Назив модула: ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ КОНТРОЛЕРИ M 11 

Трајање модула: 93 часова

Разред: Четврти

 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА

 

  • Оспособљавање ученика да  самостално повезује, програмира, провеарава,  подешава и умрежава програмабилне логичке контролере  (PLC-a) и операторске панеле

разуме логику опертивног система логичких контролера и начин организације података у меморији

препознје модуле Прогрмибилних Логичких Контролера (PLC) i врши њихово међусобно повезивање

модификује и учитава програм PLC-а

направи једноставе програме за PLC

разликује операторске терминале и панеле и повезује их са PLC-ом

рукује операционим терминалима и панелима

разликује фунције аналогних и дигиталних улазних и излазних модула и повезује аналогне и дигиталне даваче и актуаторе

на елементарном нивоу умрежи PLC-ове

објасни структуру надзорно-управљачког система

  • Хардверска организација PLC-а  

процесно улазно-излазни уређаји

- спезање улазно-излазних уређаја

- хардверска стуктура PLC-а

- текстуални и графички дисплеји

 

  • Програмирање PLC-а језиком лествичастих дијаграма (LADDER)

1.  принцип услов-акција

2.  бит наредбе

3.  програмски скен циклус

4.  самодржање

5.  тајмер

6.  бројач

7.  аларми

8.  аритметичке оперције

9.  логичке операције

  1. преношење програма на PLC

- примери из индустрије

  • Операциони терминали и панели

- алфанумерички операторски терминали

- графички операторски панели

- програмирање терминала и дисплеја

 

  • Комуникације  

- умрежавање PLC-ova

- надзорно управљачки систем

- индустријске рачунарске мреже

- мрежни протоколи

- формирање рачунарске апликације

- временски дијаграм извођења  апликације