni obrazac

Izvod funkcije

-  Sticanje znanja o izvodu funkcije

-  navede tablicu izvoda elementarnih funcija

-  izračuna izvod zbira, razlike, proizvoda i količnika funkcija;

-  izračuna izvod složene funkcije

-  Priraštaj funkcije

-  Problem tangente

-  Pojam i definicija izvoda funkcije

-  Teoreme o izvodu funkcije i primena

-  Izvodi elementarnih funkcija

-  Izvodi složenih funkcija

Integral

-  Sticanje osnovnih znanja o integralima

-  objasni pojam i primenu integrala

-  napiše formule za tablične integrale

-  primeni metode zamene i parcijalne integracije pri izračunavanju integrala

-  reši integral racionalne funkcije

-  Pojam primitivne funkcije i neodređenog integrala

-  Osobine neodređenog integrala

-  Tablica osnovnih integrala

-  Metoda zamene

-  Metoda parcijalne integracije

-  Integral racionalne funkcije

Određeni integral

-  Sticanje osnovnih znanja o određenom integralu

-  navede osobine određenog integrala

-  primeni određeni integral za izračunavanje površine ravnih figura, površine i zapremine obrtnih tela i dužinu luka

-  Definicija i egzistencija određenog integrala

-  Osobine određenog integrala

-  Njutn-Lajbnicova formula

-  Neke primene određenog integrala- kvadratura, kubatura, rektifikacija

Diferencijalne jednačine

-  Sticanje osnovnih znanja o diferencijalnim jednačinama

-  prepozna tip diferencijalne jednačine

-  reši diferencijalnu jednačinu

-  Pojam diferencijalne jednačine

-  Diferencijalna jednačina koja razdvaja promenljive

-  Homogena diferencijalna jednačina

-  Linearna diferencijalna jednačina

-  Bernulijeva diferencijalna jednačina

-  Diferencijalna jednačina drugog reda

Naziv predmeta

OBJEKTNO PROGRAMIRANJE

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

Treći

Ciljevi predmeta

  1. Osposobljavanje učenika za objektno orijentisano rešavanje problema
  2. Osposobljavanje učenika za pisanje jednostavnih programa u programskom jeziku Visual C++

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA 

Višedimenzionalni nizovi

-  Osposobljavanje učenika za rad sa nizovima i matricama

definiše razliku između jednodimenzionalnih i višedimenzionalnih nizova

objasni primenu višedimenzionalnih nizova

 

-  Definisanje sa višedimenzionalni nizovima

-  Inicijalizacija i pristupanje višedimenzionalnim nizovima

-  Prolasci kroz matricu

Stringovi

-  Osposobljavanje učenika za primenu stringova

objasni šta su stringovi i čemu služe

pristupa elementima strungova na različite načine

objasni svrhu modularnog programiranja

-  Definicija i inicijalizacija stringa

-  Pristupanje elementima stringova pomoću indeksa i pokazivača

-  Osnovne funcije za rad sa stringovima

-  Modularno programiranje

Strukture

-  Osposobljavanje učenika za primenu struktura

-  Osposobljavanje učenika za rad sa datotekama

objasni namenu struktura

pri programiranju upotrebljava razne vrste datoteka

izvrši potrebna pozicioniranja u datotekama

-  Definisanje struktura

-  Nabrajanja, unije i polja bitova

-  Otvaranje i zatvaranje datoteka

-  Rad sa tekstualnim i binarnim datotekama

-  Pozicioniranje unutar datoteka

Uvod u objektno-orijentisano programiranje

-  Osposobljavanje učenika za pisanje, tesatiranje i izvršavanje jednostavnijih programa u programskom jeziku Visual C++

nabroji najčešće kontrole

navede i definiše funkcije u C++

objasni šta su klase i čemu služe

reši karakteristične, jednostavnije probleme i napiše i testira program u programskom jeziku C++

-  Principi objektno-orijentisanih programa

-  Grafičko okruženje

-  Najčešće korišćene kontrole

-  Instrukcije C++

-  Korišćenje klasa

-  Primeri

Naziv predmeta

GEOMETRIJA

Godišnji fond:

70 časova

Razred:

Treći

Ciljevi predmeta

  1. Sticanje znanja i veština korisnih za transfer u stručno - teoretskim predmetima i razvijanje sposobnosti za pravilno korišćenje stručne literature
  2. Formiranje svesti o univerzalnosti i primeni matematičkog načina mišljenja

