Naziv modula: ELEKTRIČNI POGON I OPREMA U MEHATRONICI M 9

Trajanje modula: 158 časova

Razred: Treći

 

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI  MODULA

  • Osposobljavanje učenika da  samostalno rukuje električnom opremom u mehatronici

 

  • Osposobljavanje učenika da  samostalno povezuje  električne pogone u mehatronici i reguliše njihov rad

 

 

1. raspozna grafičke simbole i oznake

2. razlikuje instalacione provodnike i kablove:

- slabe i

- jake struje.

3. razlikuje vrste i primenu instalacionog pribora i opreme

4. objasni princip rada snažnih elektronskih                                   komponenti: dioda, tranzistora,tiristora,

dijaka i trijaka

5. ispita ispravnost i izvrši pravilnu ugradnju    snažnih elektronskih komponenti

6. snimi karakteristike snažnih elektronskih komponenti na maketi pomoću mernih instrumenata i analizira njihov rad

7. izabere elemente iz kataloga

8. objasni princip rada energetskih pretvarača: ispravljača, invertora, naizmeničnih pretvarača (frekventnih regulatora i regulatora napona)

9. snimi karakteristike energetskih pretvarača i analizira njihov rad

10. objasni konstrukciju mašina velikih snaga i objasni njihovu primenu u mehatronici

12. objasni kontrukciju i primenu mašina malih snaga

13. pušta i reguliše rad mašina malih snaga        korišćenjem energetske elektronike i mikroračunara.

  • Grafički simboli i oznake u električnim pogonima i opremi
  • Osnovni elementi električne opreme u mehatronskim sistemima i njihove karakteristike:

- energetske,

- električne i

- elektronske.

  • Karakteristične blok i funkcionalne šeme električine opreme u mehatronskim sistemima.
  • Električni istalacioni provodnici i kablovi:

- vrste,

- karakteristike,

- primena.

  • Električni istalacioni pribor i oprema:

- energetski priključci,

- merna mesta,

- instalacioni, mikro i grebenasti prekidači,

- osigurači,

- kontaktori,

- zaštitni, solid state i sigurnosni relei,

- grejači,

- FID (zaštitne) sklopke,

- svetlosna i zvučna signalizacija.