Naziv modula: MAŠINSKI ELEMENTI M3

Trajanje modula: 148 časova

Razred: Drugi

 

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku predmeta učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI  PREDMETA

 • Osposobljavanje učenika da razlikuje mašinske materijale i termičke obrade

 

 • Osposobljavanje učenika da  razlikuje  karakteristične mašinske elemente, poznaje principe njihovog funkcionisanja i namenu

 

 • Osposobljavanje učenika da  samostalno meri i kontroliše fizičke veličine i delove u oblasti mašinstva

 

 • Razvijanje preciznosti i odgovornosti učenika

 1. razlikuje vrste i karakteristike osnovnih mašinskih materijala
 2. prepozna vrstu materijala na osnovu standardne oznake
 3. objasni promenu osnovnih osobina materijala pri termičkoj obradi
 4. razume neophodnost uvođenja tolerancija i ostvarivanja naleganja
 5. izmeri i kontroliše različitim mernim uređajima i metodama, na mašinskim elementima:

- dimenzije
- oblik
- položaj

- zazor
- hrapavost

 1. objasni načine spajanja dva mašinska dela od istih ili različitih materijala nerazdvojivim  i razvojivim vezama
 2. razlikuje namenu osovina i vratila
 3. izmeri i kontroliše različitim mernim uređajima i metodama silu i moment
 4. razlikuje vrste spojnica (nabroji vrste spojnica, objasni njihovu ulogu i opiše načine spajanja)
 5. razlikuje vrste ležišta i ležaja, njihovu namenu i princip ugradnje
 6. razlikuje vrste prenosnika snage i njihove elemente
 7. prepozna vrstu zupčastog para
 8. proveri lanac
 9. objasni remeni prenos (princip rada, elementi, spajanje i zatezanje)
 10. izmeri nivo buke i vibracije
 11. koristi kataloge standardnih mašinskih elemenata

 

 

 • Označavanje mašinskih materijala
  - čelici

  - obojeni metali
  - nemetali
 • Karakteristike mašinskih materijala definisane oznakom  
 • Termička obrada
  - čelika
  - obojenih metala
 • Standardizacija mašinskih elemenata  
 • Tolerancije  
 • Merenje dužine mehaničkim, optičkim i elektronskim uređajima
  - granična merila

  - tolerancijska merila
 • Merenje i  kontrolisanje oblika i položaja površina predmeta obrade

- merni uređaji  i metode merenja

- liste merenja i greške merenja

 • Merenje i kontrolisanje hrapavosti i ravnosti površina

- merni uređaji i metode merenja
- liste merenja i greške merenja

 • Nerazdvojivie veze - zakovani spojevi, zavareni spojevi, lemljeni spojevi,

lepljeni spojevi

 • Razdvojive veze - vrste, podela, osiguranje spojeva
 • Merenje i kontrolisanje navoja

- merni uređaji  i metode merenja
-
liste merenja  i greške merenja