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA 

Osnovni i izvedeni geometrijski pojmovi

-    Sistematizacija i upotpunjavanje znanja o osnovnim i izvedenim geometrijskim pojmovima i njihovim uzajamnim odnosima

-    razlikuje međusobne položaje tačaka, pravih i ravni 

-    definiše duž, polupravu, ugao, trougao, poluravan, diedar, rogalj 

-    razlikuje uglove sa paralelnim i normalnim kracima

-    primenjuje teoreme o unutrašnjim i spoljašnjim uglovima trougla za rešavanje jednostavnih problema

-    navede i primeni osnovne stavove o podudarnosti trouglova  

-    definiše krug, kružnu liniju i elemente kruga (centar, poluprečnik, tetiva, luk)

-    konstruiše tangentu i sečicu kružnice

-    konstruiše simetralu duži (ugla)

-    konstruiše opisanu i upisanu kružnicu datog trougla

-    konstruiše visine trougla i ortocentar

-    definiše srednju liniju, težišnu duž trougla i težište

-    primeni osnovne relacije u jednakokrakom i jednakostraničnom trouglu

-    razlikuje vrste četvorouglova

-    dokaže i primeni osnovne stavove o trapezu i paralelogramu

-    konstruiše trougao i četvorougao 

-    primeni formule za izračunavanje broja  dijagonala, zbir unutrašnjih uglova, zbir spoljašnjih uglova konveksnog mnogougla 

-    primeni vezu između periferijskog i centralnog ugla kružnice nad istim lukom

-    definiše osobine pravilnih mnogouglova

-    primeni translaciju, rotaciju, osnu i centralnu simatriju

-    Osnovni i izvedeni pojmovi: aksioma, teorema, dokaz

-    Tačka, prava, ravan;  međusobni  položaj, odnosi pripadanja  kolinearnost, komplanarnost tačaka;  paralelnost (pravih, ravni, prave i ravni), mimoilaznost pravih,...

-    Duž, ugao, diedar, rogalj

-    Normalnost pravih  i  ravni

-    Ugao  između  prave  i  ravni, ugao između  dve  ravni

-    Podudarnost  figura, podydarnost  trouglova, primena

-    Četvorougao, mnogougao, krug

-    Translacija, rotacija, simetrija (osna, centralna, ravanska)

Sličnosti mnogouglova

-    Sistematizacija i upotpunjavanje znanja o sličnosti  mnogouglova  i primena

 

 

 

-    primeni Talesovu teoremu

-    definiše slične figure, koeficijent sličnosti i stavove o sličnosti trouglova

-    primeni stavove o sličnosti trouglova u dokazima sličnosti figura

-    definiše i primeni Pitagorinu teoremu

-    Razmera  i  proporcionalnost  duži

-    Talesova  teorema

-    Sličnost figura

-    Sličnost  trouglova

-    Primena sličnosti na pravougli  trougao (Euklidovi stavovi, Pitagorina  teorema) i primena

 

Obim i površina kruga

-    Sistematizacija i upotpunjavanje znanja o obimu i površini kruga i njegovih delova

-    definiše delove kruga i kružne linije

-    navede i primeni obrasce za obim  i površinu kruga i njegovih delova

-    Kružni luk, isečak, odsečak, prsten

-    Obim i površina kruga

-    Dužina kružnog luka

-    Površina kružnog isečka

-    Površina kružnog odsečka

-    Površina kružnog prstena

Obim i površina mogouglova

-    Sistematizacija i upotpunjavanje znanja o obimu i površini mnogouglova

 

 

-    navede i primeni obrasce za obim i površinu trougla i četvorougla

-    izvede obrasce za površinu pravilnih mnogouglova

-    izvede obrasce za poluprečnike opisanih i upisanih kružnica

-    Obim i površina trougla (jednakokrakog, jednakostraničnog, pravouglog)

-    Heronov obrazac

-    Obim i površina paralelograma

-    Obim i površina trapeza

-    Obim i površina pravilnih mnogouglova

Naziv predmeta:

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA 2

Godišnji fond časova:

74, 70 ili 62 časa

Razred:

Drugi, treći ili četvrti

Cilj predmeta

  1. Razvoj sposobnosti za integrativni, multifunkcionalni i multimedijalni pristup programima i informatičkim tehnologijama

