Naziv predmeta

TEHNIČKA MEHANIKA SA MEHANIZMIMA

Godišnji fond:

111 časova

Razred:

Drugi

Ciljevi predmeta

  1. razumevanje kretanja tela
  2. razumevanje uticaja sila na kretanje tela
  3. poznavanje osnovnih principa kinematike i dinamike mehanizama

 

TEMA

CILJEVI

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da :

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA

KINEMATIKA

·    Razumevanje kretanja materijalne tačke i krutog tela

·    Osposobljavanje učenika da razlikuje osnovne tipove mehanizama

·    Poznavanje primene karakterističčnih tipova mehanizama

·  razlikuje vrste kretanja materijalne tačke

·  odredi putanju, brzinu i ubrzanje za karakteristične vrste kretanja materijane tačke

·  razlikuje vrste kretanja krutog tela i njihove karakteristike

·  ucrta i brzine i ubrzanja prema zadatim podacima i izračuna nepoznte  veličine

·  razlikuje apsolutno i relativno kretanje

·  objasni pojam stepena slobode

·  navede osnovnu podelu mehanizama prema tipu konstrukcije i prema funkciji

·  razlikuje karakteristične tipove mehanizama, njihove sastavne delove i primenu

·  predvidi pomeranje dela mehanizma na osnovu kretanja ostalih njegovih elemenata

· Kinematika tačke

-Pravolinijsko kretanje (ravnomerno i promenljivo)

-Krivolinijsko kretanje (ravnomerno i promenljivo)

-Kružno kretanje

-Harmonijsko oscilatorno kretanje

· Kinematika krutog tela

-Translatorno kretanje

-Obrtanje tela oko nepomične ose

-Ravno kretanje

-Složeno kretanje

· Kinematika mehanizama

-Članovi, kinematički parovi, kinematičke veze, stepeni slobode kretanja

-Konstrukciono-funkcionalna klasifikacija mehanizama
-Relativno i apsolutno kretanje i analiza pomeranja ključnih članova:

-polužnih

-kulisnih

-bregastih

-zupčastih

-frikcionih

DINAMIKA

·   Razumevanje osnovnih zakona dinamike materijalne tačke  i krutog tela

·  Razlikovanje karakterističčnih reduktora sa aspekta dinamike

·       navede osnovne zakone dinamike materijalne tačke

·       proračuna karakteristične veličine pri pravolinijskom kretanju materijalne tačke pod dejstvom  konstantne sile

·       objasni zakone promene količine kretanja i promene kinetičke energije

·        proračuna karakteristične veličine pri kretanju krutog tela:

- translatornom

- ravnom

- obrtnom

·       uoči sile koje se javljaju u karakterističnim mehanizmima

·       razlikuje prema konstrukciji i nameni tipove reduktora i njihove komponente

· Dinamika materijalne tačke

-Osnovni zakoni dinamike

-Pravolinijsko kretanje pod dejstvom konstantne sile

-Rad, snaga i koeficijent korisnog dejstva

·       Dinamika sistema materijalnih tačaka

-Spoljašnje i unutrašnje sile u sistemu materijalnih tačaka

-Masa i središte sistema

-Zakon opromeni količine kretanja sistema

-Kinetička energija i zakon o promeni kinetičke energije sistema

·       Dinamika krutog tela

-Osnovna jednačina dinamike translatornog kretanja krutog tela

-Osnovna jednačina dinamike kretanja krutog tela oko nepomične ose

-Rad i snaga pri obrtnom kretanju

-Osnovne jednačine dinamike ravnog  kretanja krutog tela 

· Dinamika mehanizama  

-Klasifikacija i analiza sila u mehanizmima

Reduktori za velike prenosne odnose:

-harmonijski

-cikloidni

-planetarni

Reduktori za promenljive prenosne odnose – varijatori

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

TEMA

CILJEVI

ISHODI

Po završetku teme učenik će biti u stanju da :

PREPORUČENI SADRŽAJI  PO TEMAMA

KINEMATIKA

·    Razumevanje kretanja materijalne tačke i krutog tela

·    Osposobljavanje učenika da razlikuje osnovne tipove mehanizama

·    Poznavanje primene karakterističčnih tipova mehanizama

·  razlikuje vrste kretanja materijalne tačke

·  odredi putanju, brzinu i ubrzanje za karakteristične vrste kretanja materijane tačke

·  razlikuje vrste kretanja krutog tela i njihove karakteristike

·  ucrta i brzine i ubrzanja prema zadatim podacima i izračuna nepoznte  veličine

·  razlikuje apsolutno i relativno kretanje

·  objasni pojam stepena slobode

·  navede osnovnu podelu mehanizama prema tipu konstrukcije i prema funkciji

·  razlikuje karakteristične tipove mehanizama, njihove sastavne delove i primenu

·  predvidi pomeranje dela mehanizma na osnovu kretanja ostalih njegovih elemenata

· Kinematika tačke

-Pravolinijsko kretanje (ravnomerno i promenljivo)

-Krivolinijsko kretanje (ravnomerno i promenljivo)

-Kružno kretanje

-Harmonijsko oscilatorno kretanje

· Kinematika krutog tela

-Translatorno kretanje

-Obrtanje tela oko nepomične ose

-Ravno kretanje

-Složeno kretanje

· Kinematika mehanizama

-Članovi, kinematički parovi, kinematičke veze, stepeni slobode kretanja

-Konstrukciono-funkcionalna klasifikacija mehanizama
-Relativno i apsolutno kretanje i analiza pomeranja ključnih članova:

-polužnih

-kulisnih

-bregastih

-zupčastih

-frikcionih

DINAMIKA

·   Razumevanje osnovnih zakona dinamike materijalne tačke  i krutog tela

·  Razlikovanje karakterističčnih reduktora sa aspekta dinamike

·       navede osnovne zakone dinamike materijalne tačke

·       proračuna karakteristične veličine pri pravolinijskom kretanju materijalne tačke pod dejstvom  konstantne sile

·       objasni zakone promene količine kretanja i promene kinetičke energije

·        proračuna karakteristične veličine pri kretanju krutog tela:

- translatornom

- ravnom

- obrtnom

·       uoči sile koje se javljaju u karakterističnim mehanizmima

·       razlikuje prema konstrukciji i nameni tipove reduktora i njihove komponente

· Dinamika materijalne tačke

-Osnovni zakoni dinamike

-Pravolinijsko kretanje pod dejstvom konstantne sile

-Rad, snaga i koeficijent korisnog dejstva

·       Dinamika sistema materijalnih tačaka

-Spoljašnje i unutrašnje sile u sistemu materijalnih tačaka

-Masa i središte sistema

-Zakon opromeni količine kretanja sistema

-Kinetička energija i zakon o promeni kinetičke energije sistema

·       Dinamika krutog tela

-Osnovna jednačina dinamike translatornog kretanja krutog tela

-Osnovna jednačina dinamike kretanja krutog tela oko nepomične ose

-Rad i snaga pri obrtnom kretanju

-Osnovne jednačine dinamike ravnog  kretanja krutog tela 

· Dinamika mehanizama  

-Klasifikacija i analiza sila u mehanizmima

Reduktori za velike prenosne odnose:

-harmonijski

-cikloidni

-planetarni

Reduktori za promenljive prenosne odnose – varijatori