Naziv modula: MODELIRANJE SA ANALIZOM ELEMENATA I MEHANIZAMA M10

Trajanje modula: 105 časova

Razred: Treći

 

CILJEVI MODULA

ISHODI MODULA

Po završetku modula učenik će biti u stanju da:

PREPORUČENI SADRŽAJI  MODULA

 • Osposobljavanje učenika da modelira jednostavne mašinske elemente i mehanizme, simulira i analizira njihova kretanja

 

 • Osposobljavanje učenika da pomoću programskog paketa analizira opterećenja mašinskih elemenata
 1. u odgovarajućem programskom paketu modelira jednostavnije mašinske elemente
 2. pomoću programa, izvrši sklapanje komponenata u sklopove i mehanizme, koji su karakteristični za mehatronske sisteme
 3. standardnim nosačima dodeli karakteristične profile
 4. optereti nosače koncentrisanim silama, kontinualnim opterećenjem, momentima savijanja i uvijanja
 5. diskutuje dobijene deformacije i opasne preseke
 6. pomoću modula programskog paketa, dodeli odgovarajuća kretanja karakterističnim delovima mehanizama, diskutuje ih i simulira to kretanje
 • Modeliranje karakterističnih mašinskih elemenata

-osovine

-vratila

-ležišta

-ležajevi

-cilindrični zupčanici

 

 • · Izrada sklopova

-dodela ograničenja -poklapanja, saosnost, paralelnost, upravnost

-pogledi

-preseci

 • · Analiza opterećenja pomoću programskog paketa

- karakteristični profili (kružni, pravougaoni, kvadratni, I profili, šuplji profili itd.)

- razne vrste opterećenja na gredama i konzolama

- ugibi, nagibi i opasni preseci

 

 • · Analiza kretanja karakterističkih mehanizama pomoću programskog paketa

 

-stepeni slobode

-dodela translatornog i rotacionog kretanja elementima mehanizma

- vizuelizacija

-simulacija kretanja jednostavnih mehanizama u realnom vremenu