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA

Tabelarni proračuni

-    Unapređenje znanja učenika za korišćenje programa za tabelarne proračune

-     koristi opcije za kretanje kroz kompleksne dokumente

-    klasifikuje različite vrste podataka u ćelijama

-    prilagodi izgled ćelija u zavisnosti od vrste podataka

-    primenjuje apsolutno i relativno adresiranje ćelija

-    koristi napredne funkcije programa

-    poznaje opcije za kontrolu unosa i prikaza podataka

-    pripremi i prilagodi grafički prikaz podataka iz tabele

-    pravi izvedene tabele i grafikone na osnovu postojećih tabela

-    predvidi potrebu za zaštitom sadržaja

-    pripremi dokument za štampanje

-     Navigacija kroz dokument (freze and split panes)

-    formatiranje ćelija(format cell i uslovno formatiranje)

-    Apsolutno i relativo adresiranje ćelija

-    Napredne funkcije (IF, sumif, countif, lookup...)

-    Provera unosa,Filtriranje i sortiranje podataka

-    Kreiranje i podešavanje grafikona

-    Pivot tabele i grafikoni

-    Zaštita sadržaja (LOCK AND UNLOCK CELL)

-    Priprema dokumenta za štampu (HEDER&FOOTER, FIT TO, REPEAT ROW OR COLUM...)

Prezentacija

-     Unapređenje znanja učenika u korišćenju programa za izradu prezentacija

-     koristi različite tipove multimedijalnih sadržaja u prezentaciji

-    koristi efekte tranzicije slajdova

-    koristi efekte animacije nad elementima slajda

-    upravlja načinom prikaza prezentacije

-    pripremi dokument za prezentovanje

-     Ubacivanje multimedijalnih sadržaja u prezentaciju (crteži, slike, zvukovi, muzika, video klipovi...)

-    Dodavanje dinamičkih efekata na slasjdove (slide transition)

-    Dodavanje dinamičkih efekata na objekte(custom animation)

-    Kontrola toka prikazivanja prezentacije(timing, naracija)

-    Priprema dokumenta za prikazivanje (print what, pakage for cd)

Obrada slika na računaru

-    Upoznavanje učenika sa principima obrade slika na računaru

-    razume razlike između različitih formata za zapis slika

-    koristi rasne alatke za opsecanje i isecanje delova slike

-    manipuliše sa isečenim delovima slike

-    podesi dimenzije slike

-    prilagodi kontarast i osvetljenje različitih delova slike

-    koristi efekte(filtere) na slici

-    odabere odgovarajući format za snimanje slike.

-    Tipovi formata za snimanje slika na računaru

-    obsecanje(crop) i isecanje elemenata slika (laso,magic wand, selections...)

-    kombinovanje pozadina i isečenih delova (foto-montaža)

-    Podešavanje dimenzija slike

-    Podešavanje kontrasta i osvetljenja

-    Primena efekata(filtera) na slike

-    Snimanje slika u odgovarajući format

Internet prezentacije

-    Upoznavanje učenika sa programima za izradu internet prezentacija

-    opiše vrste internet prezentacija

-    prepozna razliku između statičkih i dinamičkih prezentacija

-    nađe najbolje rešenje za strukturu internet prezentacije u zavisnosti od potrebe.

-    koristi različite vrste sadržaja u kreiranju internet prezentacija

-    koristi tabele u izradi internet prezentacija

-    uspostavlja veze između internih i eksternih starnica internet prezentacija

-    pregleda prezentaciju u internet čitaču

-    upešno postavi prezentaciju na server

-    ažurira sadržaj prezentacije

-    Pojam i vrste internet prezentacija (koncept server-klijent, statični i dinamički programski jezici koji se koriste na internetu)

-    Planiranje strukture prezentacija

-    Vrste sadržaja koji mogu biti prikazanai na internetu

-    Kreiranje prezentacije

-    Rad sa tabelama

-    Unošenje teksta i grafike u prezentaciju

-    Umetanje i podešavanje hiperveza

-    Pregled prezentacije u internet čitaču

-    Postavljanje prezentacije na internet

-    Ažuriranje prezentacije

Baze podataka

-    Upoznavanje učenika sa bazama podataka

-    opiše funkcije baze podataka

-    navede primer korišćenja baze podataka

-    kreira tabelu u bazi

-    unosi podatke u bazu putem gotovih formi ili direktno u tabelu

-    kreira formu za unos

-    napravi upit

-    napravi izveštaj

-    Koncept tipovi i primena baza podataka

-    Projektovanje baze podataka

-    Kreiranje tabela, formi, upita i izveštaja