Naziv predmeta

MATEMATIKA

Godišnji fond:

105 časova

Razred:

Treći

 

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

Obim, površina i zapremina mnogouglova i poliedara

 • Obnavljanje i upotpunjavanje znanja o obimu i površini mnogouglova, površini i zapremini poliedara i primena

 

 • razume šta je obim, odnosno površina mnogougla, šta je merna jedinica i merni broj;
 • primeni formule za izračunavanje obima i površine:  pravougaonika, kvadrata, paralelograma, trougla, četvorougla sa normalnim dijagonalama, jednakostraničnog trougla, trapeza, pravilnog šestougla;
 • razlikuje moguće međusobne položaje tačaka, pravih i ravni u prostoru;
 • objasni normalnost prave i ravni,  normalnu projekcija tačke, odredi ugao između prave i ravni;
 • objasni šta je poluravan, diedar, ugao diedra
 • crta pomoćne slike osnovnih oblika  prizme i piramide:  kvadar, kocka, pravilna trostrana, četvorostrana i šestostrana prizma, piramida i zarubljena piramida,  i razlikuje njihove elemente;
 • razlikuje pet pravilnih poliedara
 • crta mrežu i izračuna površinu i zapreminu prizme, piramide, zarubljene piramide;
 • izračuna zapreminu prizme, piramide, zarubljene piramide;
 • izračuna površinu i zapreminu složenih tela, čiji su delovi ili “šupljine” u obliku poliedara;
 • odredi površinu dijagonalnih i osnih ravnih preseka poliedara; 
 • primeni stečeno znanje na rešavanje praktičnih problema iz svakodnevne prakse.

Obim, površina i zapremina kruga i oblih tela

 • Upotpunjavanje znanja o obimu i površini kruga i delova kruga , površini i zapremini oblih tela i primena 
 • napiše i primeni formule za izračunavanje obima i površine kruga i delova kruga, navede približnu vrednost broja π na dve decimale, kao i vrednost u vidu razlomka;
 • razume da valjak, kupa, zarubljena kupa nastaju rotacijom, redom : pravougaonika oko jedne strane, pravouglog trougla oko katete, polukruga oko prečnika i da to prikaže;
 • crta mrežu i izračunava površinu valjka, kupe, zarubljene kupe;
 • izračuna  površinu sfere;
 • izračuna površinu osnih preseka obrtnih tela;
 • izračuna zapremine valjka, kupe i lopte;
 • odredi kakav je odnos površina (zapremina) dva  slična obla tela sa poznatim koeficijentom sličnosti i to primeni;
 • izračuna površinu i zapreminu složenih figura;
 • primeni stečeno znanje u rešavanju praktičnih problema.
 

Vektori

 • Sistematizacija stečenog znanja o vektorima i primena
 • definiše vektorski proizvod, navede formulu za vektorski proizvod u funkciji koordinata i to primeni na izračunavanje površine paralelograma i ispitivanje kolinearnosti;
 • definiše mešoviti proizvod, navede formulu za mešoviti proizvod u funkciji koordinata i   je primenjivati na izračunavanje zapremine prizme i ispitivanje komplanarnosti.
 

Analitička geometrija prave i kruga

 • Upoznavanje sa elementima analitičke geometrije  prave i kruga

 

 • primenom formula analitičke geometrije odredi rastojanje između dve tačke,  težište trougla, potvršine prougla i četvorougla;
 • navede oblike jednačine prave;
 • primeni uslove paralelnosti i normalnosti dve prave:
 • izračuna ugao između dve prave:
 • navede uslov dodira prave i kružnice i primeni ga:
 • navede uslov dodira prave i elipse i primeni ga:
 • odredi tangentu elipse:
 • navede i primeni uslov dodira prave i hiperbole:
 • odredi tangentu hiperbole:
 • navede i primeni uslov dodira prave i parabole:
 • odredi presek dve krive II reda.

Nizovi

 • Sticanje osnovnih znanja o nizovima i primena

 

 • odredi prvih nekoliko članova niza zadatog formulom, tabelom ili nekim drugim opisom;
 • navede svojstva  monotonosti i  ograničenosti niza i primere nizova kod kojih  ona (ne)važe;
 • navede definiciju i osobine aritmetičkog i geometrijskog niza i primeni ih u određivanju niza i izračunavanju sume;
 • primeni znanja o nizovima u rešavanju različitih problema (npr. pri određivanju složenog interesa).