Naziv modula: MERNI PRETVARAČI M7

Trajanje modula: 39 časova

Razred: Treći

 

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI  MODULA

  • Osposobljavanje učenika da samostalno odabere i postavi merne pretvarače i utvrdi njihovu ispravnost

 

 

1. razlikuje i postavi merne pretvarače:

2. proveri ispravnost i zameni neispravne merne pretvarače

3. podesi parametre mernih pretvarača

4. vrši izbor mernih pretvarača iz kataloga

5. pripremi izvešaj o izvršenom merenju

6. postavi interfejs prema računaru A/D, tajmer, brojač, sva merenja preko računara, primeni računar u merenju, labview

 

  • Konstrukcija, karakteristike i namena mernih pretvarača:

-          otporni

-          kapacitivni

-          induktivni

-          indukcioni

-          optoelektronski

-          piezoelektrični

-          mehanički

-          elektromagnetni

-          hidraulični

-          pneumatski.

 

  • Princip rada mernih pretvarača:

-   pomeraja

-   brzine (tahogenerator, enkoder)

-   sile i naprezanja

-   temperature

-   pritiska

-   nivoa

-   protoka

-   položaja (mehanički pretvarači,  fotoelektrični, induktivni i kapacitativni senzori) .

 

  • Provera i podešavanje parametara mernih pretvarača