Naziv predmeta

FIZIKA

Godišnji fond:

74 časa

Razred:

Prvi

 

TEMA

CILJEVI 

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da : 

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA 

Uvod u Fiziku

 • Razumevanje pojava, promena, procesa i odnosa u okviru fizike kao nauke

 

 • objasni značaj fizike kao fundamentalne nauke i njen uticaj na razvoj tehničkih nauka i disciplina;
 • koristi jedinice osnovnih i izvedenih veličina u skladu sa Međunarodnim sistemom jedinica;
 • navede razliku između fizičkih skalarnih i vektorskih veličina, kao i primere za te veličine;
 • navede Njutnove zakone;
 • razlikuje kinetičku i potencijalnu energiju.
 • Fizika – oblast i priroda naučne discipline
 • Razvoj fizike kao nauke i njen uticaj na formiranje i razvoj tehničkih nauka
 • Fizički ogledi i zakoni. Fizičke veličine i formule
 • Sistematizacija fizičkih veličina (Međunarodni sistem jednica)
 • Skalarne i vektorske fizičke veličine
 • Osnovne operacije sa vektorima:

Sabiranje i oduzimanje vektora na primeru

fizičkih veličina (brzina, ubrzanje, sila,

vektor položaja),

Skalarni  i  vektorski  proizvod  vektora

 • Njutnovi zakoni
 • Energija (kinetička i potencijalna)

Oscilacije

 

 • Usvajanje osnovnih znanja iz oscilacija
 • objasni pojam oscilacija, njihov nastanak  i karakteristične veličine oscilatornog    kretanja (period, učestanost, amplituda);
 • razlikuje slobodne, prinudne i prigušene oscilacije;
 • objasni nastanak elektromagnetnih oscilacija i uoči njihovu primenu;
 • obrazloži pojam rezonancije i uoči njenu primenu u svakodnevnom životu;
 • Oscilacije  u  mehanici,  harmonijske  oscilacije
 • Slobodne,  prinudne,  prigušene  oscilacije
 • Elektromagnetne  oscilacije
 • Rezonancija

Talasi

 

 • Usvajanje osnovnih znanja o talasima
 • objasni pojam talasa i njihov nastanak;
 • objasni nastanak elektromagnetnih talasa i ralikuje različite vrste elektromagnetnih talasa;
 • diskutuje o primeni elektromagnetnih talasa u svakodevnom životu;
 • objasni princip superpozicije talasa;
 • razlikuje pokretne od stojećih talasa;
 • navede izvore zvuka i razliku između zvuka, tona i šuma;
 • objasni osnovne karakteristike zvuka;
 • objasni pojavu Doplerovog efekta u akustici;
 • obrazloži pojave interferencije, difrakcije i  polarizacije mehaničkih talasa;
 • Mehanički  talasi,  karakteristike,  vrste,  nastanak
 • Elektromagnetni  talasi,  karakteristike,  vrste,  nastanak
 • Princip  superpozicije  talasa,  pokretni  i  stojeći  talasi
 • Akustika,  izvori  zvuka
 • Karakteristike  zvuka
 • Doplerov  efekat  u  akustici
 • Interferencija  talasa
 • Difrakcija  talasa
 • Polarizacija  talasa

Optika

 

 • Usvajanje osnovnih znanja o zakonitostima optike
 • razlikuje prelamanje od odbijanja svetlosti i objasni osnovne zakonitosti prelamanja i odbijanja svetlosti;
 • razlikuje ogledalo i sočivo i objasni osnovne zakonitosti prelamanja kroz ove optičke objekte;
 • objasni pojave interferencije, polarizacije i disperzije svetlosti
 • Izvori svetlosti
 • Prelamanje  svetlosti
 • Odbijanje  svetlosti
 • Ogledala
 • Sočiva
 • Interferencija  svetlosti
 • Difrakcija  svetlosti
 • Polarizacija  svetlosti
 • Disperzija  svetlosti
 • Doplerov  efekat  u  optici
 • Optička vlakna