Naziv modula: HIDRAULIČKI I PNEUMATSKI SISTEMI KAO OBJEKTI UPRAVLJANJA M4

Trajanje modula: 123 časa

Razred: Treći

 

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI  MODULA

 • Osposobljavanje učenika da  prati rad hidrauličnih i pneumatskih sistema
 1. objasni princip rada hidrauličkih sistema
 2. čita funkionalne šeme hidrauličnih sistema
 3. proveri ispravnost  komponenata hidrauličnih sistema
 4. izmeri i evidentira parametre hidrauličnih komponenti sistema (pritisak, temperaturu, protok, nivo...)
 5. podesi parametre hidrauličkog sistema
 6. ugradi  jednostavnije hidraulične  komponente u sistem
 7. objasni princip rada pneumatskih sistema
 8. čita funkionalne šeme pneumatskih sistema
 9. proveri ispravnost  komponenata pneumatskih sistema
 10. izmeri i evidentira parametre pneumatskih komponenti sistema (pritisak )
 11. podesi parametre  pneumatskog sistema
 12. ugradi  pneumatske  komponente u sistem

 

 • Hidraulični sistemi

-funkcija i princip rada

-funkcionalne šeme (analiza

simbola, komponenti i veza)

-primenjeni hidraulični sistemi

-ispitivanje hidrauličnih

komponenti i sistema

- merni instrumenti i uređaji

- merne metode i greške merenja

- ugradnja hidrauličnih

komponenti

 

 • Pneumatski sistemi

-funkcija i princip rada

-funkcionalne šeme (analiza

simbola, komponenti i veza)

-primenjeni pneumatski sistemi

-ispitivanje pneumatskih

komponenti i sistema

- merni instrumenti i uređaji

- merne metode i greške merenja

- ugradnja pneumatskih

komponenti

 

 • Upravljanje HiP sistemima        Projektni zadaci
 1. Snimanje karakteristika pumpi
 2. Uticaj ispravnosti instalacije na kvalitet rada sistema
 3. Curenje klipnih razvodnika
 4. Ispitivanje ispravnosti HiP sistema metodom eliminacije