Predmet:

Srpski jezik i književnost

Cilj predmeta:

Obrazovanje i vaspitanje učenika kao slobodne, kreativne i kulturne ličnosti, kritičkog uma i

oplemenjenog jezika i ukusa.        

Polazna osnova: Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, broj 4/91

Preroučena literatura: LJ. Nikolić, B. Milić – Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za treći razred srednjih škola

LJ. Popović, Ž. Stanojčić – Gramatika srpskog jezika

 

Razred:  III             Nedeljni fond:   3 časa                          Godišnji fond: 111 časova

 

Nastavna tema / Fond časova po temama

Sadržaji po temama

Književnost moderne

(36)

- Moderna – pojam, pojava,

stilske osobenosti epohe,

značaj, predstavnici;

Evropska moderna

- Albatros – Bodler

- Velren, Malarme, Rembo

- Ujka Vanja – Čehov

Srpska moderna

- Antologija – Popović

- Veče na školju – Šantić

- Pretprezničko veče

- Jablanovi – Dučić

- Zalazak sunca – Dučić

- Dolap – Rakić

- Iskrena pesma – Rakić

- Možda spava – Dis

- Tamnica – Dis

- Svetkovina – Pandurović

- Nečista krv – Stanković

- Koštana – Stanković

- Mračajski proto – Kočić

Međuratna književnost

(33)

- pojava i odlike stilskih

pravaca prvih decenija HH

veka – futurizam, dadaizam,

ekspresionizam, nadrealizam

u evropskim i srpskoj

književnosti;

- Oblak u pantalonama

- Romansa mesečarka – Lorka

- Gradinar – Tagore

- Čovek peva posle rata

- Plava grobnica – Bojić

- Sumatra – Crnjanski

- Ex ponto – Ivo Andrić

- Seobe – Crnjanski

- Tuga u kamenu Nastasijević

- Svakidašnja jadikovka

- Hana – Davičo

- Ljudi govore – Petrović

- Gospa Nola – Isidora

- Salašar – Veljko Petrović

Kultura izražavanja

(20)

- govorne vežbe

- pismeni zadaci

- domaći zadaci

Jezik

(14)

- Leksikologija – sastav

leksike srpskog jezika

- Stilska vrednost leksema

- Reči iz stranih jezika

- Frazeološke jedinice

- Termini

- Sintagme i rečenice kao

sintaksičke jedinice

Lektira

(8)

- Na Drini ćuprija – Andrić

- Blok, Rilke, Apoliner

- Starac i more – Hemingvej

- Tihi Don – Šolohov

- Poezuja Rastka Petrovića

ili rana poezija Desanke

Maksimović

 

Vrste aktivnosti (dominantne aktivnosti za predmet) 

Nastavnik

Učenik

 

 

- motiviše učenike za čitanje

- priprema i blagovremeno učenicima

daje istraživačke zadatke kao pomoć

prilikom čitanja i razumevanja dela

- priprema nastavne materijale

- planira aktivnosti na času i tok časa

- objašnjava, tumači, analizira nove

sadržaje i pojmove

- podstiče aktivno učešće učenika u

radu na času

- podstiče kreativnost učenika

- podstiče aktivno učenje

- redovno vrednuje rad i postignuća

svakog učenika

- podstiče odgovornost kod učenika

- upućuje učenike na dodatne izvore

znanja i mogućnosti saznavanja

 

 

- redovno čita zadatu lektiru

- priprema radni materijal za časove

obrade književnih dela

- aktivno učestvuje u diskusijama na času

- radi domaće zadatke

- aktivno uči

- pita o svemu što nije razumeo ili ga

dodatno interesuje

- redovno beleži u svesku sve najvažnije

činjenice i zaključke sa časa

- pravi svoj rečnik novih naučenih reči

- radi pismene zadatke, testove znanja,

pravopisne diktate, recituje stihove


Praćenje napredovanja učenika (načini)

 

 

 

  • testovi znanja sa zadacima različite zahtevnosti
  • usmeno ispitivanje
  • samostalna izlaganja učenika
  • igranje uloga
  • debate
  • domaći istraživački zadaci
  • pismeni zadaci
  • pravopisni diktati
  • lista provere veština tokom procesa i na osnovu produkta – direktno praćenje formiranja stavova i njihovog saopštavanja i usmeno i pismeno