Naziv modula: DIGITALNA ELEKTRONIKA M5

Trajanje modula: 84 časa

Razred: Treći

 

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da

PREPORUČENI SADRŽAJI MODULA

 • Osposobljavanje učenika da razlikuje i koristi komponente digitalnih sistema

 

 

1.  razlikuje analogne i digitalne signale

2. objasni primenu binarnog brojnog sistema

3. utvrdi funkcije logičkih kola, kombinacionih mreža, flipflopova, registara, brojača i tajmera na maketi ili simulacijom na računaru

4. zameni funkciju logičkog kola ekvivalentnom relejnom šemom

5. razlikuje vrste memorija i primenjuje ih

8. razlikuje vrste displeja i njihovu namenu

9. analizira rad digitalnih mreža sastavljenih od različitih digitalnih komponenti na maketi

10. koristi analogno-digitalne (A/D) i digitalno-analogne (D/A) pretvarače

11. vrši izbor komponenti iz kataloga

 

 • · Pojam digitalnih signala
 • · Brojni sistemi :  -binarni

-heksadecimalni

 • · Bulova algebra i logička kola (relejna logika i šematski nivo)
 • · Kombinacione mreže (koder, dekoder, multiplekser, demultiplekser, aritmetička kola)-princip rada i primena
 • · Memorije (ROM, PROM, EPROM, EEPROM i flash) – princip rada i primena
 • · Flipflopovi (RS, JK i T) – princip rada i primena
 • · Registri – princip rada i primena
 • · RAM memorije – princip rada, vrste i primena
 • · Brojači – princip rada i primena
 • · Tajmeri (takter, tajmer sa zakašnjenim uključenjem i odloženim isključenjem) – princip rada i primena
 • · Displeji (vrste)
 • · Analogno-digitalni (A/D) i digitalno-analogni (D/A) pretvarači