Naziv modula: MIKROKONTROLERI M6

Trajanje modula: 56 časova

Razred: Treći

 

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI  MODULA

 

 • Osposobljavanje učenika da  samostalno povezuje, programira, proverava,  podešava i menja funcionalne karakteristike mikrokontrolera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. objasni ulogu računara u upravljanju procesima
 2. prepoznaje osnovne hardverske komponente računara i opiše njihovu namenu
 3. instalira sistemski i aplikativni softver
 4. objasni hardversku strukturu mikroračunara, procesne ulazno-izlazne uređaje i načine prenosa informcija
 5. programira mikrokontrolere
 6. vrši testiranje ispravnosti mikrokontrolera
 7. zameni neispravne komponente mikroračunara
 8. povezuje ulazno-izlazne uređaje na mikrokontrolerski sistem
 • Upravljanje procesom pomoću računara  

- pojam procesa i upravljanja

- osnovne funkcije računara u upravljanju

- centralizovano i decentralizovano upravljanje

- hardverska organizcija računara

- sistemski i aplikativni softver

- operativni sistem za rad u realnom vremenu

 

 • Mikroprocesor i mikroračunar

-   Hardverska stuktura  mikroračunarskog sistema

- mikropocesor

- memorija

- registri

 

 • Ulazno- izlazni uređaji i njihova sprega sa računarom
 1. digitalne veličine
 2. analogne veličine
 3. impulsi i povorke impulsa
 4. telemetrijske veličine
 5. A/D i D/A konverzija
 6. sistem prekida

 

 • · Programiranje mikrokontrolera